Приложение VI

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

 

·      Този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта

·      С подписа се удостоверява, че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни

·      Информацията в доклада, трябва да е обвързана с финансовата информация, представена във финансовия отчет

·      Докладът трябва да бъде в печатна форма и да е попълнен на български език

·      Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация.

·      Управляващият орган няма да приеме доклада, ако дадено поле не е попълнено

·      Докладът трябва да бъде изпратен след изпълнение на дейностите по проекта, в рамките на срока за изпълнение, съгласно чл. 2 от договора

·      Докладът се подава по един от следните начини:

         на хартиен и електронен носител на адресa на Управляващия орган:

 

Управляващ орган на

Оперативна програма “Административен капацитет”

Дирекция “ Оперативна програма “Административен капацитет”

Министерство на финансите

ул. “Г. С. Раковски” 102

София 1040

 

Докладът се съставя в 2 оригинални екземпляра – един за Бенефициента (съхранява се в досието на проекта) и един за Управляващия орган

 

1.      Описание

1.1.Пълно наименование по регистрация на бенефициента, съобразно договора за безвъзмездна финансова помощ: Общинска администрация Цар Калоян, пл. Демокрация №1, ГР. Цар Калоян, пощенски код 7280.

    

1.2.Име, длъжност, телефон и e-mail на лицето за контакти: Емине Ахмед Чакал, Директор на Дирекция „МДТ и Проекти“, Ръководител на проекта, тел.: 08424 2036, GSM: 0888651175, е-mail: echakalova@abv.bg

1.3.Пълно наименование по регистрация на партньорите по проекта: - не приложимо

      1.4.Наименование на проекта:

Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова   основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г.

   1.5.Номер на договора:

                Договор №13-13-38/08.11.2013 г.

    1.6.Начална и крайна дата на изпълнение на проекта: 08.11.2013г. – 04.08.2014г.

1.7.Място на изпълнение на проекта: Община Цар Калоян

      1.8. Целеви групи:

Представители на общинска администрация, пряко ангажирани в процесите на планиране и управление на регионалното и местно развитие;

Представители на неправителствените организации, развиващи дейността си в община Цар Калоян

 

2.      Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

2.1.   Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение II към договора, изпълнени през целия период на проекта

Дейност 1: Организация по изпълнение, управление и отчетност на проекта

·         Подготвена и издадена Заповед № 343А/08.11.2013 г. на Кмета на община Цар Калоян за назначаване на ръководител и членове на екипа, включващи задълженията и отговорностите им и реда за отчитане на разходите за управление на проекта;

·         Подготвени и сключени граждански договори заедно с длъжностни характеристики, с които се възлага ръководството и изпълнението на дейностите по проекта на Ръководителя на проекта, координатор и счетоводител. Ръководителят се упълномощава да извършва всички действия и да подписва всички документи по проекта, освен тези, за които се изисква провеждане на обществена поръчка;

·         На работна среща на екипа, проведена на 08.11.2013 г., е обсъдено следното:

-    Задачи на екипа и тяхното разпределение и крайни срокове;

-    Подробен план за действие на екипа по всички дейности на проекта;

-    Бланка за кореспонденция по проекта;

-    Правила за разходване на финансовите средства;

-    Определяне на офис на проекта: стая №215 в Общинска администрация и номер на служебния телефон на Ръководителя на проекта – 08424 2036;

-    Да се публикува Публична покана за обществена поръчка с предмет „Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020 г., съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян”.

·         Изготвен и одобрен от УО на ОПАК е график на планираните процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта;

·         С писмо с изх. № 1071/20.11.2013 г. до УО на ОПАК е направено  Искане № 1/20.11.2013 г. за авансово плащане в размер на 14941.90 лв. до УО на ОПАК;

·         На работна среща, проведена на 16.12.2013 г., е обсъдено, че Публичната покана за обществена поръчка с предмет „Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020 г., съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян”, е публикувана с уникален код 9023056 в Портала на обществените поръчки и е била достъпна в периода от 29.11.2013г. до 10.12.2013г.

·         На работна среща на 13.01.2014 г. на екипът за управление на проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.” по Договор БФП № 13-13-38/08.11.2013 г. в състав: Емине Чакал – ръководител, Димитринка Ганева – координатор, Инна Дечева – счетоводител се разгледа следното:

 

1. Ръководителят на проекта запозна  членовете на екипа с Договор №111/18.12.2013 г. за извършване на услуга с предмет „Дейност за информация и публичност“ по проекта „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г. ”.

2. Запознаване със Заповед №4/09.01.2014 г. на Кмета на Община Цар Калоян.

3. Запознаване с Протокол на комисията по Заповед №4/09.01.2014 г. на Кмета на Община Цар Калоян.

4. Комисията взе решение да продължи Събиране на необходимите статистически данни и информация, тяхната обработка и интеграция в целева база данни; При провеждане на планираните проучвания, специално внимание ще бъде отделено върху събирането на информация, осигуряваща възможност за оценка на:

        Стратегическото положение на общината;

        Демографската ситуация;

        Състояние на техническа инфраструктура и околна среда;

        Социално-икономическо състояние;

        Концентрация на икономически дейности и наличие на икономически интерес;

        Нужди на техническата инфраструктура от обновяване, рехабилитация или реконструкция;

        Зони с нарушени екологични параметри и др.

