(Заинтересованите лица могат да изпратят мнения и становища по проекта на наредбата!)

 

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА   УПРАВЛЕНИЕ  НА ОТПАДЪЦИТЕ

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Общината, Община Цар Калоян приема предложения и становища относно Проекта на „Наредбата за управление на отпадъците  на територията на община Цар Калоян” на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Центъра за административно обслужване на Община Цар Калоян на адрес: гр.  Цар Калоян, пл.”Демокрация”.

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за проекта на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Цар Калоян

            1.Причини, които налагат приемането:

Приемането на Наредба за управление на отпадъците се налага поради изцяло променената нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, а именно:

-           Нов Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ,бр.53 от 13.07.2012 г.,изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г./,

-           Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки /приета с ПМС №271 от 30.10.2012 г./;

-           Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г./;

-           Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /изм.ДВ,бр.60 от 07.08.2012 г./;

-           Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и акумулатори / изм. ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г./;

-           Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали / обн.ДВ, бр.89 от 13.11.12 г. ;

-           Наредба за изискванията за третиране  на излезли от употреба гуми /приета с ПМС № 221от 14 септември 2012 г./;

-           Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  /приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г./            

 

2. Целите, които се поставят:

Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху дейностите свързани с отпадъците.Целта на настоящата Наредба е да се приведе в съответствие с действащите законови и подзаконови изисквания в областта на отпадъците

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата

уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

По-голям контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности свързани с отпадъците. Наредбата е инструмент за постигане в дългосрочен план на ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:

 Предлаганият проект  на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян е разработен в съответствие с европейското законодателство- Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Цар Калоян, Област Разградска

 

 

НАРЕДБА

ЗА

 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 2316,  E-мail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.1. Тази наредба регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

чл.2. Наредбата регламентира организацията по събиране, транспортиране, поддържането на депа за отпадъци, обезвреждане и/или оползотворяването на следните видове отпадъци:

1.         Битови отпадъци от домакинствата и стопанските обекти;

2.         Строителни отпадъци /СО/ и излишни земни маси /ЗМ/;

3.         Производствени отпадъци /ПО/;

4.         Масово разпространени отпадъци /МРО/

5.         Отпадъци от опаковки /ОО/

6.         Опасни отпадъци от домакинства / ООД/

7.         Биоразградими  и растителни отпадъци; /БРО/

чл.3. Наредбата не се прилага за :

1.         радиоактивни отпадъци;

2.         излезли от употреба експлозиви;

3.         трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести;

чл.4. (1) Наредбата действа на територията на община Цар Калоян,  съгласно чл.22 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.20, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/  и определя условията, реда, задълженията и отговорностите за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги;

(2) Определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Общината от една страна и от друга на специализираните общински или частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват дейности с посочените в чл.2 видове отпадъци.

        (3) Наредбата е задължителна за всички физически и юридически лица на територията на община  Цар Калоян, опериращи с посочените в чл.2 отпадъци, включително временно пребиваващи.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

чл.5. (1) Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинска администрация:

1.Планира, организира и контролира цялата дейност по отпадъците, образувани на нейната територия, съгласно Закона за управление на отпадъците и в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания

2. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците, като при промяна в нормативната уредба или при изтичане на срока, своевременно  внася в Общински съвет- Цар Калоян предложение за актуализация, както и ежегодно Годишен отчет за изпълнението й;

3.Организира система за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, както и на отпадъци от опаковки, най-малко на следните отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса, метал, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците и контролира прилагането й;

4.Организира и контролира разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

5.Организира дейностите по събиране и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за временно съхранение и осъществява контрол;

6.Определя местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори;

7.Определя площадки и/или съоръжения и инсталации за обезвреждане , ополозотворяване, рециклиране, подготовка за повторна употреба, сепариране на битови,строителни, растителни, опасни отпадъци от домакинствата, включващи едрогабаритни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др., включително  свързаните с тях дейности - проектиране, изграждане, експлоатиране, закриване и мониторинг;

8.Контролира дейностите по депониране на производствените отпадъци;

9.Използва разнообразни форми и средства за информиране на населението, фирмите и търговските дружества относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.

