П О К А Н А

         Председателят на Общински съвет гр. Цар Калоян

 На основание чл.140,ал. 4 от Закона за публичните финанси и  чл.32,ал.4 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане  на бюджета на Община Цар Калоян

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

 на 21.02.2017година/сряда/от 10.00часа в залата  на Центъра за настаняване от семеен тип

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА  БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА,ОТЧЕТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И ОТЧЕТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2016ГОДИНА

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ЦАР КАЛОЯН

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян

 

ОТНОСНО:Актуализация на плана  за капиталови разходи за 201година на община Цар Калоян

         Уважаеми господин председател,

         Уважаеми дами и господа общински съветници,

        На основание чл.124,ал.1-5  от Закона за публичните финанси, на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.26,ал.1-7  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,поемане,    изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Актуализира плана по за капиталови разходи за 2016 година,източник на финансиране  §31-13, целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет                                                         Било              Става

§51-00 Основенремонт улици и рехабилитация              0               780000                                                                                    

§51-00 Основен ремонт въртешноградски улици         56502              56502

§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/                             0                   4301

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                       59998             55697

Обща сума за капиталови разходи:                             116500          896500

2.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2016 година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                     17824            22124

§52-00 Придобиване на ДМА/автомобил/                  35430            35430

§52-00 Придобиване на компютри и хардуер             1075             1075

§52-00 Придобиване на др.оборудване                         1371             1371

§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/                        4300               0

Общо:                                                                            60000             60000

3.Списък на средствата от ЕС за капиталови разходи по проект“Достоен живот за всички“:

§52-00 Придобиване на ДМА/микробус/                    71760              71760

4.Актуализира списъка на капиталовите разходи за 2016г.,източник на приходите §13“Имуществини данъци „и §24-06“Приходи от наеми на земя“

-§51-00 Основен ремонт на улици                  47000                   40212

-§51-00 Основен ремонт на покрив ДСП           0                        6788

-§53-09 Придобиване на НДМА/проекти/      1263                     1263

Общо:                                                                48263                   48263

ВНОСИТЕЛ

Дауд Аляовлу/п/

Кмет на община Цар Калоян

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ЦАР КАЛОЯН

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община  Цар Калоян

 

ОТНОСНО:Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016година и средствата от Европейския съюз

 

       На основание чл.140,ал.1,2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.32,ал.1,2 и 3  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян предлагам отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016година и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид:

 

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия               1980399          1980399     100.00%

2.31-28 Др.целеви трансфери                           5115                  5115       100.00%

3.61-00 Получени трансфери                           66254            66254         100.00%

4.64-00 Предоставени трансфери ПУДОС     2492            2492         100.00%

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив-9000          -8932           99.24%                                               

6.95-01 Остатък към 01.01.2016                     21819          21819          100.00%                           

7.76-00 Временни безл.заеми                           112886        91198            80.79%    

8.24-00 Приходи и доходи от собств.             11699         11699        100.00%

9.45-00Помощи и дарения от страната         250               250        100.00%        

10.93-01 Чужди средства                               -108500       -108500     100.00%      

11.31-13 Субсидия за КР                                   0                  390000

12.31-20 Възстановени трансфери                0                   -6651

13.88-00 Събрани средства за др.орг.                                 10697

14.95-07 Наличност 31.12.2016г.                                       -419426        

Общо държавни приходи:                            2083414        2036414            97.74%         

 

 

2.Приходна част  за местни дейности:

№   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                               5000                 3542               70.84%

2.13-00 Имуществени данъци                   183263              200061             109.17

3.20-00 Други данъци                                      500                  

4.24-00 Приходи и доходи от собственост65700               84972        129.33%

5.27-00 Общински такси                               194870           187352         96.14%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци           75000              77877         103.84%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви             1000                8174           817.40%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                   15297             14583            95.33%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци              -5500            -10647          193.58%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА   60000                1007           1.68%

