ЗАПОВЕД

 

 280/30.09.2015 г.

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 40, ал. 1, т. 3, чл. 53, т. 1 и чл. 54 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 47взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 7 от 17.08.2015 г.,

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж в част от  урегулиран поземлен имот № I в квартал 52 по ПР на гр. Цар Калоян, ул. Дружба № 44, с площ от 6 709 кв. метра, актуван с АОС № 658 от 02.06.2015 год., с граници на имота – север: дига на р. Хлебаровска, изток-имот № ІІІ-882, кв. 52, юг-ул. Дружба, запад-ул. Стефан Стамболов, съгласно одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на част от квартал 52, за комплексно жилищно застрояване.

Условия на търга:

1.           Приобретателят се задължава да построи за своя сметка и в своя полза самостоятелен обект, представляващ комплексно жилищно застрояване с малка етажна височина – до 10 метра, представляващдвуетажна жилищна сграда с магазини в приземния етаж и първи етаж, със застроена площ от 432 кв. м. (12/36 метра).

2.           Начална тръжна цена на учреденото право на строеж: 2 073, 60 лева.

3.           Срок за реализиране на учреденото право на строеждо 60 (шестдесет) месеца след сключване на договора за учредяване правото на строеж.

4. Приобретателят се задължава да изпълни за своя сметка реконструкция на инженерната инфраструктура и изграждане на нова, обезпечаваща нуждите на новопроектираната сграда, въз основа на одобрен инвестиционен проект, придружен с количествено-стойностна сметка на необходимите СМР.

5. Търгът да се проведе на 30.10.2015 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Цар Калоян.

6. Заявления за участие в търга да се приемат до 16.30 часа на 29.10.2015 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

7. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 29.10.2015 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000,BIC: CECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

8. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена на имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

10. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 06.11.2015 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 05.11.2015 г. при условията т. 7 на настоящата заповед.

11. Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 05.11.2015 г. в Деловодството на Общината.

12. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

 

 

 

За кмет на Община Цар Калоян

Лейман Чалък

Съгласно заповед № 271/18.09.2015 г.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река