чл.6. Кметовете и кметски наместници на населените места в община Цар Калоян:

1.         Оказват контрол за прилагане изискванията на тази наредба на територията на съответните населени места;

2.         Контролират изхвърлянето на посочените в чл.2 видове отпадъци да става само на определените за целта съдове и/или площадки;

3.         Осъществяват контрол за предотвратяване образуването на локални сметища на територията на населеното място;

4.         Извършват контрол по чистотата на населените места, включително тротоари, алеи, паркове, площади и др. обществени места;

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

чл.7.  Физическите и юридическите лица имат право:

1.         Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по управление на отпадъците;

2.         Да сигнализират общинска администрация при неизпълнение или некачествено изпълнени задължения на лицата, извършващи дейности по управление на отпадъците;

3.         Да сигнализират общинска администрация за нарушения на Закона за управление на отпадъците, настоящата Наредба и всички действащи екологични разпоредби;

4.         Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения;

чл.8. Физическите и юридическите лица са длъжни:

1.         Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и недопускат разпиляване на отпадъци извън тях;

2.         Да спазват регламентирания с настоящата Наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък;

3.         Фирмите и организациите, образуващи отпадъци от производствената си дейност, различни от битовите, са длъжни да организират сами съхранението и извозването им до инсталация или съоръжение за обезвреждане или оползотворяване, притежаващо разрешение по чл.35 от ЗУО и при спазване на изискванията му;

чл.9. На територията на общината се забранява:

1.         Изхвърлянето на отпадъци от опаковки в контейнерите за събиране на битови отпадъци ;

2.         Изхвърлянето на битови или други видове отпадъци , различни от хартия и картон, пластмаса, метал, стъкло в съдовете за разделно събиране;

3.         Смесването на събраните отпадъци от опаковки с др. материали или отпадъци;

4.         Изхвърлянето на всякакви отпадъци по тротоарите, пешеходните и зелените площи и др. места, извън определените за целта съдове;

5.         Изхвърлянето и разпиляването на отпадъци извън контейнерите за отпадъци;

6.         Неразфасованото изхвърляне /ненарязани, неразкъсани на малки парчета/ на хартиени отпадъци в контейнерите, предназначени за събиране на хартия, пластмаса и метал (жълти контейнери);

7.         Изхвърлянето на стъклени опаковки в контейнерите за битови отпадъци (тип „Бобър”), като и в контейнерите, предназначени за събиране на хартия, пластмаса и метал (жълти контейнери). Стъклените опаковки следва да се събират само в предназначените за това съдове – контейнери тип „Иглу” (зелени).

8.         Изхвърляне на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, включително газоразрядни лампи, батерии, акумулатори, гуми и др. опасни отпадъци  в системите за организирано и разделно събиране на отпадъци;

9.         Нерегламентираното събирането на хартиени,картонени, пластмасови и др.отпадъци от контейнерите за разделно събиране, освен от упълномощените за това лица;

10.       Изхвърляне на отпадъци от промишлеността, селското стопанство, животновъдството и строителството  в съдовете за битови отпадъци, както и в тези за разделно събиране;

11.       Изхвърлянето в съдовете на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск, както и отпадъци, които могат да доведат до увреждане на самите съдове, сметосъбиращата и сметоизвозващата техника/ едрогабаритни, строителни, леснозапалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.