5. Представяне на месечни отчети от членовете на екипа за управление до ръководителя.

6. Взе се решение за поддържане на ясни, толерантни и прозрачни отношения между ръководителя, членовете на Съвета за управление на проекта и подизпълнителите по проекта.

 

·         На работна среща на 26.02.2014 г. на екипа за управление на проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.” по Договор БФП № 13-13-38/08.11.2013 г. в състав: Емине Чакал – ръководител, Димитринка Ганева – координатор, Инна Дечева – счетоводител се разгледа следното:

1. Екипът се запозна с Протокол № 2/11.02.2014 г. на комисията по Заповед № 4/09.01.2014 г. на Кмета на Община Цар Калоян.

2. Запознаване с Договор № 16/25.02.2014 г между ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН и „ГЕОГРАФИКА“ООД ГР.СОФИЯ по изпълнение на дейностите 2,3 и 4.

3. Представяне на месечни отчети от членовете на екипа за управление на ръководителя.

4. Представяне на месечни отчети от ръководителя на проекта на Кмета на общината.

5.Избор на система за мониторинг и контрол-мониторингов план. Осъществяване на вътрешен мониторинг.

6. Анкетно проучване за попълване   на Анкетни карти.

 

·         На работна среща на 25.03.2014 г. на Екипа за управление на проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.” по Договор БФП № 13-13-38/08.11.2013 г. в състав: Емине Чакал – ръководител, Димитринка Ганева – координатор, Инна Дечева – счетоводител се разгледа следното:

1.      Запознаване с встъпителния доклад наГЕОГРАФИКА“ООД ГР.СОФИЯ за изпълнение на дейностите 2,3 и 4  по  Договор № 16/25.02.2014 г.

2.      Събиране на необходимите статистически данни и информация, тяхната обработка и интеграция в целева база данни; При провеждане на планираните проучвания, специално внимание ще бъде отделено върху събирането на информация, осигуряваща възможност за оценка на:

        Стратегическото положение на общината;

        Демографската ситуация;

        Състояние на техническа инфраструктура и околна среда;

        Социално-икономическо състояние;

        Концентрация на икономически дейности и наличие на икономически интерес;

        Нужди на техническата инфраструктура от обновяване, рехабилитация или реконструкция;

        Зони с нарушени екологични параметри и др.

3.      Запознаване с протокола от встъпителната среща относно: Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последяваща оценка и Изготвяне на стратегическата рамка за развитието на общината.

4.      Представяне на месечни отчети от членовете на екипа за управление на ръководителя.

5.      Представяне на месечни отчети от ръководителя на проекта на Кмета на общината.

6.       Избор на система за мониторинг и контрол-мониторингов план. Осъществяване на вътрешен мониторинг.

7.      Разпращане на Анкетни карти на служители в общината, граждани и бизнес представители.

·         На работна среща на 25.04.2014 г. на Екипа за управление на проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.” по Договор БФП № 13-13-38/08.11.2013 г. в състав: Емине Чакал – ръководител, Димитринка Ганева – координатор, Инна Дечева – счетоводител се разгледа следното

1.      Събиране на необходимите статистически данни и информация, тяхната обработка и интеграция в целева база данни; При провеждане на планираните проучвания, специално внимание ще бъде отделено върху събирането на информация, осигуряваща възможност за оценка на:

        Стратегическото положение на общината;

        Демографската ситуация;

        Състояние на техническа инфраструктура и околна среда;

        Социално-икономическо състояние;

        Концентрация на икономически дейности и наличие на икономически интерес;

        Нужди на техническата инфраструктура от обновяване, рехабилитация или реконструкция;

        Зони с нарушени екологични параметри и др.

2.      Отчитане от страна на ръководителя пред останалите членове представения пред УО на ОПАК – Междинен технически доклад.

3.      Представяне на месечни отчети от членовете на екипа за управление на ръководителя.

4.      Представяне на месечни отчети от ръководителя на проекта на Кмета на общината.

5.      Избор на система за мониторинг и контрол-мониторингов план. Осъществяване на вътрешен мониторинг.

6.      Приключване с попълване на Анкетните карти от служители в общината, граждани и бизнес представители.

 

 

 

 

 

·         На работна среща на 31.05.2014 г. на Екипа за управление на проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.” по Договор БФП № 13-13-38/08.11.2013 г. в състав: Емине Чакал – ръководител, Димитринка Ганева – координатор, Инна Дечева – счетоводител се разгледа следното

 1. Представяне на месечни отчети от членовете на екипа за управление на ръководителя.
 2. Представяне на месечни отчети от ръководителя на проекта на Кмета на общината.
 3. Изготвяне, подготовка и комплектуване на Междинния технически доклад за периода от 08.11.2013 г., до 30.04.2014 г.
 4. Връчване на Покани за участие от  25 до 27 май 2014 г. в Дискусионен форум за обществено обсъждане  на тема „Визия и приоритети за развитие на община Цар Калоян 2014-2020“ на 28.05.2014 г.
 5. Участие и обсъждане на Дискусионен форум, Обществено обсъждане  на тема „Визия и приоритети за развитие на община Цар Калоян 2014-2020“,  на 28.05.2014 г.
 6. Запознаване с Протокола от Дискусионният форум  от 28.05.2014 г.
 7. На 29.05.2014 г. се изготви и публикува на интернет страницата на Община Цар Калоян - „Стратегическа рамка за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020 г., съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян”

