На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е  изработен  Проект за изменение на подробен устройствен план –  план за регулация за изменение на улиците в участъка между ОТ121-ОТ183 и ОТ 177-ОТ178 по плана на с.Езерче, община Цар Калоян, изготвен на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ по искане на Община Цар Калоян.Разрешение

за изработване на ПУП-ПР е допуснато с Решение №73 Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол №9 от 23.12.2016год.С Решението е одобрено и заданието по чл.125, ал.1 и 2 от ЗУТ.С ПУП-ПР се предвижда прокарване на нова улица , която следва трасето на работеща улица неотразена в плана за регулация, посредством която се прави връзка с четвъртокласния път , чието трасе се определя от осовите точки

ОТ178-ОТ178А-ОТ177А-ОТ183А .При изработването на новообразуваната улица от  ПИ 502.367 се образуват два нови УПИ отредени „за озеленяване”.

      Проектът се намира в звено ТСУ при Община Цар Калоян и може да се разгледа от заинтересованите.

      Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до общинска администрация община Цар Калоян.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река