МОТИВИ

ЗА приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян;

В Деловодството на Общински съвет-Цар Калоян е заведено с вх. № 23/04.04.2017 г. Предложение от Прокурор при Окръжна прокуратура-гр. Разград, с което се предлага да бъдат предприети действия от Общински съвет-Цар Калоян за приемане на наредба по чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016 г.

Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗПУО „Условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет”.

Във връзка с горното е изготвен проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян. Същият е публикуван на сайта на Община Цар Калоян.

В 30-дневен срок от публикуване на проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян заинтересуваните лица могат да правят предложения и да внасят становища по така предложения проект, в Деловодството на Община Цар Калоян, на адрес: гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1.

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река