ДОКЛАД

от  Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности”

в Община Цар Калоян

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове  предлагаме проект за допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян - Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти - Приложение № 1 към Наредбата;

 

Мотиви за проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян - Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти - Приложение № 1 към Наредбата;

Съгласно чл. 22 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, общинският съвет приема тарифа, с която определя наемната цена на 1 кв. метър за помещенията, отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации.

В сега действащата Тарифа към Наредба № 5 за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти, приета с Решение № 20/1999 г., изменена с Решение № 31/2004 г. и Решение № 50/2004 г., размерите на наемните цени по чл. 22 на Наредбата не са определени, което налага нейното допълнение.

       Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба-не са необходими;

Проект за допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян - Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти - Приложение № 1 към Наредбата;

 

Добавя т. 5: „Определя месечна наемна цена за ползване на помещенията, отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации - 0,30 лева за 1 (един) кв. метър.

 

 

Гюнай Узунали

Зам. Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река