12.       Нанасяне на повреди на съдовете за битови и разделно събрани отпадъци;

13.       Изгаряне на всякакъв вид отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, на които са издадени съответните разрешителни;

14.       Разместването на съдовете за отпадъци  без съответното разрешение от общинска администрация;

15.       Неорганизирано извозване на отпадъци от граждани и фирми до Регионалното депо;

16.       Складиране на животински и растителни отпадъци на обществени места и частни имоти в непосредствена близост до границите на съседни имоти- не по-малко от 5 метра от границата;

17.       Дейността на автосервизи, ремонтни работилници, автомивки и други извършващи подобна дейност без технически изправни маслоуловители;

18.       Отвеждането на димни газове през прозорци, стени, витрини, балкони и общи междуетажни пространства;

19.       Извеждането на отпадни води директно на уличните платна;

20.       Изливането в канализацията на течни опасни вещества и отпадъци, моторни масла и нефтопродукти;

21.       Вливането на непречистени промишлени води във водни басейни;

22.       Замърсяването и повреждането на водоизточници и водни басейни

 

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

чл.10. Дейностите по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци се извършват от лица, притежаващи разрешение/регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

чл.11. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци са юридически лица, на които Общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните дейности.

чл.12. Лицата по чл.10 и чл.11 имат право:

1.         Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършените дейности;

2.         Да сигнализират общинска администрация, за нарушения по смисъла на тази Наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и други организации;

3.         Да упражняват вътрешен контрол при изпълнението на дейностите, които извършват;

4.         Да извършват и други дейности, в съответствие с издаденото им разрешение/регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, които не са предмет на сключения с Общината договор;

чл.13. Лицата по чл.10 и чл.11 са длъжни:

1.         Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено и в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазват санитарно- хигиенните и екологични изисквания;

2.         Да изготвят и съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и организационна схема;

3.         В случаи на авария и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят  общинска администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързо възстановяване на нормалния работен цикъл;

4.         Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнението на възложените дейности материално-техническа база /машини, съоръжения, съдове за битови отпадъци и др./

5.         Да не допускат замърсяване в процеса на извършваните дейности;

6.         Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за битови отпадъци, съгласно утвърдения график;

7.         Да измиват и дезинфекцират сметоизвозващите машини преди напускане на депото;

8.         Да поддържат и експлоатират Регионалното депо за неопасни битови отпадъци, по начин отговарящ на изискванията на екологичното законодателство;

9.         Да водят отчет на постъпващите отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО;

10.       При възникване на извънредни ситуации/стихийни бедствия и аварии/ спешно да осигурят необходимите екипи и техника;

чл.14.  (1) За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане на чистотата  на местата за обществено ползване, извършвани на територията на Общината, данъчно задължените лица заплащат Такса за битови отпадъци по ред определен в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

          (2) Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с решение на общински съвет, въз основа на одобрена план- сметка;

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ

ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИТЕ ЗЕМНИ МАСИ

чл.15. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни отпадъци, се извършват от лица, които притежават документ по чл.35 от ЗУО;

чл.16. (1) Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване на строителни отпадъци се извършват на следните площадки:

1.строителната площадка;

2. площадката, на която се извършва премахването;

3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО;

              (2) Извършването на дейностите по управление на строителни отпадъци /СО/ и излишни земни маси /ЗМ/ / вкл. и строителни отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения е задължение на възложителя на съответния строителен обект.

чл.17. (1) Когато дейностите по управление на строителни отпадъци и земни маси, касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна площадка или обекти, от които общото количество на строителни отпадъци и земни маси надвишава 1 куб.м., възложителят на строежа/ремонта подава Заявление по образец в Община Цар Калоян, въз основа на което се издава разрешително за съхранение/оползотворяване на СО след заплащане на дължимата такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Цар Калоян

             (2)В случаите, при които количествата строителни отпадъци и земни маси се окажат по-големи от заплатените, възложителят заплаща дължимата такса за допълнителните количества, преди същите да бъдат извозени до мястото на тяхното обезвреждане или оползотворяване.

