ПРОЕКТ!

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян, в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл.2. С Наредбата се изпълнява националната образователна политика в частта й за предучилищното образование при спазване на следните принципи:

1.единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно образование;

2.ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3.равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

4.равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;

5.запазване и развитие на българската образователна традиция;

6.хуманизъм и толерантност;

7.съхраняване на културното многообразие и приобщаване към българския език;

8.иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9.прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;

10.автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

11.ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, родителите/ настойниците и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Чл.3. Предучилищното образование се осъществява в общинските детски градини на територията на община Цар Калоян, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл.4. (1) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Постъпването на децата за предучилищно образование в община Цар Калоян се осъществява целогодишно.

(2) Децата постъпват в детска градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(3) В детските градини могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването – по преценка на родителя/ настойника и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места в детската градина. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46/2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от Министерство на образованието и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

(4) В детските градини на територията на община Цар Калоян могат да се разкриват и яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

Децата постъпили в яслени групи в детските градини се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Чл.5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 – 2-4 годишни;

2. втора възрастова група – 4-5 годишни;

3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;

4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.

(2) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

(3) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал. 1 е една учебна година.

(4) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

(5) Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време през учебната година е в периода 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

(6) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл.7 от Наредбата. Родителите/настойниците, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска градина или училище се наказват с глоба в размер от 50 до 150лв. съгласно чл.347 от ЗПУО. Родителите/настойниците на децата, които подлежат на задължително предучилищно образование, носят отговорност за редовната посещаемост на децата в детската градина или училище съгласно чл.210, ал.1 от ЗПУО.

(7) Задължителното предучилищно образование в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян е безплатно. Правото на безплатно образование се упражнява като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата. В края на предучилищното образование се издава удостоверение за задължително предучилищно образование по ред, определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл.6. (1) Децата от възрастовите групи по чл.5, ал.1, в зависимост от броя им, се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал.1 може да се сформира разновъзрастова група.

(3) Броят на групите и броят на децата в тях се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл.60 от ЗПУО, които са останали незаети след запиване на всички желаещи деца към определен момент.

Чл.7. (1) Предучилищното образование в община Цар Калоян се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл.5, ал.1 на тази Наредба.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл.5, ал.1 на тази Наредба.

Чл.8. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите/настойниците след съгласуване с финансиращия орган.

Чл.9. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите/настойниците в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) Извън случаите по ал.2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

РАЗДЕЛ І.

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Чл.10. Сроковете за организиране и провеждане на приема и записването на деца за следващата учебна година и началото на работа на първа група се публикуват на видно място в детската градина и училище.

Чл.11. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

Чл.12. Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение 1 от настоящата Наредба, където задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, адрес на родителите/ настойниците и телефони за връзка.

Чл.13. Кандидатстването се осъществява по определения ред от родител/ настойник на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация. При подаване на документите се носят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина и училище се прилагат техни копия.

Чл.14. Към заявлението по чл.12 се прилагат:

  1. Копие от акта за раждане на детето;
  2. Копие от личната карта на родителите/ настойниците. При упълномощаване от страна на родителя/ настойника на трето лице – и копие от личната карта на упълномощеното лице и пълномощно в оригинал;
  3. Документ за здравния и имунизационния статус на детето;
  4. Документ за наличие или липса на неплатени такси в общинските детски градини на територията на община Цар Калоян – проверява се по служебен път.

Чл.15. (1) Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина и училище или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от акта за раждане на детето и документа за самоличност на родителя/ настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на детската градина и училище.

(2) Приемът на деца за първа възрастова група се извършва от комисия, определена със заповед на директора на детската градина.

Чл.16. (1) Документи за записване на децата в детските градини и училища се подават целогодишно.

(2) Срокът за подаване на заявления за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 31 май на съответната календарна година.

(3) Срокът за подаване на заявления за прием на деца в яслена група е в периода от 15 януари до 31 май на съответната календарна година. При наличие на свободни места деца се приемат целогодишно.

Чл.17. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

Чл.18. Родители/настойници/упълномощени лица, кандидатстващи за записване на децата в повече от една детска градина и училище, задължително посочват това обстоятелство в заявлението си.

РАЗДЕЛ ІІ.

ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Чл.19.  При записването на децата не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл.20. (1) Записването на децата в общинските детски градини и училища се извършва по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием при наличие на свободни места, ако не са заявили предимство по ал.3.

(2) С решение на Педагогическия съвет на детската градина могат да се приемат и други допълнителни критерии за записване на децата като се спазва принципа на равни права и не се създават условия за дискриминация на децата.

(3) При записване с предимство се ползват:

1. Деца с брат или сестра, посещаващи същата детска градина и училище.

