ЗАПОВЕД

43 /11.01.201г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ,

 

 

НАРЕЖДАМ:

Да се сключи едногодишен договор за наем, със собственици или ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места на община Цар Калоян, ползващи имоти от ОПФ с НТП „Полски пътища“, които са включени в Заповед №РД-11-01-63/06.10.2015г., Заповед №РД-11-01-64/06.10.2015г. и Заповед №РД-11-01-65/06.10.2015г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Разград на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Годишната наемна цена е в размер на 40,00 /четиридесет/ лева за 1 дка. за трите землища на община Цар Калоян, съгласно Решение №16/07.12.2015г. на Общински съвет – Цар Калоян .

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло и на интернет страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред АС – Разград по реда на АПК.

 

 

ДАУД АЛЯОВЛУ

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река