О Б Я В Л Е Н И Е

      

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, с адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, пл. „Демокрация” № 1, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.18, ал. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 2 от ЗСП, чл. 37 и чл. 38 от ППЗСП и Заповед № 278 от 30.10.2018 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян;

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

1.1 В конкурса могат да участват физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които са:

ü     Доставчици на социални услуги, надлежно вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

ü     Доставчици на социални услуги, имащи положителна социална практика в работата с лица в социално неравностойно положение.

ü     Доставчици на социални услуги, разполагащи с финансов ресурс /възможности за привличане на допълнителни средства/ за изпълнение на стандартите и критериите, разпоредени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, за качествено предоставяне на социалните услуги в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян;

ü     Доставчици на социални услуги, разполагащи с организационен капацитет за качествено администриране на социалните услуги в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян;

1.2 В конкурса не може да участва кандидат, който:

 • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • се намира в ликвидация;
 • е лишен от право да упражнява търговска дейност;
 • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

1.3 Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Цар Калоян промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

2. Характеристика и специфика на предоставените  социални услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян;

Изпълнителят, доставчик на социални услуги, следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

Изпълнителят–доставчик на социални услуги, следва да поддържа и осигурява с привлечени допълнителни средства извършването на ремонтни дейности в помещенията, в които се предоставят социалните услуги – предмет на конкурса, в сграда, собственост на Община Цар Калоян, предоставена за нуждите на социалната услуга. Помещенията следва да бъдат поддържани с наличното и осигурявано с привлечени допълнителни средства от изпълнителя допълнително оборудване, да отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, разпоредени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

Целта на социалната услуга  „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” /№ 1 и № 2/ е да се създаде среда, близка до семейната за лица с физически увреждания. „Центърът за социална рехабилитация и интеграция” е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Услугите предоставяни в центъра са социална работа, информационно-консултантска дейност, психологическа помощ и др.

Социалните услуги са делегирана държавна дейност, с финансиране по стандарти за издръжка, определена с Решение № 249 от 2013 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за ДДД през 2014 г. (изм. с РМС № 658 от 31.10.2013 г.)

Със заповед № РД 01 – 780/09.07.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е открита социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания” № 1, с капацитет 10 места, считано от 01.07.2013 г., с адрес - Цар Калоян , ул. „Христо Ботев” № 11;

Със заповед № РД 01-781/09.07.2013 г. е открита социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания” № 2, с капацитет 10 места, считано от 01.07.2013 г., с адрес гр. Цар Калоян, ул. „Христо Ботев” № 11;

Със заповед № РД 01-782/09.07.2013 г. е открита социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”, гр. Цар Калоян, с капацитет 20 места, считано от 01.07.2013 г., с адрес гр. Цар Калоян , ул. „Христо Ботев” № 11.

Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности.

3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:

3.1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година единни разходни стандарти за финансиране чрез бюджетите на общините на делегираните от държавата дейности за функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, без да включва преходен остатък, наличен до датата на сключване на договор за възлагане управлението на услугата със спечелилия конкурса кандидат.

3.2. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общински бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за потребителите на социалната услуга за делегирани от държавата дейности.

3.3. Срокът на финансиране е от сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат до 2 г.

Непревеждането на средствата от държавния бюджет  за издръжка на социалните услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания гр. Цар Калоян /N 1 и N2 / и Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Цар Калоян, Община Цар Калоян като делегирана от държавата дейност, освобождава община Цар Калоян от отговорност.

3.4. След сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалните услуги в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ще се предостави ежемесечно на изпълнителя – доставчик на социални услуги съответната бюджетна субсидия за издръжка от датата на сключване на договора.

4. Документи за участие.

 • Удостоверение за вписване в регистъра към АСП;
 • Препис от решение за съдебна регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство;
 • Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ /или ЕИК/;
 • Копие от данъчната регистрация и регистрацията в НАП /ако има такава/;
 • Декларации, подписани от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в т. 1.2;
 • Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга;
 • Детайлизирана програма за развитие на социалните услуги в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, която да включва: график на дейностите, бюджет, начин на разходване на средствата, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други;
 • Информация за притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо оборудване, с които разполага доставчикът на социалната услуга, необходими за качественото й администриране;
 • Списък на работния капацитет и персонал на кандидата; документи удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика на социалната услуга;
 • Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година /2017 г./;
 • Доказателства за търговската репутация на кандидата - Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони;
 • Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на данъчни задължения;

б/ наличие/липса на задължения пред НАП;

в/ наличие/липса на изпълнителни дела.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени от представляващия кандидата.

5. Дата и начин на провеждане на конкурса:

Начинът на провеждане на конкурса ще се реализира в два етапа:

Първи етап - Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Цар Калоян, включваща представители на общинската администрация и на Агенцията за социално подпомагане, разглежда представените от кандидатите документи по т. 4, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не представи всички изискуеми документи съгласно т. 4, се отстранява.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга  по определените критерии в т. 8. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

На 20.12.2018 г. комисията извършва класиране на кандидатите по представените документи. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Предложенията се представят до 17.00 часа на 19.12.2018 г. в деловодството на Община Цар Калоян.

Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни плика, обозначени както следва:

-плик № 1 „Представяне на кандидата”;

-плик № 2 „Техническо и финансово предложение за социалните услуги, предоставяни в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя на предложението се издава документ.

Предложения, изпратени по пощата, не се приемат. Предложения, подадени след крайния срок, също не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

7. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на кандидатите и изготвя протокол за класиране на кандидатите.

Въз основа на протокола изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

8. Начинът на оценяване – по следните критерии за оценка с относително тегло /макс. сбор – 100 точки/:

8.1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия – 5 т.;

8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – 5 т.;

8.3. Опит на кандидата в изграждането на партньорство с местни власти и НПО – 5 т.;

8.4. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 10 т.;

8.5. Предоставена от кандидата програма за развитие на социалната услуга-25 т.;

8.6. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка – 5 т.;

8.7.Организационна и финансова структура за оперативно и финансово управление – 10 т.;

8.8. Програма за обучение и развитие на персонала, зает в предоставянето на услугите – 10 т.;

8.9. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга – предмет на конкурса. Приложено допълнително финансиране – начин и форма – 20 т.;

8.10. Притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо оборудване, отговарящи на целите и функциите на административното организиране на  социалните услуги предоставяни в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян – 5 т;

9. Подробна  информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в Общинска администрация - Цар Калоян, стая 202 и/или на телефон за контакти: 08424 2316.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река