10.41-00 Приходи от концесии                   6000                5288          88.13%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия    435100          435100       100.00%       

12.31-13 Капиталови разходи                     896500         505857         56.43%       

13.61-00 Получени трансфери                   -40178            -10257        25.53%      

14.45-00 Помощи и дарения от страната 5000              5450        109.00%

15.76-00 Временни безлихвенни заеми       -226194       -204506        90.41%     

16.64-00 Трансфери от държ.предпр.         9965              9965          100.00%     

Всичко общински приходи:                       1606323        1235941        76.94%

 

3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                             

-Дейност 117 Държ.и общ служби по избори  25794       25855            100.24%

-Дейност 122 Общинска администрация      388173      358044             92.24%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.            6300          7157             113.68%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       48800      46266              94.81%

-Дейност 285 Доброволни формирования                         1091

-Дейност 311ДГ                                                   266453     323060            121.25%            

-Дейност 389Др.дейности по образов.              2033          2033              100.00%   

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ЦДГ 43706         42554                97.36%

-Дейност 530  ЦНСТ                                          176220      143792             81.60%

-Дейност 532 Програми по временна заетост 30915      17527             56.69%            

-Дейност 550  ЦСРИ                                          52100        39386                75.60%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.             20056       20975               104.58%

-Дейност 738 Читалища                                    70800       73337              103.58%

-Дейност 713 Спорт за всички                          1167          1167               100.00%

2.Общообразователни училища                       950897      934170            98.24%   

 Общо държавни разходи:                             2083414      2036414           97.74%

 

4.Разходна част  за местни дейности:

№ Разпоредител/функциия                            План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян      

-Дейност 117 Държ.и общ.служби по изб.     0                3786                                      

-Дейност 122 Общ.адмистрация                253530      337666              133.19%

-Дейност 123 Общински съвети                 52922          80658              152.41%

-Дейност 311 ДГ                                            170950       105174              61.52%         

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж     66402         73164               110.18%

-Дейност 525 Клубове на пенсионера           4920          5065                102.95%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост  656               675               102.90%           

-Дейност 604Осветление на улици и пл.  37960        35354                93.13%

-Дейност 622 Озеленяване                          29147        32493                111.48%

-Дейност 623  Чистота                             24870         29302                117.82%

-Дейност 714 Спортни бази                       15660       24641                 157.35%

-Дейност 745 Обредни домове и зали       4920          6642                  135.00%

-Дейност 832 Служби по под.пътища   19193           13285                 69.22%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.         1000            1266                126.60%

-Дейност 910 Разходи за лихви                                     104     

-Дейност 619 Др.дейности по строит   300               300                   100.00%

-Дейност 603 Водоснаб.и канализация    39300        39864                101.44%

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под.883502     446502                50.54%   

-Дейност 285 Доброволни формиро.          1091                   

_______________________________________________________________

Всичко общински разходи:                       1606323      1235941             76.94%

 

5.Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               8000              9401                 117.51%         

-Общински съвет                                      6000             3058                 50.97%    

-Кмет с.Езерче                                          3000            3000                 100.00%

-Кмет с.Костанденец                             1000              886                  88.60%   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджетот §31-13

§53-09 Прибиване на НДМА-проекти            55697           55054           98.85%

§51-00 Основен ремонт вътреш.гр.улици    56502            56502           100.00%

§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/            4301              4301          100.00%

§51-00 Основен ремонт ул.мрежа и рех.     780000         390000            50.00%

Всичко капиталови разходи:                        896500          505857         56.43%

 

7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-09 Придобиване на НДМА/проект /      22124                       0

§52-04Придобиване на ДМА/автомобил/      35430                 35430       100.00%

§52-01Придобиване на компютри и хардиер  1075                1075       100.00%        

§52-03 Придобиване на др.оборудване               1371             1370          100.00%

________________________________________________________________

Общо:                                                                    60000             37875         63.13%

 

8.Капиталови разходи от средства от  ЕС

По проект“Достоен живот за всички“

§52-04 Микробус                                                  71760           71760    100.00%

