СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 13, АЛ. 6 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЦАР КАЛОЯН.

ИНФОРМАЦИЯ И  ДОКУМЕНТИ, НАЛИЧНИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, СЕ ОСИГУРАВАТ СЛУЖЕБНО ЗА НУЖДИТЕ НА СЪОТВЕТНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО.

 

 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река