ЗАПОВЕД

 

№ _______/24.04.2015 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 15, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 24.03.2015 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

На 26.05.2015 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, с № 170006, с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, трета категория, с площ от 2, 634 дка (два декара, шестстотин тридесет и четири кв. метра), находящ се в местността „Габаре“, в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, актуван с АЧОС № 323/03.02.2015 г., при първоначална тръжна цена, в размер на 2 107,00 лева (две хиляди сто и седем лева), определена от независим оценител на земеделски земи.

Начален час на търга: 10.00 часа.

1.                       Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 25.05.2015 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

2.                       Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 25.05.2015 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000, BIC: CECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

3.                       Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на имота, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSFпри ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

4.                       Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

5.                       При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 02.06.2015 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 01.06.2015 г. при условията по т. 2 на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 01.06.2015 г. в Деловодството на Общината.

6.                       Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

 

 

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

 

 

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река