ЗАПОВЕД

 

№­­­­ 97/22.04.2015 г.

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 17, ал. 1, чл. 54 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 17 от 24.04.2015 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.                       На 22.05.2015 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години, на помещение с площ от 33 (тридесет и три) кв. метра, разположено на първи етаж на двуетажна сграда за обществено обслужване с РЗП от 170 кв. метра, с местонахождение в поземлен имот ХІ-578 в кв. 84 в гр. Цар Калоян, ул. Генерал Тотлебен № 5, актувана с АЧОС № 132/02.07.2007 г.

2.                       Първоначална тръжна цена – 64,35 лева, представляваща месечен наем за помещението, съгласно Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти към Наредба № 5, предвиждаща месечна наемна цена от 1, 95 лева за един кв. метър, без ДДС.

Начален час на търга: 10.00 часа.

3.                       Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 21.05.2015 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

4.                       Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 21.05.2015 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

5.                       Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от първоначалната тръжна цена, внесен по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

6.                       Оглед на помещението може да се извършва всеки работен ден до 21.05.2015 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

7.                       При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 29.05.2015 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 28.05.2015 г. при условията по т. 4 на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16.30 часа на 28.05.2015 г. в Деловодството на Общината.

8.                       Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото и в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река