            (3)  В разрешението за строеж на обекта задължително се вписват мерките за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажнитеработи и дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране        

чл.18. (1) Възложителят на строежа и/или упълномощеното от него лице е длъжен:

1.Да ограничи с временна ограда строителната площадка преди започване на строителството по указание на общинската администрация, да постави информационни табели за разрешения строеж с данни за строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и други;

2. Да не допуска замърсяване около строителната площадка на обекта- тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали, строителни отпадъци и земни маси;

3.Да не се допуска по време на строителството обработката и транспортирането на строителен отпадък, който замърсява околното пространство с прах;

4.Да не се допуска при транспортирането на строителни отпадъци и земни маси замърсяване на уличните платна;

5. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определената за целта площадка за оползотворяване/обезвреждане;

6. Да ползва /срещу заплащане/ специализиран контейнер, предоставен му от фирма, имаща разрешение за извършване на такива дейности;

7. След приключване на строителството на обекта да възстанови засегнатите тротоарни площи, улични платна, зелени площи и др.терени- приети с протокол от длъжностни лица определени от Общината;

           (2) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки;

чл.19.(1)  Дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или съхранение на отпадъци,  образувани от ремонтна дейност от домакинствата, на които общото количество не надвишава 1 куб.м. се извършват от Общината, по предварително подадена Заявка.

           (2)  Информация и телефони за подаване на Заявки за извозване на строителни отпадъци от домакинствата – до 1 куб.м. се  публикува в сайта на Общината, в секция „Околна среда”.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ  НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

чл.20. (1 ) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни  се третират:

1.         От причинителя, в собствени съоръжения за третиране на отпадъците, притежаващи необходимите документи за експлоатация и  при спазване  на условията на чл.8,ал.2 от ЗУО;

2.         От лицата, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО за тази дейност;

(2)  Предаването и приемането  на производствените отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответният код, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

чл.21.(1)Депонирането на неопасни производствени отпадъци на Регионалното депо в гр.Разград може да се извършва след съгласуване с Общинска администрация – отдел „Екология” и сключване на договор между притежателите на отпадъци и оператора на депото.

     (2) За сключване на договор притежателят на отпадъците е необходимо да предостави следните документи:

             1. Доклад за основно охарактеризиране на отпадъците, разработен съгласно Ръководство на МОСВ, който следва да е утвърден от компетентен орган;

             2. Работен лист за класификация на отпадъците;

             3. Документ съгласно чл.35 от ЗУО

     (3.) В случай, че лицето не притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, прилага сключен договор за транспортна услуга, с лица притежаващи разрешително по ЗУО;

     (4)  За депонирането /обезвреждането/ на отпадъците, притежателите им заплащат цена за услугата на оператора на депото.

     (5)  Освен цената по ал. 4, притежателите на отпадъците заплащат по банкова сметка на Общината и отчисления по чл.64 от ЗУО .

     (5) Отчисленията по ал. 5 се изчисляват на база тон депониран отпадък на Регионалното депо, а сумата се определя за всяка година с Постановление на Министерски съвет;

чл.22. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са за сметка на  притежателя им.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

чл.23.Дейностите по събиране, съхранение , преработване, обезвреждане и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват от физически и  юридически лица, притежаващи разрешителен/регистрационен документ по чл.35 от ЗУО

чл.24 (1) Кметът на Общината:

1.определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им, и за условията за приемане на отработените масла;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване  на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане;

        (2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал.1 в следните случаи:

1.         по т.1.Когато местата за смяна на отработени масла са разположени върху общински имот;

2.         по т.2Когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с:

а/ организация по оползотворяване на отработени масла;

б/лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

в/ други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла,и/или комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС;

чл.25. Забранява се:

1.         Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземни води и канализационните системи;

2.         Съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на почвата;

3.         Неконтролирано изхвърляне на остатъците отделени при третиране на отработени масла и нефтопродукти;

4.         Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

5.         Третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговарящи на изискванията на ЗУО

6.         Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

7.         Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци;

чл.26. Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/ имат право да извършват  само лица, притежаващи  разрешение по чл.35 от ЗУО;

чл.27 (1) Кметът на общината:

       1. Определя местата и площадките за временно съхранение и предаване на излезли от употреба моторни превозни средства;

       2. Организира дейностите по събирането на излезли от употреба моторни превозни средства по чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което уведомява звеното „Пътна полиция“ при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор с:

