На основание  чл.124”б”, ал.2 от ЗУТ , община  Цар Калоян, обл.Разград

                Ви уведомява, че е издала Заповед  № 351/04.11.2016год. на Кмета на Община Цар Калоян за Допускане изработването на Проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ  № ХХХVІІ  и  № ХХХVІІІ , квартал 109 по ПР на гр.Цар Калоян , собственост на „МАТО ГРУП” ЕООД гр.Разград с нот. акт № 149 от 02.08.2016год.

         С ПУП-ПРЗ  се предвижда обединяване на двата имота в един УПИ с №ХХХІХ-9076, отреден  „За производствени и складови дейности”

                Заповедта не подлежи на оспорване , съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река