ДО  
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  
ГРАД  ЦАР КАЛОЯН  
 
 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
от Белгин Хюсеин
- зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян
 
 
ОТНОСНО: Одобряване на план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Цар Калоян за 2019 г.;
 
Уважаеми г-н Председател,           
Уважаеми дами и господа общински съветници,
 
С настоящата докладна записка внасям за обсъждане и приемане план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Цар Калоян за 2019 г.
План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 
осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци /контейнери, кофи и други/;
събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения  за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
 
Съгласно изготвена ПЛАН-СМЕТКА, необходимите разходи по видове дейности за 2019 г. са както следва:
 
Такса регламентирано депо – 1 400 т. х 12,72 лв. – 17 808 лева;
Заплати и осигуровки отдел «Чистота» - 22 000 лева;
Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева.
Отчисления по чл. 60, ал. 1 от ЗУО – 79 800 лева. 
 
.
Общо разходи: 159 608 лева /сто петдесет и девет хиляди, шестстотин и осем лева/.
 
 
Съобразявайки се с отчета за внесените през 2018 г. суми за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам прогнозната разлика от 79 608 лева да се осигури от други собствени приходи на Общината.  
 
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Цар Калоян да вземе следното:
 
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл.8, ал.3 и ал. 4 от ЗМДТ, и чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян: 
 
І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2019 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 
Такса регламентирано депо – 1 400 т. х 12,72 лв. – 17 808 лева;
Заплати и осигуровки отдел «Чистота» - 22 000 лева;
Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева.
Отчисления по чл. 60, ал. 1 от ЗУО – 79 800 лева. 
 
Предвидени приходи от такса за битови отпадъци – 80 000 лева.
 
 
     ІI. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Цар Калоян за 2019 г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 79 608 лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Цар Калоян.
 
 
Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.
 
 
 
Съгласувал:
Гл. юрисконсулт Е. Халил
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
Белгин Хюсеин
Зам. кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река