ЗАПОВЕД

 

№ 167/22.06.2015 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 25 взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 11.05.2015 г.,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

І. На 23.07.2015 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян:

1. Поземлен имот № 036023, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ 0, 823 дка (нула декара, осемстотин двадесет и три кв. метра), трета категория, в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“, в землището на с. Костанденец, при първоначална тръжна цена, определена от независим оценител, в размер на 514, 38 лв. /петстотин и четиринадесет лв., тридесет и осем ст./, актуван с АЧОС № 70/30.01.2013 г.;

2. Поземлен имот № 036028, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ 0, 472 дка (нула декара, четиристотин седемдесет и два кв. метра), трета категория, в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“, в землището на с. Костанденец, при първоначална тръжна цена, определена от независим оценител, в размер на 295,00 лв. /двеста деветдесет и пет лева/, актуван с АЧОС 71/30.01.2013 г.;

3. Поземлен имот № 036037, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ 1, 857 дка (един декар, осемстотин петдесет и седем кв. метра), трета категория, в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“, в землището на с. Костанденец, при първоначална тръжна цена, определена от независим оценител, в размер на 1 160,63 лв. /хиляда сто и шестдесет лв., шестдесет и три ст./, актуван с АЧОС № 77/30.01.2013 г.;

4. Поземлен имот № 036038, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ 0, 699 дка (нула декара, шестстотин деветдесет и девет кв. метра), трета категория, в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“, в землището на с. Костанденец, при първоначална тръжна цена, определена от независим оценител, в размер на 436,88 лв. /четиристотин тридесет и шест лв., осемдесет и осем ст./;

ІІ. Начален час на търга: 10.00 часа.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 22.07.2015 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

ІІІ. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 22.07.2015 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000, BIC: CECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

ІV.Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSFпри ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

V. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

VІ. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 06.08.2015 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 05.08.2015 г. при условията по т.ІІІ. на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 05.08.2015 г. в Деловодството на Общината.

VІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река