 

·         На работна среща на 27.06.2014 г. на Екипа за управление на проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.” по Договор БФП № 13-13-38/08.11.2013 г. в състав: Емине Чакал – ръководител, Димитринка Ганева – координатор, Инна Дечева – счетоводител се разгледа следното

 1. Представяне на месечни отчети от членовете на екипа за управление на ръководителя.
 2. Представяне на месечни отчети от ръководителя на проекта на Кмета на общината.
 3. Запознаване с Писмо с Изх.№138/29.05.2014 г. на Географика ООД – София, относно изпълнение на Дейност 2 за съгласуване с всички заинтересовани страни.
 4. Предоставяне на заинтересовани страни, подробен SWOT анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на Общината, изготвен от  Географика ООД - София
 5. Внасяне на Докладна записка до Общински съвет Цар Калоян, за обсъждане  и приемане на „Общинския план за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г.“- 09.06.2014 г.
 6. Участие в заседание на Общински съвет Цар Калоян, за обсъждане и приемане на „Общинския план за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г.“ -  10.06.2014 г.
 7. Запознаване с  Приемо-предавателен протокол  от 10.06.2014 г. с който Изпълнителя предава, а Възложителя приема „Общинския план за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г.“
 8. Запознаване с Констативен протокол от 13.06.2014 г., с който Възложителят одобрява  искания от Изпълнителя „Общинския план за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г.“
 9. Осъществяване на вътрешен мониторинг.

 

·         На работна среща на31.07.2014 г. на Екипа за управление на проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.” по Договор БФП № 13-13-38/08.11.2013 г. в състав: Емине Чакал – ръководител, Димитринка Ганева– координатор, Инна Дечева – счетоводител се разгледа следното

1.      Представяне на месечни отчети от членовете на екипа за управление на ръководителя.

2.      Представяне на месечни отчети от ръководителя на проекта на Кмета на общината.

3.      Запознаване с Разработения механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г., по проекта – Дейност 4., предоставен с писмо №177/07.07.2014 г.

4.      Разглеждане на Окончателния доклад за изпълнение на дейностите по Проект  „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ изготвен от „Географика“ ООД предоставен с писмо № 194 от 25.07.2014 г.

5.      Запознаване с резултатите от заключителна прес-конференция, която се състоя на 30.07.2014г., от 13:00 часа в Конферентната зала на Дом за възрастни хора, Цар Калоян. на прес-конференцията бяха представени общата и специфичните цели на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати.

6.      Осъществяване на вътрешен мониторинг.

Възникналата непредвидена ситуация с търговските банки в страната постави община Цар Калоян в тежка финансова ситуация.

Въпреки  изпълнените качествено и в срок дейности от страна на изпълнителя на договор „Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян“ Община Цар Калоян нямаше възможност да извърши окончателно плащане в срок.

Поради тази причина с писмо наш изх. № 673 от 04.08.2014г. се обърнахме с молба към Директора на ОПАК за удължаване срока на договор №13-13-08/08.11.2013г.

Договорът ни бе удължен с анекс№1 от 06.08.2014г. до 04.12.2014г.

През периода на удължаване срока на договора платихме на изпълнителя, за което прилагаме копие от платежното.

 

Дейност 2. Извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян 

Дейност 3. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие

Дейност 4. Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г

·         Тези три дейности са обединени в обща обществена поръчка с предмет „Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020 г., съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян”;

·         Публичната покана за обществената поръчка е публикувана с уникален код 9023056 в Портала на обществените поръчки и е била достъпна в периода от 29.11.2013г. до 10.12.2013г.;

·         Със Заповед №4 от 09.01.2014г. на Кмета на община Цар Калоян е определена комисия, която да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие, постъпили по повод публична покана от 29.11.2013г.;

·         Работата на длъжностните лица по Заповед №4 от 09.01.2014г. на кмета на община Цар Калоян са отразени в Протоколи от 09.01.2014г. и 11.02.2014г.;

·         На 25.02.2014г. е подписан Договор №16 между община Цар Калоян и „ГЕОГРАФИКА“ ООД с предмет на договора: „Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитие на община цар Калоян за периода 2014-2020г. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020г. и структурирането и в Общински план за  развитие 2014-2020г., съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян“;

·         На 06.03.2014г. получихме  Встъпителен доклад по договор №16/25.02.2014г. с предмет: „Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитие на община цар Калоян за периода 2014-2020г.Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020г. и структурирането и в Общински план за  развитие 2014-2020г., съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян“ с приложения детайлна работна програма и времеви график за изпълнение на дейностите;

·         На 14.03.2014г. се проведе встъпителна среща между екипа за управление и представители на екипа по изпълнение на Договор №16/25.02.2013г.;