2. Деца, на които единият или двамата родители са починали или неизвестни.

3. Трето и следващо дете на многодетни родители.

4. Деца близнаци.

5. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50% увреждане по решение на ТЕЛК.

6. Деца от приемни семейства и центрове за настаняване от семеен тип.

7. Деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

8. Деца с настоящ адрес по местоживеене в населеното място, в което се намира детската градина и училище.

Чл.21. Заявленията за деца, чиито родители са заявили основание за ползване на предимство, но не са представили необходимите документи, доказващи това, се разглеждат по общия ред.

Чл.22. (1) В група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

(2) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални образователни потребности в конкретна група може да бъде по-голям от посочения в ал.1 след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието – Разград. Предложенията за увеличаване на броя на децата се правят от екипа по чл.188 от ЗПУО, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл.190 от ЗПУО.

Чл.23. При записване на децата за самостоятелна организация на предучилищното образование по заявено желание на родителя/ настойника се прилага и решение на експертната комисия в регионалното управление по образование по чл.67, ал.2 от ЗПУО и копие от документите по чл.18, ал.2 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование:

1. Копие от акта за раждане на детето;

2. Копие от лична карта на родителите/ настойниците;

3. Декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;

4. Програма за развитие на детето, която задължително съдържа:

а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл.28, ал.2 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование за съответната възрастова група;

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

Чл.24. (1) Процедурата по записване на децата в първа група се осъществява по следния ред:

1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 01 юли.

2. От 1 до 15 юли родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.

3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца.

4. Свободно място по смисъла на тази наредба е незаето място към 01 септември на съответната година.

Чл.25. Директорите на общинските детски градини до 2 септември представят на зам. кмета по „Социални дейности и образование” в Община Цар Калоян информация за приетите деца в детската градина за новата учебна година.

Чл.26. Приетите деца постъпват в детската градина до 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

Чл.27. Децата постъпват в детска градина на територията на община Цар Калоян след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл.4, ал.2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини на Министерство на здравеопазването.

Чл.28. (1) Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина и училище до 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

(2) В подготвителните групи могат да постъпват деца и след 15 септември, ако след сверяване със списъците от ГРАО, се открият незаписани в детски градини деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.

Чл.29. Родителите/настойниците в началото на учебната година се запознават с правилника за дейността на детската градина. Списъците с подписите на родителите/ настойниците се съхраняват в съответната образователна институция.

РАЗДЕЛ ІІІ.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Чл.30. (1) Децата в общинските детски градини и училища може да се преместват в други детски градини и училища на територията на община Цар Калоян през цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина.

(3) Преместването в трета и четвърта подготвителна група се извършва с Удостоверение за преместване.

 (4) За извършеното преместване писмено се информира на зам. кмета по „Социални дейности и образование” в Община Цар Калоян.

РАЗДЕЛ ІV.

ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Чл.31. (1) Децата от детските градини и училища се отписват:

1. По желание на родителите/ настойниците.

2. При постъпване в І клас /за детските градини/. 

3. При отсъствие повече от два месеца без писмено заявление от родителите/ настойниците до директора на съответната образователна институция децата от първа и втора група се отписват;

4. При системно неспазване и нарушаване /от страна на родителите/ настойниците/ на реда в детската градина, посочен в правилника за дейността на детската градина.

(2) Отписването на децата от първа и втора възрастова група се извършва целогодишно с подаване на заявление от родителите/настойниците до директора на детската градина. В заявлението се посочват причините за отписване и датата, от която детето да бъде отписано от детската градина.

(3) Отписване на деца от трета и четвърта подготвителна възрастова група, за които предучилищното образование е задължително, се допуска само по здравословни причини, удостоверени от компетентен орган или по други уважителни семейни причини, посочени в заявление от родителите/ настойниците до директора на детската градина и училище.

(4) При отписване на деца по ал.3 по уважителни семейни причини от родителите/настойниците се посочват населеното място и приемащата детска градини и училище, където отписаното дете ще продължи задължителното си предучилищно образование.

(5) След приключване на учебното време и издаване на Удостоверение за задължително предучилищно образование децата от четвърта подготвителна възрастова група срещу заплащане, регламентирано в Наредба № 3 от 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, могат да продължат да посещават детската градина до 14 септември на съответната година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян е разработена в изпълнение на чл.59, ал.1 и чл.61 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.

§2. Контрол по изпълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян се осъществява от кмета на община Цар Калоян или от определени от него длъжностни лица.

§3. Наредбата е приета с Решение №…. по Протокол №…. от …...2017 г. на Общински съвет – Цар Калоян и влиза в сила от влизане в сила на решението, с което е приета.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река