ОБЯВЛЕНИЕ

 


           Уважаеми жители на община Цар Калоян, 

Изтегли приложения от тук.

 

Уведомяваме ви, че от 17 септември 2015 г. стартира Проект № BG05M9OP001-2.002-0060 – C001 „Достоен живот за всички”, предвиждащ създаването на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда”, гр. Цар Калоян, по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания и да се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността. Специфични цели са да се задоволят потребностите на 100 души с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, от устойчиви, комплексни грижи и подкрепа, съобразно индивидуалните им нужди, да се предостави възможност за връщане на реалния пазар на труда на хора, които полагат грижи за близките си с увреждания чрез осигуряване на комплексна и дългосрочна грижа за близките им.
          В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” ще бъдат предоставяни почасови интегрирани услуги, в това число психологическа подкрепа, консултиране, социални услуги - домашен помощник – 30 броя, социален асистент-5 броя, личен асистент-5+40 /през 2016 г./ броя, здравен асистент – 5 броя.

Заявления от кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник” ще се приемат в Общинска администрация – Цар Калоян от 12.11.2015 г. до 01.12.2015 г. включително.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

1.           документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

2.           документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

3.           експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

4.           удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

5.           заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

           В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник” ще се извършват в дома им от служители на
ЦППУСВОДС.

Лицата, които желаят да бъдат лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници подават заявление в Общината в същия срок - от 12.11.2015 г. до 01.12.2015 г., включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

1.           документ за самоличност (за справка);

2.           автобиография;

3.           документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжностите „личен асистент”, „здравен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” квалификация /ако има такава/;

4.           пенсионно разпореждане (само за кандидат, който кандидатства за позиция „личен асистент” и е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

5.           служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

6.           служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

7.           декларация за преминато обучение по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.» или копие от удостоверение за преминато обучение /ако кандидатът е преминал такова/.

8.           За услугата „личен асистент” по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са: безработни лица; трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Проектът се изпълнява от Община Цар Калоян, чрез „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”. Проектът е с продължителност 20 месеца, като такава е и продължителността на срока на предоставяне на социалните услуги „личен асистент”, „здравен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”.
Основна цел на проекта е осигуряването на комплексна социална подкрепа на потребители на социални услуги в домашна среда, в зависимост от потребностите им, както оказване на интегрирана здравна и психологическа подкрепа на потребителите и на техните семейства. 

Целеви групи са: Хора с увреждания и техните семейства;
Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

           В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 12.11.2015 г. до 01.12.2015 г. ОТ 08,30 ДО 16,30 ЧАСА В СТАЯ № 210 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН , НА АДРЕС: ГРАД ЦАР КАЛОЯН, ПЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ” № 1.

 

Тел. 0889555062 – Елиз Халил – Ръководител на проекта.
Забележка: Потребителите от проект „Нови възможности за грижа” е предвидено да бъдат включени в дейностите на настоящия, но на втория етап на прием на документи, за който ще бъдат уведомени.

В първия етап на услугите те ще имат право на получаване на здравна и психологическа подкрепа, чрез назначени специалисти към Центъра.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река