Протокол

От 18.08.2015г. на комисия назначена със Заповед №221/22.07.2015г. на Кмета на Община Цар Калоян на основание §16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пакизе Чирак – специалист „АО”

ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Тинчева – гл. юрисконсулт към ОА Разград

                 Йордан Илиев – полицейски инспектор

Данка Русева – представител на ТЗ”ГРАО”

Извърши проверка за спазване изискванията на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации в периода от 01.07.2014г. до 30.04.2015г. на населените места от Община Цар Калоян.

Комисията разгледа и провери адресните регистрации и констатира следното:

През проверения период в Община Цар Калоян са извършени регистрации по настоящ адрес и регистрации по постоянен адрес, както следва:

1. За гр. Цар Калоян регистрираните по постоянен адрес са 69 бр. а  по постоянен адрес са 73 бр. 
2. За с. Езерче регистрациите по настоящ адрес са 16 бр. а по постоянен адрес са 44 бр. 
3. За с. Костанденец регистрациите по настоящ адрес са 11 бр. а по постоянен адрес са 6 бр. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 92 от ЗГР на направените адресни регистрации за проверявания период  и не констатира пропуски и нарушения. 

Броя на лицата, които са регистрирани по постоянен и настоящ адрес на адреса на едно жилище не надвишава броя на лицата, съгласно разпоредбите на чл. 99а от ЗГР.

Има заповед на кмета на общината за длъжностно лице, което да извърши регистрацията съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗГР.

Настоящият протокол се съставя в 4 екземпляра, по един за страните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пакизе Чирак – специалист „АО” 

ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Тинчева – гл. юрисконсулт към ОА Разград

                 Йордан Илиев – полицейски инспектор

Данка Русева – представител на ТЗ”ГРАО”

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река