·         Дейностите по горепосочения договор са три и изпълнението по тях е както следва:

Дейност 1. Извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян 

·         На 06.03.2014г. получихме от изпълнителя „Географика“ ООД списък с изходна информация, необходима за изготвянето на Социално-икономическия анализ и Стратегическата рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г.;

·         Екип по изпълнение на проекта на община Цар Калоян работи по събирането на необходимите данни и документи, като регулярно изпраща на изпълнителя информация;

·         Информация, необходима за анализа е поискана чрез официални писма от различни институции, официални източници на данни, като НСИ, РИОСВ, ДБТ, Общинска служба Земеделие и др.;

·         Екипът на „Географика“ ООД, със съдействието на община Цар Калоян, изготви подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян със следното съдържание:

        Обща характеристика/профил на общината;

        Състояние на местната икономика;

        Развитие на социалната сфера и човешките ресурси;

        Култура и културно наследство;

        Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията;

        Анализ на селищната мрежа и моделите на устройство на територията;

        Екологично състояние и рискове;

        Административен капацитет.

·         Изпълнителят обобщи резултатите от извършения социално-икономически анализ и ги структурира в целеви SWOT  анализ за територията на община Цар Калоян.

 

Резултати от изпълнението на Дейност 1:

 1. Събрани, обработени и интегрирани в тематична база данни актуални данни за територията на общината
 2. Подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян – 1 брой
 3. SWOT  анализ – 1 брой

 

Дейност 2. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие

·         Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Цар Калоян 2014-2020 г.

На 24 март стартира анкетно проучване относно визията, целите и приоритетите в развитието на община Цар Калоян 2014-2020 г. Краен срок за попълване на анкетите е 7 април. Анкетни карти се попълват от представители на общинска администрация Цар Калоян, граждани и бизнес организации от общината. Чрез анкетното проучване се събраха мнения и препоръки на местната общност и се идентифицираха конкретни нужди. Събраните данни бяха обработени от Изпълнителя с помощта на количествени и качествени методи и на тази основа беше разработен анализ, поместен в Доклад с резултатите от анкетното проучване. Чрез извършеното проучване местната общност на община Цар Калоян беше приобщена към процеса на изготвяне на документа, направените препоръки и изводи бяха взети предвид при разработване на стратегическата рамка на Общинския план за развитие.

·         Дискусионен форум на тема „Визия и приоритети за развитие на община Цар Калоян 2014-2020“ – проведен на 28.05.2014г. в община Цар Калоян

В рамките на Дискусионния форум пред местната общност беше представена презентация „Визия за развитие на община Цар Калоян 2014-2020 г.” с изводите от социално-икономическия анализ и анкетното проучване. Пред участниците бяха представени проект на визия, нови цели и приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г.

Изпълнителят представи на община Цар Калоян протокол от дискусионния форум, в който са изведени приоритети и цели на ОПР на община Цар Калоян.

·         Формулиране на целите и приоритетите за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г.

Екипът на „Географика“ ООД  разгледа проекта за ОПР на община Цар Калоян и неговата стратегическата част като логическо продължение на заявените нужди и очаквания, осигурени с необходимата ясна, конкретна и реалистична информация за територията, нейните природни, икономически и социални атрибути, обективните географски предимства и наличните ресурси. Екипът формулира целите и приоритетите за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. въз основа на обобщена и анализирана информация, получена от изпълнението на предходните етапи.    

Визията, целите, приоритетите и мерките за развитие представляват Стратегическата рамка на ОПР на община Цар Калоян 2014-2020 г.

·         Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на общинския план за развитие на община Цар Калоян 2014-2020 г.

Изпълнителят изготви Индикативна финансова таблица, която обобщава необходимите ресурси за реализацията на Общинския план за развитие на община Цар Калоян през периода 2014-2020 г. и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.

Индикативна финансова таблица е част от ОПР на община Цар Калоян 2014-2020 г.

·         Индикатори за наблюдение и оценка на общинския план за развитие

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, въз основа на събраната обективна информация и данни, ще отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За целите на плана е изготвена Матрица с индикатори, в която са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и индикатори за въздействие.

Матрица с индикатор е част от ОПР на община Цар Калоян 2014-2020 г.

·         Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели осигуряване на ефективно изпълнение на плана с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

Системата за наблюдение и оценка е част от ОПР на община Цар Калоян 2014-2020 г.

·         Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност

Главната цел на действията за прилагане на този принцип е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.

Необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност са част от ОПР на община Цар Калоян 2014-2020 г.

·         Разработване на програма за реализация на Общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите

Изпълнителят изготви програма за реализация на Общинския план за развитие, която има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на развитието.

Програмата за реализация на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана.

Програма за реализация е част от ОПР на община Цар Калоян 2014-2020 г.

 

Резултати от изпълнението на Дейност 2:

 1. Доклад с резултатите от анкетното проучване е представен на община Цар Калоян – 1 брой
 2. Стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 – 1 брой
 3. Общински план за развитие на община Цар Калоян 2014-2020 – 1 брой

 

 

Дейност 3. Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г

 

·         Екипът на „Географика“ ООД ще разработи Механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г., който ще спомогне за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи проблеми.

