ОБЯВЛЕНИЕ

Уведомяваме ви, че във връзка с предвиденото по Проект № BG05M9OP001-2.002-0060 – C001 „Достоен живот за всички” по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, включване на 40 броя лични асистенти от приключилия на 29.02.2016 г. проект „Нови възможности за грижа”, на 21.03.2016 г. ще се проведат интервюта с лицата, желаещи да продължат предоставянето на услугата „Личен асистент”.

При явяването си на указаната дата лицата следва да подадат заявление за включване в проекта, в което да впишат и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. документ за самоличност-копие;
  2. автобиография;
  3. документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация /ако има такава/;
  4. пенсионно разпореждане (само за кандидат, който кандидатства за позиция „личен асистент” и е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
  5. служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
  6. служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
  7. декларация за преминато обучение по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.» или копие от удостоверение за преминато обучение /ако кандидатът е преминал такова/.
  8. За услугата „личен асистент” по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са: безработни лица; трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Проектът се изпълнява от Община Цар Калоян, чрез „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” и е със срок до 17.08.2017 г. 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река