С ъ о б щ е н и е

 

Община Цар Калоян, Област Разград уведомява всички собственица на пчелини на територията на общината, да спазват следните членове на Закона за пчеларството:

РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Чл. 8. (1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.

(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие" и Българската агенция по безопасност на храните.

(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с регистрационен номер на пчелина съгласно наредба на министъра на земеделието и храните.

(6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Българската агенция по безопасност на храните публикува на интернет страницата си списък, който съдържа информация за разположението на пчелните семейства по кметства и данни за собствениците им.

Чл. 9. (1) Собственици на пчелини могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Регистрацията по чл. 8, ал. 1 обхваща:

1. данни за собственика на пчелните семейства - име (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ);

2. регистрационен номер на пчелина;

3. адрес на пчелина;

4. брой на отглежданите пчелни семейства;

5. брой новозакупени семейства и отводки към 30 август на съответната година;

6. брой продадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;

7. брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;

8. брой зазимени пчелни семейства.

(3) В кметствата се води и регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство, в който се вписват:

1. трите имена на собственика и ЕГН, съответно за юридическото лице - наименованието на фирмата и БУЛСТАТ;

2. постоянният адрес по местоживеене на собственика, съответно адресът на управление на юридическото лице;

3. постоянното местонахождение на пчелина;

4. регистрационният номер на пчелина;

5. броят на пчелните семейства;

6. мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство;

7. мястото на настаняване;

8. мястото (кметството), закъдето заминават, с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Който не регистрира пчелни семейства или не постави регистрационен номер на пчелина в нарушение на чл. 8, ал. 1 или ал. 5, се наказва с глоба от 50 до 100 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 300 лв.

 

05.04.2019 г.

гр. Цар Калоян                                       От общинското ръководство

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река