ДО

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ЦАР КАЛОЯН

 

Д ОК Л А Д Н А    З А П И С К А

 

От Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян

 

              ОТНОСНО:Отчет за касовото изпълнение на бюджета за  2014г. на община Цар Калоян

 

                    На основание чл.25,ал.1 от Закона за общинските бюджети,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.50 от Наредба №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян предлагам отчета за касовото изпълнение на бюджета  за 2014г. в следния вид:

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                   1978005       1978005        100.00%                 

2.31-28 Др.целеви трансфери                              7301              6901           94.52%

3.61-00 Трансфери за общ.бюджети               64047            64047          100.00%

4.95-01 Остатък към 01.01.20014                    14517           14517           100.00%    

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив.                 -33665          

6.31-13 Капиталови разходи                          1540004        1536947        99.80%

8.76-00 Безлихвен заем за извънб.сметка                          -7700

9.24-00 Приходи и доходи от собственост      70               70               100.00%

10.95-07 Остатък към 31.12.2014                                     -704210

11.31-18 Целеви субсидии по СЕБРА           28000            28000            100.00%

13.88-00 Временно съхранени средства                            1748

14.93-00 Друго финансиране                                              117400

Общо държавни приходи:                            3631944       3002060         85.66%

 

2.Разходна част на делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

              Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                                 2327609         1675538      71.99%

-заплати,осигуровки                                       366530          349252        95.29%

-издръжка                                                        329075        329951         100.27%

-капиталови разходи                                     1540004       903181           58.65%

-субсидии за читалища                                   92000              92881       100.96%

2.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                 195714           199670       102.02%

-заплати и осигуровки                                   187705            191661     102.11%

-издръжка подготвителни групи                  8009                8009        100.00%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                             129047         129047        100.00%

-заплати и осигуровки                                   128085         128085        100.00%

-издръжка подготвителни групи                   962               962            100.00%

 4.СОУ”Хр.Ботев”                                      658475          636263        96.63%

-заплати,осигуровки                                   482311           482311       100.00%%

-издръжка                                                    168523          146311        86.82%

-стипендии                                                    8038               7641          95.06%      

5.ОУ”Св.П.Хилендарски”                         297399          287994         96.87%

-заплати,осигуровки                                  204014           204014       100.00%

-издръжка                                                   87650            83980          95.81%

6.Кметство с.Езерче                               23700            22492          94.90%

-заплати и осигуровки                              23700            22492          94.90%

____________________________________________________________________

 Общо държавни разходи:                     3631944         2951004      81.25%

3.Приходи за местни дейности:

   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                               6000                3750             62.50%

2.13-00 Имуществени данъци                     154000          130430           84.70%

3.20-00 Други данъци                                      1000                    9              0.9%

4.24-00 Приходи и доходи от собственост69000           43193           62.59%

5.27-00 Общински такси                               158200          168658        106.61%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци           52000              52285        100.55%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви             2000                780             39.00%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                    3000             7876              262.53%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци              -4000             -7775            194.38%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА    11600             5946            51.25%

10.41-00 Приходи от концесии                   6000              6752            112.53%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия     398200        398200         100.00%

12.31-13 Капиталови разходи                      74397         77454           104.11%

13.61-00 Получени трансфери                      -7165        -7165            100.00%

14.45-00 Помощи и дарения от страната                   5620

15.31-18 Др.трансфери                                   122333      119999          98.09%

Всичко общински приходи:                          994565       953727         95.89%

 

4.Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

№ Разпоредител/функциия                         План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            730799          767176               104.98%

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян          114270           88465                 77.41%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                       94496                 94496            100.00%

3.Кметство с.Езерче                             55000                 54646              99.35%

Всичко общински разходи:                     994565           1004783          101.03%

5.Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               8000                  7724           96.55%

-Общински съвет                                      6000                 5240            87.33%

-Кмет с.Езерче                                          3000                2995            99.83%

-Кмет с.Костанденец                             1000                   980           98.00%     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджетот §31-13

§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа 29980      29980        100.00%

§53-09 Придобиване на НДМА-проект четв.  23820       23820       100.00%

§51-00 Осн.училище с.Езерче                            8500         8414         98.99%

§52-00 Система за видионаблюдение            7540          7539        99.99%

§52-04 Проект спортен център/сграда/      33000        33000       100.00%

§53-09 Придобиване на НДМА-проект ул.   5260          5260        100.00%

Всичко капиталови разходи:                        108100       108013     99.92%

7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-09 Придобиване на НДМА/проект ул./ 11600         11600      100.00%

Общо:                                                                

8.Капиталови разходи по ПИП –ПМС №19   

§52-04 Спортен център-придобиване на сграда   1190004     450000  37.81%

§51-00Основен ремонт СОУ”Хр.Ботев”                316297      316297   100.00%

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:     /п/

                 /Д.Аляовлу/

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река