 1. организации по оползотворяване на ИУМПС;

 2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

чл.28. Забранява се:

 1.  предаването или изхвърлянето на излезли от употреба моторни превозни средства или на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата и на нерегламентирани места;

 2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

чл.29. (1) Лицата, извършващи дейности по третиране на „излязло от употреба електрическо и  електронно оборудване“ /ИУЕЕО/ трябва да притежават:

1. разрешение, издадено по реда на чл. 35, ал. 1 ЗУО, или

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

             (2) Не се изисква разрешение за събиране на излязло от употреба електрическо и  електронно оборудване в обектите на дистрибуторите и лицата, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители.

чл.30. Кметът на общината:

1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО;

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО, като сключва договори със:

а)организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално и/или

в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по събиране,транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.

чл.31. Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са задължени:

1.да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции, както и закупеното от потребителя в рамките на работното време на обекта;

2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на територията на обекта, където извършват продажбата;

чл. 32. Местата за разделно събиране на ИУЕЕО, включително тези, разположени в обекти, където се извършва продажба на ЕЕО се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".

чл.33. (1) Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се събира, съхранява и транспортира по начин, който оптимизира повторната му употреба, рециклирането и оползотворяването му.

            (2) Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки

            (3) Лицата, извършващи продажба на газоразрядни лампи на крайни потребители са задължени безплатно да приемат обратно излезлите от употреба лампи в количество на еднократно закупените от клиента лампи, като осигуряват и безопасното им съхранение.

          (4) Излезлите от употреба газоразрядни лампи от домакинствата се приемат безплатно в Общинския пункт. 

чл.34. Забранява се:

1.         Изхвърлянето на излезли от употреба луминесцентни лампи и ИУЕЕО в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци, възпрепятстващи тяхното последващоползотворяване,рециклиране и/или третиране;

2.         Третиране на ИУЕЕО без нужното разрешително по ЗУО;

чл.35. Дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на излезли от употреба гуми /ИУГ/, се извършват от лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО.

чл.36 .(1) Събирането и/или съхраняването на  излезли от употреба гуми се извършва на площадки за събиране и/или съхраняване на ИУГ;

            (2) Събирането и/или съхраняването на  излезли от употреба гуми може да се извършва и в местата, където те се образуват, включително във:

1. местата за смяна на гуми;

2. местата за продажба на гуми

чл.37  (1) Кметът на общината:

1. определя местата за събиране на  излезли от употреба гуми на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на ИУГ;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

            (2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 - когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински имот и

2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на  излезли от употреба гуми и предаването им за оползотворяване или обезвреждане с:

а) организация по оползотворяване на ИУГ;

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си индивидуално.

чл.38. Забранява се:

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на  излезли от употреба гуми;

2. изгарянето на  излезли от употреба гуми с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

чл.39.  (1) Кметът на общината:

1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори, като сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) Негодни за употреба батерии и акумулатори се събират разделно и се предават на лица, притежаващи съответното разрешително за извършване на дейности с тях.

(3) Списък с местата за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се публикува в сайта на Община Цар Калоян. Местата за събиране на негодни за употреба батерии са и всички обекти на територията на Общината, където се предлагат батерии;

(4) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребителиса задължени:

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори от същия вид, който продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;

2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата;

3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА

(5) Крайните потребители могат да върнат портативни НУБА на територия на търговски обект, в който се предлагат портативни батерии и акумулатори, без да закупуват нови.

чл. 40. Забранява се изхвърлянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци

 

РАЗДЕЛ ОСМИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

чл.41. Дейностите по разделно събиране, транспортиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, включително разделно събрани отпадъци от домакинствата се извършват от:

-           Лица притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране,рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината;

-           Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение,издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;

чл.42. (1) Кметът на Общината организира изпълнение на задължението си за участие в системите за разделно събиране като сключва договори. С договорите се урежда разделното събиране на отпадъците от опаковки, както и разделно събиране на смесени битови отпадъци от домакинствата;

(2) Съдовете за разделно събиране на отпадъци на територията на община Цар Калоян са:

-           Жълти –за събиране на хартия и картон, пластмаса, метал

-           Зелени- за събиране на стъкло

чл.43. Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места и съдове.