·         Механизмът е въведен за изпълнение в общинска администрация Цар Калоян с решение

·         № 43 с Протокол №5 от 21.078.2014г.  на Общински съвет  Цар Калоян

Чрез Механизма за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретни публични политики ще се идентифицират слабите места в организацията и ще се определят необходими коригиращи действия за подобряване на процеса при изпълнение на политики, както и за отчетността и прозрачността на общината. Така на практика общинските служители ще следят за степента на изпълнение на общинските политики и стратегически документи, а Общинският съвет при необходимост ще предприема коригиращи действия.

Резултати от изпълнението на Дейност 3:

 1. Механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г. – 1 брой

 

 

Номер и наименование на дейността:

Основания за изменения в планираната дейност <опишете подробно възникналите проблеми, вкл. забавяния или отлагане изпълнението на дейности, причини поради, които са възникнали и какви мерки са предприети за преодоляването им> (ако е приложимо):

Резултати от тази дейност <опишете резултатите в количествено изражение>.

За изпълнението на дейностите, свързани с информация и публичност, попълнете т. 4.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

 

2.2. Постигнати индикатори по време на изпълнението на проекта и данни за участниците в неговата реализация

В процеса на изпълнение на проекта сте задължени да събирате информация за индикаторите, които сте заложили в проектното си предложение, както и за броя на участниците

 

Дейност

Специфични цели

Очаквани резултати

Заложени индикатори

Постигнати индикатори

Дейност 1

 

 

 

  Дейности за организация и управление на проекта

Изпълнение на проекта в съответствие с изискванията и за постигане на заложените резултати

Работещ екип за изпълнение на проекта, състоящ се от трима членове;

Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта;

Детайлизиран план-график за изпълнение на проектните дейности;

Изготвени тръжни документи;

Разписани процедури за вътрешен мониторинг на проектните дейности и резултати;

Сключени договори с екипа.

Проведени работни срещи на екипа.

Представени в УО технически и финансови доклади.

План-график за изпълнение на проектните дейности

Технически задания и подписани договори с изпълнители

Процедури за вътрешен мониторинг

Сключени граждански договор с Ръководител по проекта, координатор и счетоводител

Проведени 5 срещи на екипа по проекта

Актуализиран план-график за изпълнение на проектните дейности

Изготвено 1 техническо задание, в което са включени изисквания за изпълнение на дейности 2, 3 и 4 от проекта

Вътрешен мониторинг осъществява ръководителя на проекта

Дейност 2  Извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян

Специфична цел 1

Събрани, обработени и интегрирани в тематична база данни актуални данни за територията на общината

Подробен социално-икономически анализ на наличнитепотенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян

SWOTанализ

 

Изготвен подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян

Изготвен подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян

SWOTанализ

 

Дейност 3 Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие

Специфични цели 2 и 3

Стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020

 

Общински план за развитие за периода 2014-2020 г

 

Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г

 

Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г

 

Дейност 4

Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г.

Специфична цел 4

Механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г

Разработен и въведен механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г

Разработен и въведен механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г

Дейност 5

Информация и публичност

Разработване на ефективна интегрирана стратегическа рамка за развитието на община Цар Калоян през следващия програмен период и повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг и контрол на конкретни политики

Постигане на информираност сред обществеността за проекта

Проведени пресконференции

Банер

Информационни материали в пресата за напредъка на проекта

Информационна брошура за популяризиране на проекта

Публикации на интернет -страницата на общината

Осъществени пресконференции

Изработен банер

Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта

Изработени брошура

Публикации на интернет -страницата на общината

Проведена начална и заключителна пресконференция

Изработен банер

Изработени брошури

Публикация на интернет страницата на общината

 

 

Брой участници в изпълнението на проекта

Данни за хора, които влизат в проекта през настоящата година

Данни за хора, които напускат проекта през настоящата година

Пренесени данни за хора

жени

мъже

общо

жени

мъже

общо

жени

мъже

общо

1. Разбивка на участниците по пол:

 41

9 

50 

 0

0 0

0 

0 

0 

0 

2. Разбивка на участниците по активност на пазара на труда:

 41

9 

50 

 0

0 0

0 

0 

0 

0 

2.1. заети

 41

9 

50 

 0

0 0

0 

0 

0 

0 

·   от които самонаети:

 2

0 

 2

 0

0 

0 

 0

 0

0 

2.2. безработни

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

·   от които дългосрочно безработни:

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

2.3. неактивни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·   от които в момента посещават обучителен/квалификацио-нен курс:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разбивка на участниците по възраст:

 41

9 

50 

 0

0 0

0 

0 

0 

0 

3.1. млади (между 15 и 24 годишни):

 6

0 

6 

 0

0 

0 

0 

0 

0 

3.2. на възраст между 25 и 54 годишни:

 30

 9

 39

 

 

 

 

 

 

3.3. работещи на възраст (между 55 и 64 годишни):

 5

 0

 5

 

 

 

 

 

 

4. Разбивка на участниците по групи в неравностойно положение:

 27

 2

 29

 

 

 

 

 

 

4.1. имигранти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. малцинства:

 27

 2

 29

 

 

 

 

 

 

4.3.  хора с увреждания:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. други лица в неравностойно положение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Разбивка на участниците по образователен ценз:

 41

 9

 50

 

 

 

 

 

 

5.1. начално или основно образование (ISCED 1 и 2)

 2

 0

 2

 

 

 

 

 

 

5.2. средно образование (ISCED 3)

 15

 2

 17

 

 

 

 

 

 

5.3. професионално обучение след средно образование, но не висше (ISCED 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. висше образование (ISCED 5 и 6) – бакалавър, магистър, доктор и др.

