СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32, АЛ. 1 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, УВЕДОМЯВАМ ВИ, ЧЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАР КАЛОЯН ПРИЕМА ПИСМЕНО И УСТНО ПОДАДЕНИ ИСКАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ.

 

 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река