З А П О В Е Д

№ РД-11-132/01.08.2018г.

ГР.РАЗГРАД

                   На основаниечл.37в,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ППЗСПЗЗ/

                                              

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следните комисии в състав:

        

За всяко от землищата на община Завет

Председател:Татяна Станчева Цонева – началник на Общинска служба по земеделие – Завет.

Членове:

1.Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица;

2.Върбан Кирилов Върбев – младши експерт в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград

Резервни членове:

1.Зихние Джелил Исмаил - старши експерт в Общинска служба по земеделие – Завет;

2.Даниела Цонева Радева – старши експерт в Дирекция“АПФСДЧР“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

                                            

За всяко от землищата на община Исперих

Председател: Радостин Красимиров Иванов – началник на Общинска служба по земеделие –Исперих.

Членове:

1.Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица;

2.Юлиян Димитров Йорданов – старши експерт в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград

Резервни членове:

1.Антоанета Славова Петкова - старши експерт в Общинска служба по земеделие –Исперих;

2.Теодора Александрова Тодорова – Стефанова - старши специалист в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

 

За всяко от землищата на община Кубрат

Председател:Анелия Димова Каменова – началник на Общинска служба по земеделие –Кубрат.

Членове:

1.Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица;

2.Иван Николов Иванов – главен инспектор в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

Резервни членове:

1.Борислава Руменова Йовчева-Касабова - старши експерт в Общинска служба по земеделие – Кубрат;

2.Теодора Александрова Тодорова – Стефанова - старши специалист в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

 

 

За всяко от землищата на община Лозница

Председател:Мехмед Мустафов Капустрев - началник на Общинска служба по земеделие –Лозница.

Членове:

1.Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица;

2.Бояна Станкова Мечкова – старши експерт в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция“Земеделие“ – Разград.

Резервни членове:

1.Айлин Феимова Якубова - старши експерт в Общинска служба по земеделие –Лозница;

2.Даниела Цонева Радева – старши експерт в Дирекция“АПФСДЧР“, Областна дирекция“Земеделие“ – Разград.

                                    

За всяко от землищата на община Разград

Председател: Анета Николова Нецова – началник на Общинска служба по земеделие –Разград.

Членове:

1.Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица;

2.Кремена Атанасова Тихолова – главен секретар на Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

Резервни членове:

1.Севил Мехмет Исмаил - старши експерт в Общинска служба по земеделие –Разград;

2.Даниела Цонева Радева – старши експерт в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

 

За всяко от землищата на община Самуил

Председател: Кадир Юмер Сали – старши експерт в Общинска служба по земеделие – Исперих, офис Самуил.

Членове:

1.Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица;

2.Али Мустафов Палов – младши експерт в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

Резервни членове:

1.Нурай Закир Садула - младши експерт в Общинска служба – Исперих, офис Самуил;

2.Теодора Александрова Тодорова – Стефанова - старши специалист в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

 

 

За всяко от землищата на община Цар Калоян

Председател: Шукрие Кязимова Керван – старши експерт в Общинска служба по земеделие – Разград, офис Цар Калоян

Членове:

1.Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица;

2.Невена Петрова Черникова - Добрева – старши експерт в ГД“Аграрно развитие“, Областна дирекция“Земеделие“ –Разград.

Резервни членове:

1.Грациела Данаилова Ковачева – младши експерт в Общинска служба по земеделие – Разград;

2.Даниела Цонева Радева – старши експерт в Дирекция“АПФСДЧР“,Областна дирекция“Земеделие“ – Разград.

Член на комисиите за землищата с одобрени кадастрална карта и регистри:

1.Ганчо Димитров Петров – началник на СГКК - Разград ;

Резервен член: Анета Колева Гьокова - главен експерт в СГКК –Разград.

           Със задача да ръководят сключването на споразумението между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище.

Комисиите следва да осъществят правомощията си по ЗСПЗЗ/чл.37в, ал.1-4/ и съответните текстове от ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определянето на масивите за ползване на земеделските земи и за сключване, изменение и прекратяване на споразумението.

Заповедта да се сведе до знанието на адресатите й за сведение и изпълнение по реда на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, като се публикува на интернет страниците на Областна дирекция „Земеделие“ –Разград и съответните общини на територията на Разградска област и се обяви в сградите на общинските служби по земеделие и съответните кметства.

 

 

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА        /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река