ОБЯВЛЕНИЕ

Община Цар Калоян, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 114 от КТ, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), и Заповед № 70 от 07.03.2019 г. на кмета на Община Цар Калоян

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за заемане по трудово правоотношение, на длъжността  ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на Община Цар Калоян

2. Кратко описание на длъжността: свързана е с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, координиране и контролиране на дейността на звеното, създадено в Общинската администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията; издаване на административни актове съобразно правомощията на главния архитект, предоставени от ЗУТ.

3. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

4.Размер на минимална основна заплата: 420 лева.

5. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Основни:

-    Да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал. 1 КТ;

- Да притежават диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация „архитект” и образователно-квалификационна степен "магистър";

-    Да имат придобита пълна проектантска правоспособност или да имат необходимият стаж за придобиването й съгласно ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП);

2. Допълнителни:

- Да имат минимум 3 г. професионален опит.

3. Предимства:

- Професионален опит като главен архитект в общинска администрация или в район в градовете с районно деление;

- Владеене/ползване на английски, немски или френски език.

6. Начин на провеждане на конкурса- Конкурса се провежда на три етапа:

6.1. Допускане по документи

6.2.Писмен изпит – тест

6.3. Интервю

7.До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

7.1. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа

7.2.Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

7.3.Тестът се разработва от Конкурсната комисия в три варианта и включва въпроси, насочени основно към проверка на професионалната компетентност на кандидата, както и компетентността му, свързана с устройството и функционирането на общинската администрация. Тестът се състои от 20 затворени въпроса с възможен само един верен отговор. Всеки верен отговор носи една точка. Време за решаване на теста - 30 минути. Не се разрешава ползването на източници (нормативни актове и др.).

След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Конкурсната комисия осигурява листове, подпечатани с печата на Община Цар Калоян, за решаването на теста. Писмените работи се поставят в плик - голям формат, а в плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. Отварянето на плика - малък формат, става след като тестът е оценен от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

7.4. Интервю

Интервюто се провежда от Конкурсната комисия, която поставя на кандидатите въпроси от списък, предварително изготвен от нея. Всеки един от членовете на комисията оценява интервюирания кандидат с оценки от 1 до 5 по пет показателя – стратегическа компетентност, управленска компетентност, работа в екип, комуникационна компетентност, ориентация към резултати, като оценките си отразява във формуляр. Окончателната оценка на кандидата, дадена от член на конкурсната комисия, е сборът от оценките по петте показателя. Окончателната оценка на всеки кандидат от интервюто е осреднената оценка от окончателните оценки, дадени от членовете на Конкурсната комисия.

7.5. Резултатът на всеки от кандидатите от теста се умножава по три, а окончателната му оценка от интервюто – по две. Сборът от получените произведения съставлява окончателният резултат на кандидата от конкурса.

8. оценяване на кандидатите:

Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

8.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „главен архитект" на община);

8.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване);

8.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи);

8.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ, умения за мотивиране и убеждаване).

Въз основа на получените резултати Конкурсната комисия извършва класиране на кандидатите, което отразява протокола за проведения конкурс. Протоколът се представя на кмета за утвърждаване на класирането и в случай на утвърждаването му резултатите и класирането се оповестяват на информационното табло на Община Созопол и на интернет страницата й, от който момент кандидатите се считат за уведомени. На класирания на първо място кандидат се изпраща съобщение за резултата и от деня на получаването му се счита за възникнало трудовото правоотношение с него. Кандидатът се уведомява, че следва да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаването на съобщението. Ако кандидатът не постъпи на работа в упоменатия срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено. Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа. В същия ден (на постъпването) се подписва споразумението между работодателя и служителя по чл. 107 във връзка с чл. 89 КТ.

9.Необходими документи:

1.         Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст);

2.         Автобиография, съдържаща минимум следните данни: лични данни на кандидата, средно образование, вид и степен на завършено висше образование, допълнителна квалификация, ако е налице такава, професионален опит, компютърни и други технически умения, чужди езици;

3.         Копие от лична карта, заверено за вярност с оригинала от кандидата;

4.         Диплома за завършено висше образование и удостоверение за проектантска правоспособност, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

5.         Документи за допълнителна квалификация, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

6.         Документи за трудов/служебен стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

7.         Свидетелство за съдимост;

8.         Медицинско свидетелство;

9.         Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по образец;

10. Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.

10.Място и срок на подаване на документите

Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник в Деловодството на Община Цар Калоян, намираща се в гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа, в едномесечен срок от публикуване на настоящото Обявление.

  1. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Община Цар Калоян– пл. Демокрация №1  и на електронната страница на Община Цар Калоян: tsarkaloyan.bg

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам  на Белгин Хюсеин- Зам.кмет „Стопански дейности“.

УТВЪРДИЛ:

ДАУД АЛЯОВЛУ

Кмет на община Цар Калоян

Съгласувал:

Елиз Халил

Главен юрисконсулт

Изготвил:

Е. Чакал

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река