 24

 7

 31

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Как оценявате резултатите от проекта? Посочете до каква степен са постигнати предвидените обща и специфични цели и дали проектът е генерирал положителни или отрицателни резултати. (Опишете, където е възможно, резултатите в количествено изражение като използвате индикаторите, заложени в проектното предложение).

Обща цел на проекта за разработване на ефективна интегрирана стратегическа рамка за развитието на община Цар Калоян през следващия програмен период и повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг и контрол на конкретни политики е постигната чрез постигането на всяка от специфичните цели и получаване на положителни резултати.

Специфични цели:

1.      Извършване на подробна качествена оценка на територията на общината по отношение на наличните потенциали, ресурси и проблеми, лимитиращи развитието на община Цар Калоян –като резултат е изготвен подробен Социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян и SWOT анализ.

2.      Определяне на стратегическите политики и приоритети в развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 на основата на извършен анализ и чрез широко прилагане на принципите на партньорство и прозрачност – като резултат е разработена Стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020.

3.      Структуриране на Общински план за развитие, максимално обвързан с нуждите на община Цар Калоян, който да адресира, интегрира и координира във времеви и пространствен аспект необходимите интервенции за устойчиво подобряване на условията за живот и бизнес в общината – като резултат е изготвен ОПР на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г.

4.      Разработване и внедряване в община Цар Калоян на адекватен, ефективен и гъвкав механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на провежданата политика за устойчиво и интегрирано планиране и управление на общинската територия – като резултат е разработен и въведен Механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г.

 

2.4. Какъв е резултатът от проекта за целевите групи?

 

Изготвени и съгласувани Социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян, SWOT анализ и  Общински план за развитие на община Цар Калоян 2014-2020 г.

Документ за развитие, при изготвянето на които са привлечени за участие представители на целевите групи:  

 

·         Проведени работни срещи и активна комуникация на екипа по изпълнение на проекта със останалите служители на общинска администрация на община Цар Калоян относно качественото изпълнение на дейностите;

·         Извършено анкетиране за проучване мнението на местното население (представители на бизнес, гражданско общество и общинска администрация) относно визията, целите и приоритетите в развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г.;

·         Проведен Дискусионен форум „Визия за развитие на община Цар Калоян 2014-2020“, на който с представители на целевите групи са обсъдени резултати от анализа и анкетно проучване и са представени и дискутирани бъдещи приоритети в развитието;

·         Съгласуване на проекта на ОПР на община Цар Калоян 2014-2020 със заинтересовани страни и целеви групи чрез публикуването му на интернет страницата на общината.

 

Разработен Механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г., който съдържа Методика за мониторинг, контрол и оценка на публични политики, Инструментариум с индикатори и Правила за прилагане на методика за мониторинг, контрол и оценка на политики.

Чрез Механизма за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретни публични политики ще се идентифицират слабите места в организацията и ще се определят необходими коригиращи действия за подобряване на процеса при изпълнение на политики, както и за отчетността и прозрачността на общината. Така на практика общинските служители ще следят за степента на изпълнение на общинските политики и стратегически документи, а Общинският съвет при необходимост ще предприема коригиращи действия.

 

2.5. Моля, опишете всички договори (за доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на проекта след изготвянето на последния междинен доклад като посочите за всеки договор стойността, приложената процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя. - неприложимо.

 

2.6. По какъв начин ще се осигури устойчивостта на резултатите от проекта във финансово и институционално отношение и ефектът на ниво политики? Опишете по какъв начин ще се осигури трайното въздействие върху целевите групи и мултипликационният ефект. Ако са предвидени последващи дейности ги посочете.

Всички дейности по проекта са насочени към осигуряване на трайно въздействие върху целевите групи. Направените предложения и мерки за оптимизация и за подобряване на работните процеси намират израз при актуализацията в съответните нормативните актове. Нормативните промени и приетата пътна карта гарантират реалното приложение на направените предложения в администрацията на община Цар Калоян. По този начин общинските структури ще адаптират трайно организацията и работните си процеси спрямо мерките, които ще имат дългосрочен ефект върху администрацията.

Ще бъде изградена модерна среда за реализация на общинските функции, което също ще гарантира устойчивост. Приемането с административен акт на механизма за наблюдение, контрол и последваща оценка ще окаже трайно влияние върху начина на работа на общинската администрация и ще допринесе за повишаване на нейната ефективност и ефикасност в дългосрочен аспект. Чрез резултатите от проекта ще бъдат въведени единни стандарти на работа в общинските структури. С оптимизирането на процесите ще се редуцира времето и разходите на администрацията при изпълнението на законовите изисквания

 

а) Финансово отношение

За да се гарантира устойчивост на резултатите, конкретните местни политики и контролът по тяхното изпълнение ще бъдат ресурсно обезпечени, чрез създаването на работна група по наблюдение, контрол и последваща оценка на изпълнението.