 

9.Средства от собствени приходи§24-05

§51-00Основен ремонт улици                            40212               0

§51-00 Основен ремонт покрив ДСП                 6788              6788      100.00%

§53-09Придобиване на НДМА/проекти/          1263                0

Общо:                                                                  48263               6788     14.06%

 

10.Обекти финансирани от §31-11Обща допълваща субсидия

-СОУ“Хр.Ботев“гр.Цар Калоян
-§52-01 Придобиване на компютри и хардуер  7323          7323      100.00%

-ОДЗ“Славейче“гр.Цар Калоян

-§52-01 Придобиване на компютри и хардуер   619           619       100.00%

11.Отчет на средствата от Европейския съюз за 2016г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                       295564         295564        100.00%       

§76-00 Получен заем от бюджета            113308          113308       100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2016г.                20981             20981        100.00%

§95-07 Остатък към 31.12.2016г                                     -2128    

§88-00 Средства за др.бюджети                                    -10697    

Всичко приходи:                                       429853           417028          97.02%

 

Б.Разходна част:

Проект“Достоен живот за всички“      404485          402637       99.54%

 

В.Разходна част:

Проект „Топъл обяд“                              12840            12560              97.82%

 

Г.Разходна част:

Проект“Наука и образование“              11296               599                5.30%

 

Д.Разходна част:

Проект“Приеми ме“                                 1232             1232                  100.00%    

 

 

ВНОСИТЕЛ:

                       Д.Аляовлу

 

Съгласувал:

Гл.юрисконсулт:

                       Е.Халил

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ЦАР КАЛОЯН

 

Д ОК Л А Д Н А    З А П И С К А

 

От Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян

 

              ОТНОСНО:Отчет за състоянието на общинския дълг за 2016година на община Цар Калоян

 

                    На основание чл.9 от Закона за общинския дълг и на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА  предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

                 1.Приема настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг,който  е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг/ЗОД/.

              Съгласно чл.18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата,заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

             В чл.3 на ЗОД е регламентирано,че общинския дълг се формира от:

            1.емисии на общински ценни книжа;

           2.дълга,поет с договори на общински заеми;

           3.дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;

          4.изискуемите общински гаранции;

          5.безлихвените заеми,отпуснати по реда на чл.43,ал.1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

          6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми,съфинансирани от Европейския съюз;

          7.задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

          През изминалата 2016 година състоянието на дълга в община Цар Калоян е следното:

        1.По договор за кредит №086/2010 година с фонд „Енергийна ефективност”за енергийна ефективна реконструкция на ОУ „Св.П.Хилендарски”с.Езерче и ЦДГ”Пролет”с.Езерче в размер на 178647.00 лева главница и 31784.28 лихва за срок от 5 години.Заемът е отпуснат 20.04.2011 година.През 2015 година са платени вноски в размер на 44946лева от които 42393лв.главница и 2553лева лихва.Към 31.12.2015 година остатъкът по заема е в размер на 8932лв.Крайният срок за погасяване на заема беше 20.03.1016година.Размерът от 8932лв.е изплатен в срок.Спазен е   погасителния план, който е приложение към договора и договорът е приключил.В регистърът за общинския дълг също са заемът е приключил.

       2.Заем в размер на 1116лв.прехвърлен  от бюджета по сметката на Разплащателна агенция,за възстановяване на неверифицирани разходи,който през януари 2016година е закрит.

       3.През 2016 година са финансирани разходи по проект“Достоен живот за всички“,със заем от бюджета по СЕС,които към 31.12.2016г.са в размер на 50250лв. и 7000лв.по проект“Топъл обяд“.При верифициране на разходите средствата ще бъдат възстановени в бюджета през 2017година.

     

 

Съгласувано:

Гл.юрисконсулт:

                          Е.Халил

 

 

ВНОСИТЕЛ:

ДАУД АЛЯОВЛУ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река