чл.44. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси,  метали на територията на обекта и да ги предават на лица, притежаващи разрешение по реда на ЗУО.

чл.45. Всички големи  обекти на територията на Община Цар Калоян, генериращи отпадъци от дейността си, като стопански сгради, складове за търговия, големи търговски вериги, обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, ресторанти, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, сключват договор с организация по оползотворяване и/или лице притежаващо разрешение по чл.35 от ЗУО.

чл.46. (1) Домакинствата, физическите и юридически лица, административни сгради, малки търговски обекти са задължени да събират отпадъците си разделно като ползват изградената система на общината за разделно събиране  и/или сключват договор/споразумение с организация по оползотворяване или лице, притежаващо документ по чл.35 от ЗУО;

         (2) Договорите/споразуменията, когато са сключени с организацията по оползотворяване и/или лицето притежаващо документ по чл.35 от ЗУО, обслужващи системата за разделно събиране на отпадъците на територията на Община Цар Калоян са безвъзмездни и за двете страни при спазване на инструкция  за разделяне на отпадъците;

чл.47. Изискванията за ползване на съществуващата система за разделно събиране на отпадъците от задължените лица по чл. 46 са следните:

         (1.) В жълтите контейнери за събиране на хартия, картон и пластмаса, метал се изхвърлят:

            1.Хартиени и картонени опаковки, кашони от велпапе, опаковъчна хартия /амбалажна хартия/ и др. Кашоните и кутиите се разглобяват и сгъват.Отстраняват се всички „чужди” тела като тиксо, стиропор, пластмасови подложки,въжета, жици и дърво;

            2.Офис хартия, картички, вестници,списания, каталози,книги, тетрадки, рекламни брошури, календари и др. Отстраняват се пружини, спирали и телчета, както и всякакви мостри и др.продукти, приложени към списанията;

           3.Бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки, бира и др. Отстраняват се капачките и бутилките се смачкват с цел заемане на по-малко пространство в контейнера;

         4.Опаковки от козметични продукти;

         5.Найлон /отстранява се тиксото/, полиетиленови торбички, опаковъчно полиетиленово фолио. Полиетиленовите торби и опаковъчното фолио се привеждат във възможно най-малък обем;

        6. Пластмасови туби, съдържали водоразтворими материали;

        7. Алминиеви кенове от напитки, консервни кутии, алуминиево фолио;

Всички опаковки се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.

     (2) В жълтите контейнери не се изхвърлят:

1.Замърсени хартиени опаковки;

            2.Тоалетна хартия, салфетки, памперси и др.санитарни материали;

            3. Хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво;

            4. Фасове от цигари;

            5.Замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти;

            6.Домакински електроуреди, части от тях, батерии и др;

            7. Опаковки от бои, лакове, машини и автомобилни масла;

     (3) В зелените контейнери за разделно събиране на стъкло се изхвърлят:

            1.Стъклени бутилки, буркани;

     (4)  Не се изхвърлят:

  1. Керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло /тави, тенджери, кани и др./, епруветки, електрически крушки и луминесцентни лампи;

  2.Материали, замърсени с вредни и опасни вещества;

  3.Прозоречно стъкло;

      (5)  Списъкът с местата на разполагане на контейнерите за разделно събиране на  отпадъци, както и броят на точките е достъпен на интернет страницата на Общината.

чл.48. Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.