Участниците в работната група, тяхната дейност и периодична ангажираност ще бъдат определени от ръководството на община Цар Калоян.

 

б) Институционално отношение

По отношение на институционалната устойчивост на проекта следва да се отбележи, че редица дейности гарантират осигуряване на организационно развитие и по-ефективно функциониране на администрацията на община Цар Калоян, което от своя страна гарантира институционалното усъвършенстване на администрацията. Изготвените доклади и анализи, и плана за развитие и тяхното въвеждане в практиката ще бъдат използвани продължително от звената/структурите към община Цар Калоян.

Механизмът за наблюдение, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики на община Цар Калоян, ще бъде взет предвид от общинската администрация в процеса на последващо стратегическо планиране и при оценката на изпълнението на други стратегически документи и политики.

 

            в) Ефект на ниво политики

Проектът ще доведе до подобряване на реализиране на дейността на община Цар Калоян като орган за реализиране на общински политики. Реализирането на проекта ще създаде нормативни и организационни предпоставки за подобряване на ефективността и ефикасността на общинската администрация. Проектът кореспондира с изпълнението на заложените мерки в базисни стратегически документи: ОПАК като стратегически документ; Програмата за европейско развитие на България 2009-2013 г. в частта за оптимизиране на управлението и за повишаване на ефективността на институциите; приетата от Министерски съвет Конвергентна програма 2009-2013 г.

Проектът допринесе за усъвършенстване на нормативната уредба и стратегическите документи, което ще има значителен ефект на ниво политики.

 

2.7. Посочете всички осъществени в рамките на проекта дейности за насърчаване на равенството на половете и липса на дискриминация, иновации и правене на политики, партньорството и устойчивото развитие?

Проектът приложи и допринесе за прилагането на равенство между половете. Този принцип беше спазен посредством съотношението между представителите на двата пола при провеждане на двете пресконференции по време на проекта, както и при провеждане на анкетно проучване и дискусионен форум. Принципът за равнопоставеност и равните възможности между половете ще продължи да се спазва и след приключване на настоящия проект.

 

2.8. Как и от кого е осъществявано наблюдението и вътрешната оценка на дейностите по проекта? Обобщете резултатите от получената обратна връзка, вкл. от представителите на целевите групи.

Ръководителят на екипа на проекта докладва ежемесечно за напредъка на проекта, както и за направените междинни доклади по проекта на кмета на общината.

 

2.9. Какви са изводите от проекта, които вие и вашите партньори (ако има такива) направихте и по какъв начин тези изводи са използвани и разпространени? Неприложимо

 

3.      Партньори и други форми на сътрудничество

3.1.   Как оценявате отношенията между партньорите по този проект (т. е. партньорите, които са подписали споразумение за партньорство)? Отговорете на този въпрос поотделно за всяка организация-партньор. (ако е приложимо) неприложимо

3.2.   Ще продължат ли установените партньорски отношения? Ако отговорът е положителен, в каква форма? Ако отговорът е отрицателен, защо? (ако е приложимо) неприложимо

3.3.   Как оценявате отношенията между вашата организация и държавната администрация в държавите, където се изпълнява проектът? По какъв начин тези отношения влияят на проекта? неприложимо

3.4.   Когато е приложимо, опишете вашите отношения с други организации, ангажирани в изпълнението на проекта:

·         Изпълнители (ако има такива)

Всички изпълнители, с които Община Цар Калоян сключи договори по проекта, изпълниха своите задължения в срок и с нужното качество, в съответствие с поставените им задания от Възложителя. В рамките на проекта бяха изпълнени следните договори:

Договор № 111 от 18.12.2013г. с „БЕНЕВЕНТ“ ООД

Договор № 16 от 25.02.2014г. с „ГЕОГРАФИКА“ ООД

·         Целеви групи

Всички участници в дейностите от предвидените целеви групи показаха ангажираност и интерес към проведените дейности и оказаха необходимото съдействие за тяхното изпълнение

·         Други ангажирани с проекта лица, които не са страни по договора.

3.5.   Опишете установените работни връзки с други проекти, ако има такива неприложимо

3.6.   Ако вашата организация е получавала други безвъзмездни помощи от ЕО, до каква степен в рамките на настоящия проект са доразвити/допълнени резултатите от предходни проекти?

3.7.   Как оценявате сътрудничеството с Управляващия орган?

Община Цар Калоян и в частност екипът на проекта е получавал своевременно съдействие и отговори на всички поставени въпроси по време на реализацията на проекта. В този смисъл считаме, че Управляващият орган на ОПАК се е отнесъл отговорно и компетентно към изпълнението на проката на Община Цар Калоян и ние оценяваме високо неговото сътрудничество.

 

4.      Информация и публичност

4.1.   Опишете дейностите по информация и публичност.

