МОТИВИ

ЗА приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян;

От Прокурор при Окръжна прокуратура-гр. Разград са констатирани два порока в съдържанието на Наредба № 5 на Община Цар Калоян-непълнота и незаконосъобразност.

Непълнотата се изразява в липсата на уредена възможност за отдаване под наем на имотите по чл. 14, ал. 1 от ЗОС без търг и конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, въпреки предвидената възможност в Закона за общинската собственост.

Незаконосъобразността се съдържа в чл. 15, ал. 1 на Наредбата, който не кореспондира с разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, след промяната на закона през 2011 г.

Във връзка с това е направено предложение от страна на Прокурора за отстраняване на посочените пороци в едномесечен срок от получаване на писмото.

Във връзка с горното е изготвен следния проект за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян,

І. Изменя се и се допълва изречение Първо на чл. 19, ал. 3 на Наредбата по следния начин:

„С решение на общинския съвет могат да се отдават под наем свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.”.

ІІ. Изменя се чл. 15, ал. 1 на Наредбата по следния начин:

„Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, с изключение наобектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем следрешение на общинския съвет за срок до 10 години.”.

В 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект заинтересуваните лица могат да направят предложения и становища по така предложения проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 на Община Цар Калоян, в Деловодството на Община Цар Калоян, на адрес: гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1.

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река