ДО

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ЦАР КАЛОЯН

 

Д О К Л А Д НА    З А П И С К А

от Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян

ОТНОСНО:Утвърждаване на СБРЗ на дейностите в община Цар Калоян за 2015г.и основните заплати на кметовете по населени места.

             Уважаеми господин председател,

             Уважаеми дами и господа общински съветници,

              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, на основаниечл.4 от ПМС №67/14.04.2010г.за заплатите в бюджетните организации и дейности и на основание чл.34 от ЗМСМА,предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Утвърждава средните брутни работни заплати от 01.01.2015година по дейности както следва:

-общинска администрация –държавни дейности-33 бр.-                  740.73лв.

-общинска админинстрация-общинска дейност-дофинансиране-8.5бр.527.34

-дейност „Здравеопазване”-държавна дейност -5бр.                         569.04лв.

-домашен социален патронаж-общинска дейност-5 бр.                   430.68лв.

-дейност „Озеленяване”общинска дейност-5бр.                                 425.12лв.

-център за настаняване от семеен тип-държавна дейност-18бр.-425.80лв.

-център за рехабилитация-държавна дейност-6бр.-                         386.90лв.

2.Утвърждава основни възнаграждения на кметовете по населени места както следва:

-кмет на община-1950 лв.

-зам.кметове на община-1300лв.

-кмет на с.Езерче -1000лв.

-кмет на с.Костанденец-900лв.

 

 

Вносител:

Дауд Аляовлу /П/

Кмет на община Цар Калоян

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река