ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

 

в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M90P0001-2.002-0060-С001, проект „Достоен живот за всички” предвиждащ създаване на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда, на основание чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № 291 /08.10.2015 г. на в.и.д. кмет на Община Цар Калоян, 

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”: 1. Управител-1; 2. Психолог-1; 3. социален работник – 2; 4. лекар/фелдшер-1; 5. Трудотерапевт-1; 6. кинезитерапевт/рехабилитатор-1; 7. Счетоводител-1; 8. технически сътрудник-1.

Информация за изискванията за заемане на длъжностите, необходимите документи за кандидатстване, начина на провеждане на конкурса и условията за допустимост ще бъде публикувана на електронната страница на Община Цар Калоян: www.tsarkaloyan.eu. 

Срок за подаване на документите: от датата на публикуване на обявата до 27.10.2015 г.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река