ДО

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ЦАР КАЛОЯН

 

Д О К Л А Д НА    З А П И С К А

от Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян

 

ОТНОСНО:Приемане на   бюджет на община Цар Калоян за 2015г..

 

             Уважаеми господин председател,

             Уважаеми дами и господа общински съветници,

              На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015година и ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години,на основание чл.24 от Наредба №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян  и чл.12 от ЗОБ,..предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Приема  бюджет за 2015г.  както следва:

1.1.По прихода в размер на 3437666лв./съгласно Приложение №1/в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 2600502лв.в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 1946909лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2014г.в размер на 704210лв.,разпределен както следва:

-СОУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                                                         22212лв.

-ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                                                             8198лв.

-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                                                         4000лв.

-ЦДГ”Пролет”с.Езерче                                                                       152лв.

-Капиталови разходи-Спортен център                                          669648лв.

1.1.1.3.Погашения по заеми за ЕФ                                                   -50617 лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 837164лв/съгласно Приложение №1/в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 134500лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 264000лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 410600лв

В т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 18700лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови рзаходи за финансиране на местни дейности в размер на 116500лв.

В т.ч.за  основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - 56400лв.

1.1.2.5.Възстановен заем в набирателна сметка                      -117400лв.

1.1.2.6.Получен временен заем от извънб.сметка                        80400лв.

1.1.2.7.Недостиг на държ.разходи                                                -51573лв.

1.2.По разходите в размер на 3437666лв.,разпределени по групи и дейности,съгласно Приложение №2,,в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 2600502лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на 837164лв/90%от обищте разходи/.съгласно Приложение №2./без капиталови разходи и зимно снегопочистване/

1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно Приложение №2

1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсиди,както следва:

1.4.1.Членски внос                                            4800лв.

1.4.2.Помощи при погребение                        2500лв./Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяне на гроба.Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане.Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/

1.4.3.Субсидии за читалища                         69400лв./разпределя се от комисия определена  със заповед на кмета на общината/

1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия-  22000лв.,в.т.ч.5000лв.за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с.Езерче,13000лв.за “Калоянови дни”,4000лв.за подпомагане на спортни клубове

 

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства

 

1.6.Определя социално битови разходи в размер на 3%от начислените трудови възнаграждения.Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

 

1.7.Приема разходи за представителни цели съгласно чл.39 от ПМС за изпълнение на ДБРБ за 2015г.както следва:,

1.7.1.Кмет на общината                                          8000лв.

1.7.2.Председател на ОбС                                        6000лв.

1.7.3.Кмет на с.Езерче                                              3000лв.

1.7.4.Кмет на с.Костанденец                                  1000лв.

 

 

1.8.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на транспортни разходи в размер на 80% от действителните разходи/съгласно докладни записки/

 

1.9.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,съгласно докладна записка

 

1.10.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

 

1.11.Възлага на кмета на общината:

1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.11.5.Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делигирани от държавата дейности,с изключение на разходите за образование,при условие,че няма просрочени задължения в съответната дейност.

 

1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета:

1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности

1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в  границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местни дейности

1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие

1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината

1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и  програми,съфинансирани от ЕС

1.13.На основание чл.24,ал.1 от ЗОБ упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от извънбюджетна или набирателна сметка.

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

 

Приложения №1 и №2 са неразделна част от докладната записка.

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ

ДАУД АЛЯОВЛУ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

1.1.Приходи за делигирани от държавата дейности:

  Наименование на параграф                                             План

1.31-11 Обща допълваща субсидия                                  1946909                                                                                 

2.95-01 Преходен остатък 31.12.2014г.                           704210

5.83-82 Заем от фонд Енергийна ефективност          -50617    

Общо държавни приходи:                                              2600502

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Приходи за местни дейности:

   Наименование на параграф                                    План

1.01-03 Патентен данък                                               4000

2.13-00 Имуществени данъци                                   130000

3.20-00 Др.данъци                                                             500

4.24-00 Приходи и доходи от соб.                              60000

5.27-00 Общински такси                                           180000

В т.ч.§27-07такса битови отп.                               55000

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                            1000

7.36-00Др.неданъчни приходи                                    3237

8.40-00 Приходи от прод.ОС                                   20000

9.41-00 Приходи от концесии                                   6000

10.31-12 Обща изравн.субсидия                              410500

11.31-13Целева субсидия за КР                              116500

12.37-01 Внесен ДДС/-/                                             -5000

13.37-02Внесен данък върху СД                              -1000                      

14.93-39 Възст.заем в набирателна сметка       -117400

15.Покриване на недостиг в държ.дейности       -51573

16.76-00 Временен заем в изв.сметка                     80400

Всичко общински приходи:                                     837164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №2

2.1..Разходна част за делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители на бюджета и функции:

  Разпоредител /функция          

1.Цар Калоян                                                      680080

- общо държавни служби                                   339200

- отбрана и сигурност                                        66430

- здравеопазване                                                  49810

- читалища                                                           69400

-център за хора с физически увреждания      172660

-център за рехабилитация                                 51980

2.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                                 115630

3.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                     181342

4.СОУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                   604705

5.ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                 241106                    

6.Кметство с.Езерче                                        23700

- общо държавни служби                                 23700

7.Преходен остатък                                      704210

-СОУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                     22212                                

-ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                      8198

-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                  4000.

-ЦДГ”Пролет”с.Езерче                                  152.

-капиталови разходи-спортен център        669648

8.Резерв за възст.на средства от намален брой ученици и деца в ДГ 30946лв.

9.Капиталови разходи-спортен център  70356

10.Недостиг в държавните разходи:      -51573

Общо държавни разходи:                         2600502

2.2.Разходи за местни дейности по второстепенни разпоредители и функции:

№ Разпоредител/функциия                  100%разходи   90%разходи10%недостиг

1.Цар Калоян                                                 646400         605072        41328

-общинска админ. издръжка                        200500         191112         9388

- общинска администрация-дофин.             30000           27000         3000

-общински съвет                                            85300          76770         8530

-домашен социален патронаж                     55900         50310         5590

-клуб на пенсионера,инвалида и др.              7300             6570           730

-програма за временна заетост                    500               450             50

-осветление на улици и площади                  22500          20250         2250

-озеленяване                                                   26400          23760         2640

-чистота                                                        55000          49500        5500

-физическа култура и спорт                        17000          15300        1700

-обредни домове и зали                                    4500         4050           450

-служби и дейности по пътищата               15000        13500       1500

-капиталови разходи                                     126500       126500        -

2.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                               80941       72846       8095

3.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                126940       114246      12694

4.Кметство с.Езерче                                    50000        45000        5000

Всичко общински разходи:                         904281      837164       67117

 

     

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река