ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГРАД  ЦАР КАЛОЯН 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

ОТГЮНАЙ УЗУНАЛИ

- ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

НАОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

 

         ОТНОСНО: Предоставяне на право на безвъзмездно ползване на помещения в административна сграда-Общинска полиция-публична общинска собственост, на Районно управление „Полиция“ – гр. Разград и РС „Пожарна безопасност и защита на населението“-Разград;

 

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

С Решение № 8/2002 г. Общински съвет-Цар Калоян е предоставил на РДВР-Разград за безвъзмездно ползване сграда, публична общинска собственост, находяща се на бул. Освобождение № 7 (парцел VІ-660 в кв. 37) в гр. Цар Калоян.

През 2012 г. е изтекъл предвиденият в чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 10-годишен срок, предвиден за предоставянето под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост.

Сградата-публична общинска собственост е актувана с акт за ПОС № 11/14.11.1997 г.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“.

Чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, предвиждат, че „С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“.

        Предвид гореизложеното, с оглед необходимостта от предоставяне на помещения, в които да осъществяват функциите си служителите на РУ „Полиция“-Разград и РСПБЗН-Разград, на територията на община Цар Калоян, на основание чл. 12, ал. 3, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закон за общинската собственост, и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се предостави право на безвъзмездно ползване на помещения, разположени в административна сграда-Общинска полиция, находяща се на бул. Освобождение № 7, парцел VІ-660 в кв. 37, в гр. Цар Калоян,за срок от 10 /десет/ календарни години,на РУ „Полиция“, гр. Разград и РСПБЗН-гр. Разград, за нуждите на служителите им в гр. Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договора за учреденото право на ползване, въз основа на представен от двете ведомства протокол за разпределение на помещенията.

        3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

 

 

 

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

 

 

 

ВНОСИТЕЛ

Гюнай Узунали  /П/

Зам. кмет по „Стопански дейности“

на Община Цар Калоян

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река