Дейност 5 предвижда реализиране на мерки за Информация и публичност[1]

След подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ е изготвена текстова презентация на проекта, целите и очакваните резултати от изпълнението му, които са публикувани на интернет страницата на община Цар Калоян:www: tsarkaloyan.eu

Проведени са две пресконференции – начална и заключителна.

Изработен е банер, изработени са 300 броя брошури.

 

По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта?

Всички създадени, отпечатани и публикувани материали и документи в рамките на настоящия проект съдържат информация относно финансовия принос на ЕС.

 

4.2.   Опишете всички рекламни материали (вкл. данни за тиража), изготвени в рамките на проекта, независимо от формата, като опишете и тези, включващи нови подходи, новаторски начини на комуникация(приложете екземпляр от всяка публикация, освен ако вече сте представили такъв).

Уточнете по какъв начин са разпространени публикациите и на кого са предоставени.

 

Индикатори за изпълнение (съгласно насоките за кандидатстване по процедурата и сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ)

Описание на индикаторите

заложени (стойност)

изпълнени (стойност)

отклонение (стойност)

Общ брой изработени рекламни телевизионни и радио клипове

 

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

Общ брой изработени рекламни прес карета

 

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

Общ брой изработени интернет банери

 

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

Общ брой излъчвания на рекламните клипове в най-популярните ТВ канали и радиостанции

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

Общ брой публикувани рекламни прес карета

 

попълни тук2

попълни тук

попълни тук

Общ брой проведени пресконференции

 

2/1000лв/

2/1000лв/

0

Общ брой разпространени прессъобщения

попълни тук2

попълни тук

попълни тук

Общ брой публикувани платени съобщения в медиите

 

3бр/900лв/

0

900лв

Брой медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали за проекта

0

0

0

Брой публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания за проекта, вкл. интервюта

 

0

0

0

Общ брой разпространени информационни и рекламни материали

300

300

0

Брой уебсайтове, в които е публикуван банер на ОПАК

1

попълни тук

попълни тук

 

 

 

 

               Вид дейност

 

                       Вид индикатори

      

      2013-2014 г.

 

 

1. Публични събития

Индикатори за напредък:

 

 

Брой проведени събития

2

Използван бюджет от ОПАК

2000

Индикатори за резултат – брой участници

50

 

 

2. Статии и интервюта в медиите

Индикатори за напредък:

 

 

Брой статии и интервюта

0

Използван бюджет от ОПАК

0

Индикатори за резултат

 

Брой зададени въпроси от медиите

0

Процент на увеличените посещения на сайта на проекта

0

 

 

3. Публикации

Индикатори за напредък:

 

 

Брой копия на публикациите

0

Използван бюджет от ОПАК

0

Индикатори за резултат

 

Брой разпространени копия/получатели

0

 

 

4. Интернет сайт

Индикатори за напредък:

 

 

Брой на добавени нови страници

1

Използван бюджет от ОПАК

0

Индикатори за резултат

 

Брой посещения

157

 

 

5. Публични изложения (разпространени рекламни и информационни материали)

Индикатори за напредък:

 

 

Брой разпространени рекламни и информационни материали

300

Използван бюджет от ОПАК

300

Индикатори за резултат

50

Брой участници в публични събития

50

 

 

5.      Проверки на място

Опишете всички проверки, които сте извършилина мястото на проекта, както и открити нередности и извършени корективни мерки (ако е приложимо).

 

6.      Одит

Посочете всички одити, които са ви били извършени по време на изпълнението на проекта. Приложете одитните доклади, както и окончателния одитен доклад (ако е приложимо).

 

7.      Индикатори за изпълнение на проекта и целите на ОПАК

 

Индикатори за изпълнение (съгласно насоките за кандидатстване по процедурата и сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ)

Описание на индикаторите

заложени (стойност)

изпълнени (стойност)

отклонение (стойност)

Индикатор 1

Изготвен ОПР на община Цар Калоян 2014-2020

1

1

0

Индикатор 2

Изготвен подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян

1

1

0

Индикатор 3

Разработен и въведен механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г.

1

1

0

Индикатор 4

Администрации, въвели правила за мониторинг, при изпълнението на конкретни политики

1

1

0

Индикатор 5

Проведени информационни кампании

1

1

0

Индикатор 6

Проведени процедури за избор на външни изпълнители

3

2

1

 

8.      Друго

Опишете всички срещнати трудности по време на изпълнение на проекта, както и взетите мерки за преодоляването им.

Ако имате генерирани приходи по време на изпълнение на проекта, реализирани от безвъзмездната финансова помощ, получена по ОПАК, моля опишете подробно дейностите, чрез които сте ги реализирали и общата сума.

 

Декларирам(е), че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни.

 

 

Име на ръководителя на проекта: Емине Ахмед Чакал

Подпис: ………………………………

 

Име на лицето, подписало договора: Кмет на община

Подпис: .............................................

 

Име на партньора по проекта: (ако е приложимо).............................................................

Подпис: .............................................

 

Място на изпълнение: Община Цар Калоян

Дата, на която е изпратен докладът: ………………………………

 [1]Кандидатът следва да избере индикатори от изброените

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река