Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян"

 

Стартира Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“. Община Цар Калоян внесе проектно предложение, което беше одобрено и започва изпълнението на дейностите. По проекта се предвижда да се осигурява топъл обяд на 60 лица от целевите групи по проекта, а именно:

- Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход

- Неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

- Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии.

Включването в проекта става чрез попълване на заявление-декларация по образец в община Цар Калоян

 

 

ПОКАНА

за представяне на заявление за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Агенция за социално подпомагане в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

кани

Общини и райони на общинина територията на Република България да представят заявления за финансиране съгласно приложения пакет документи за кандидатстванепо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд” – 2015г.

Обща цел на операцията: Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Конкретни цели:

  1. Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като бъде гарантирана дейността трапезариите в летния период от годината, за който не е осигурено национално финансиране.
  2. Подкрепа за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване на нуждаещите се лица, в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“.

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ.

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 5 995 571,00 лева.

Териториален обхват. Място на изпълнение: Дейностите се изпълняват на територията на Република България.

Допустими дейности:

1.      Закупуване на хранителни продукти.

2.      Осигуряване на топъл обяд.

3.      Предоставяне на съпътстващи мерки.

Краен срок за прием на заявления за финансиране: Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е с постоянен прием на заявления за финансиране. В рамките на общата продължителност на операцията - до 31.12.2015г., заявления за финансиране могат да бъдат подавани не по- късно от 31.08.2015г.

Заявленията за финансиране се подават съгласно Изискванията за кандидатстване:

  1. по пощата - препоръчано писмо с обратна разписка,
  2. по куриер, или
  3. доставени на ръка (на лицето, предало предложението за проект се издава разписка с подпис и дата)

на следния адрес:

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”

Отдел „Търгове и координация”, ет. 4, ст. 525

ул. „Триадица” №2, София 1051

БЪЛГАРИЯ

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане: http://www.asp.government.bg, в рубрика Фондове на ЕС, Оперативна програма за храни, секция „Процедури”.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река