Приложение № 1 към Докладна записка 
 
 
ПЛАН – СМЕТКА
 
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – 
гр. ЦАР КАЛОЯН, с. ЕЗЕРЧЕ и с. КОСТАНДЕНЕЦ 
ЗА 2019 г.
 
Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 
 Чл. 66, ал. 1, т. 1 до т. 4 от ЗМДТ:
Такса регламентирано депо – 1 400 т. х 12,72 лв. – 17 808 лева;
Заплати и осигуровки отдел «Чистота» - 22 000 лева;
Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева.
Отчисления по чл. 60, ал. 1 от ЗУО – 79 800 лева. 
 
Общ размер на разходите: 159 608 лева.
 
Предвидени приходи от такса за битови отпадъци – 80 000 лева.
 
 
 
 
Изготвил:    
 
Белгин Хюсеин
Зам. кмет
 по „Стопански дейности”

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река