Община Цар Калоян изпълнява проект: „ Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян“, договор с рег. №: 13-11-18  от 19.08.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна ос: І „Добро управление”/Подприоритет:1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07

Бенефициент: Община Цар Калоян

Период на изпълнение: 12 месеца

Обща стойност: 88 979,73 (лева)

Целева група: Общинска администрация на Община Цар Калоян

Цели:

Обща цел: Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян.

Специфични цели:

 • СЦ 1 – Извършване на функционален анализ в община Цар Калоян

• СЦ 2 – Подобряване на структурата и функциите на община Цар Калоян

• СЦ 3 - Обучение на общинска администрация Цар Калоян за прилагане на оптимизирани правила и процедури

Основни дейности, които предстоят да се осъществят по проекта:

Дейност 1: „Управление на проекта“

Дейност 2: „Провеждане на функционален анализ на община Цар Калоян“

Дейност 3: „Оптимизиране на процедурите и документите за работа на общинска администрация Цар Калоян“

Дейност 4: Обучение на общинска администрация Цар Калоян за прилагане на оптимизирани правила и процедури

Дейност 5:  „Публичност на проекта“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река