Съобщение

 

 

Община Цар Калоян, област Разград, на основание чл.128, ал 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за процедиране допуснатият с Решение № 53 от 17.08.2015год. на Общинския съвет – гр.Цар Калоян, проект „Външно ел.захранване на птицеферма за бройлери в УПИ І, в квартал 137 по плана на гр.Цар Калоян”.Проектът се намира в звено ТСУ при Община Цар Калоян и може да се разгледа от заинтересованите.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация в едномесечен срок от съобщаването.

 

 

 

 

 

17.09.2015

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река