ОБЯВА

 Приложения

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН в изпълнение на дейности по Договор № BG05M90P0001-2.002-0060-С001, проект „Достоен живот за всички” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, предвиждащ създаване на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”,

ОБЯВЯВА конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” /ЦППУСВОДС/:

1.     Управител – 1 позиция:

 Изисквания за заемане на длъжността:

1)                    Завършено висше образование;

2)                    Образователно-квалификационна степен – минимум „Бакалавър”;

3)                    Специалност – Икономика, социални дейности, управление на човешките ресурси, педагогика;

4)                    Професионален опит – не се изисква;

5)                    Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6)                    Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

à     Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;

à     Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.002„ Независим живот”;

7)  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

8)   лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

2/ Осъществява методическо ръководство и контрол по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в общността или в домашна среда;

3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово –счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;

4/ Участва в комисии, анкети и проверки по домовете на потребителите;

5/ Извършва анализ на дейността на Центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;

6/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на кмета на общината за утвърждаване;

7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;

8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

9/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;

10/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;

11/ Разработва ежемесечни графици за предоставяне на социални услуги на всеки потребител;

12/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

13/ Извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги по домовете;

14/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

15/ Пряко ръководи и контролира дейността на асистентите на Центъра;

16/ Извършва  и други задачи поставени от кмета на общината.

 

2. Психолог-една позиция:

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – минимум „Бакалавър”;

3/ Специалност – психология;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/ Лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Работа на пълен работен ден. Предлаганата услуга е почасова за потребителите.

1/ Участва в изработването на  индивидуални планове на потребителите на Центъра;

2/ Участва в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца;

3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;

4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;

5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;

6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението.

 

3.                     Социален работник – две позиции;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”;

3/ Специалност – социални дейности, психология, педагогика;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/   лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Работа на пълен работен ден. Предлаганата услуга е почасова за потребителите,

Работата се извършва при спазване на стандартите за предоставяне на социални услуги за хора над 65 годишна възраст и хора с увреждания съгласно утвърдена Методика за предоставяне на социалната услуга.

1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им.

2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност.

3/ Участва в изработването на  индивидуални планове и в преразглеждането на плановете на всеки 6 месеца.

4/ Координира дейностите на персонала на Центъра при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на Центъра и екипа за организация и управление на проекта,

5/ Комплектува документацията, включително изготвя графици за почасово предоставяне на услугите и поддържа досиетата на потребителите.

 

4.                     Лекар/медицински фелдшер-1 позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „магистър” /за лекар/ и бакалавър /за фелдшер/;

3/ Специалност – медицина;

4/ Професионален опит – 2 години по специалността;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/   Лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Извършва прегледи/изследвания на потребителите на услугата;

         2/ Разработва индивидуални планове за медицински грижи;

3/ Препоръчва текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и манипулации в болнична среда;

4/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

5/ Осъществява здравния контрол върху работата на социалните асистенти, личните асистенти, здравните асистенти и домашните помощници.

6/ Следи за стерилността на използваните материали.

7/ Следи за повишаване на жизнения статус на всичките ни потребители  и подобряване на здравословното им състояние.

 

5.                     Трудотерапевт – 1 позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – минимум „Бакалавър”;

3/ Специалност – социални дейности, психология, рехабилитация, кинезитерапия;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/ Лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител на социална услуга в Центъра за почасово предоставяне на услуги в общността и в домашна среда;

2/ Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; 

3/ Сформира групи за потребители с общи интереси;

4/ Работи индивидуално и групово с потребители;

5/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

6/ Събира и съхранява дидактични материали;   

7/ Води необходимата документация и отчетност;

8/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра за почасово предоставяне на услуги в общността и в домашна среда

 

6.                     Кинезитерапевт/рехабилитатор – 1 позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – минимум „Бакалавър”;

3/ Специалност –рехабилитация, кинезитерапия;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/ Лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи индивидуално и групово с потребители;

2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;

3/ Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; 

4/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в институцията;

  5/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

  6/ Води необходимата документация и отчетност;

  7/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра;

 

7.                     Счетоводител-1 позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”;

3/ Специалност – икономика /счетоводство и одит, счетоводство и финанси,  финанси/;

4/ Професионален опит – 2 години по специалността;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/ Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

à     Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;

à     Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.002„ Независим живот”;

7/  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

8/   лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Отговаря за финансово-счетоводната дейност, свързана с дейността на центъра, в съответствие с нормативните и поднормативните актове, регламентиращи този тип дейности;

2. Създава счетоводната документация на Центъра, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, изискванията на Управляващия органи и договора за безвъзмездна помощ;

5. Осигурява аналитичност на счетоводните записвания, така че разходите на Центъра да бъдат проследими и идентифицируеми;

6. Предоставя необходимата информация на счетоводителя на проекта за изготвянето на месечните, междинните и окончателните финансови отчети;

7. Подпомага дейността на управителя на Центъра в процеса на финансовото му управление;

8. В случай на констатирани нарушения и нередности сигнализира управителя на Центъра.

 

8.                     Технически сътрудник-1 позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Специалност – хуманитарен/технически профил;

4/ Професионален опит – 1 година на подобна длъжност;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за правилното завеждане, извеждане и класиране на документите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

2/ В оперативен и срочен порядък докладва на управителя на Центъра за постъпилите след завеждането им документи и материали чрез различните комуникационни канали – поща, електронна поща и др.;

3/ Следи за движението на входящата и изходяща кореспонденция, свързана с дейността на Центъра и отговаря за спазването на сроковия контрол по нея;

4/ Изготвя ежедневно програма със задачите на управителя и при промяна своевременно го информира;

5/ Отговаря  за комплектуването на преписките, съгласно изискванията;

6/ Изготвя писма, справки и други материали, свързани с изпълнението на дейностите на Центъра;

7/ Води протоколите при официални  и работни срещи;

8/ Изпраща съобщения и документи по електронната поща, факса и др., свързани с изпълнение на дейностите по проекта;

9/ Сканира документи и отчети, размножава и разпечатва документи по указание на управителя на Центъра;

10/ Изпълнява и други задачи, възложени от ръководителя на проекта.

 

II.Начин на провеждане на конкурсите: подбор по документи и интервю.

Длъжностите се заемат по трудово правоотношение - член 68 от Кодекса на труда, за срок от 20 месеца.

Място на работа: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” с адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. „Христо Ботев” № 11;

III.Необходими документи за кандидатстване:

1)                    Заявление по образец;

2)                    Декларация № 1 /по образец/;

3)                    Декларация № 2 /по образец/;

4)                    Автобиография;

5)                    Документи за придобита образователно – квалификационна степен /копие/;

6)                    Документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв /копие/;

7)                    Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

8)                    Документ за самоличност /копие/;

9)                    Пълномощно /в свободен текст/, в случай, че заявлението и документите към него се представят от пълномощник;

Документите се подават до ръководителя на проект „Достоен живот за всички” на адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, пл. Демокрация № 1 /сграда на Общинска администрация-Цар Калоян/, ет. 3;

Телефон за контакт: 08424/2138.

IV. Срок за подаване на документите: от датата на публикуване на обявата до 27.10.2015 г.

V. Условия за допустимост:

1)                    До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

2)                    До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;

3)                    Списък с допуснатите кандидати и датата на провеждане на интервюто ще бъдат публикувани на електронната страница на общината в 7-дневен срок след приключване на приема на документите на кандидатите.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река