ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 ГР.ЦАР КАЛОЯН

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

От Найден Късов-зам.кмет на община Цар Калоян

                                               

ОТНОСНО:Утвърждаване на списъци на пътуващия персонал в училища, детски градини,общинска администрация и дейност „Здравеопазване” през 2015г.   

 

        Уважаеми господин председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

        На основание ЧЛ.40,ал.1  от ПМС за изпълнение на закона за  държавния бюджет за 2015г.,на  основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и въз основа на представени списъци от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:

Предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

       Да се изплащат 80% от действителните транспортни  разходи за пътуващ персонал   както следва:

1.Пътуващия персонал от СОУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян

-Ахмед Метин Ахмед-Разград-Цар Калоян-Разград

-Слави Димитров Станев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Гергана Иванова Дончева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Татяна Петрова Петрова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Сашка Петкова Колева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Тони Йорданов Тонев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Катя Красимирова Минкова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Здравка Кирилова Кирилова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Татяна Кръстева Прокопиева-Русе-Цар Калоян-Русе

2.Пътуващия персонал от ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче

-Цветалина Стойчева Занкова-Разград-Езерче-Разград

-Нина Василева Лалева-Разград-Езерче-Разград

-Таня Тодорова Великова-Разград-Езерче-Разград

-Снежана Енчева Велчева-Разград-Езерче-Разград

-Юсеин Османов Юсеинов-Разград-Езерче-Разград

-Юркие Мустафа Мустафа-Разград-Езерче-Разград

-Милка Тодорова Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Гинка Георгиева Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Мариана Господинова Божилова-Гецово-Езерче-Гецово

-Димитър Иванов Минков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Генчо Труфанов Станков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Лейля Басриева Чалъкова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Зюлейха Ибрям Карман-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Семиха Динчерова Карамустафова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Добрислав Христов Добрев-Разград-Езерче-Разград

3.ЦДГ “Славейче”гр.Цар Калоян

-Дарина Константинова Иванова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Милена Иванова Кръстева-Русе-Цар Калоян-Русе

4.ЦДГ”Пролет”с.Езерче

-Пенка Неделчева Стойчева-Разград-Езерче-Разград

-Иванка Георгиева Иванова-Разград-Езерче-Разград

-Цанка Георгиева Тодорова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Павлинка Косева Пенчева-Разград-Езерче-Разград

-Румяна Радева Неделчева-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Фиген Тефък Касабова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

5.Общинска администрация

-Цонка ТодороваПенева-Русе-Цар Калоян-Русе

-арх.Стефка Донева-Разград-Цар Калоян-Разград

-Юмгюлсюн Кумалиева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Мейлин Еролова Хасанбашева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Елиз Халил-Русе-Цар Калоян-Русе

-Петко Петков-Разград-Цар Калоян-Разград

6.Дейност „Здравеопазване”

-Фериде Махремова-Разград-Езерче-Разград

 

 

 

    Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване/билети и абонаментни карти.Разходите ще бъдат изплащани от бюджетите на всяко учебно и детско заведение или дейност в община Цар Калоян

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ

Найден Късов /П/

Зам.кмет на община Цар Калоян

 

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река