чл.49. Забранява се:

1.         Изхвърляне на отпадъци от опаковки в съдовете за битови отпадъци;

2.         Повреждане на съдовете за разделно събиране на отпадъците;

3.         Кражбата на отпадъци от съдовете за разделно събиране;

4.         Изгаряне или друг вид нерегламентиран начин на третиране на отпадъци от опаковки и разделно събрани отпадъци от домакинствата;

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, МЕТАЛ

 

чл. 50. (1) Всички лица, извършващи търговия  и дейности по приемане на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и стъкло от физически и юридически лица са длъжни да се впишат в регистъра на площадките, на които се извършват дейности с посочените отпадъци на Община Цар Калоян;

             (2) Вписването в регистъра по ал.1 се осъществява чрез подаване на Заявление по образец в центъра за административно обслужване в сградата на Община Цар Калоян;

            (3) В Заявлението се вписват най-малко следните данни:

1.         Седалище и адрес на управление, включващи пощенски код, населено място, име и номер на улица /булевард , интернет адрес и единен идентификационен код /ЕИК/;

2.         Лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща

3.         Местонахождение  на площадката, на която се извършва дейността;

4.         Кратко описание на дейността;

5.         Видът /кодът и наименованието/, количеството и произходът на отпадъците;

(4)/ Към Заявлението се прилагат:

1.         Разрешителен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците;

2.         Копие на документ за собственост или договор за наем;

3.         Актуална скица на имота;

 

Чл.51. При установени пропуски или липса на някой от посочените документи, лицето по чл.50 ги допълва в срок до 5 дни;

чл.52. В седемдневен срок от подаване на Заявлението от Община Цар Калоян се издава Удостоверение за вписване в Регистъра;

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

чл.53. (1)  Кмета на Общината организира разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане  на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.

           (2) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.

(3)  Биоотпадъците по ал.1, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда;

чл.54. Растителните отпадъци от селата в общината се третират чрез домашно компостиране.

чл. 55.Компостирането на растителните и биоразградими отпадъци в града се извършва на площадки, определени от кмета на Общината и отговарящи на санитарно-хигиенните и строителни изисквания.

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

КОНТРОЛ

чл.56. Контролната дейност по настоящата наредба се осъществява от кмета на Общината и кметове на населените места и длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Общината

чл.57. (1)За извършване на контролните дейности към Общинската администрация могат да се създават  и специализирани звена, които да се финансират от общинския бюджет.

            (2)  Служителите на специализираните звена са подчинени на кмета на Общината.

чл.58. Служителите по чл.56 и чл.57 имат статут на контролни органи.

чл.59. При изпълнение на своите задължения контролните органи удостоверяват своите правомощия със служебна карта.

чл.60. Ръководителят на специализираното звено изготвя ежемесечен отчет за извършената от него дейност, който предоставя на кмета на Общината.

 

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.61 (1)  За нарушаване на тази Наредба виновните лица се наказват с глоба в размер до 500 лв.

          (2) Размерът на глобата се определя от контролния орган, съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност  на нарушителя;

          (3) При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер;

(4) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу квитанция глоба от 10 до 50 лв.;

          (5) За административни нарушения, извършени при установяване дейности на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

чл.62. За деяния, които представляват  нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите, предвидени в него.

чл.63. (1) Нарушенията на тази наредба се установяват с акт на длъжностни лица, определени от кмета на Общината.

            (2) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или упълномощени от него лица;

            (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

            (4) Административното наказание се налага, ако за констатирано нарушение не е предвидено по-тежко наказание по друг действащ закон на Република България.

чл.64. Кметът на Общината анализира подадените жалби и констатираните нарушения и предлага на Общински съвет мерки за подобряване условията за опазване на чистотата и околната среда.

 

РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

„Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност от домакинствата и подобни на отпадъците от домакинствата, които нямат характер на опасни;

„Временно съхраняване” е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:

а)  три години-при последващо предаване за оползотворяване;

б) една година-  при последващо предаване за обезвреждане;

„Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по - дълъг от три години- за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година- за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда;

„Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъциили създават затруднения при товаренето им;

„Масово разпространени отпадъци” са отпадъци образувани след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление;

„Отпадък” е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи;

„Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или създават компоненти, които ги превръщат в такива.

„Обезвреждане на отпадъци”е всяка дейност, която не е оползотворяване дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

„Оператор на депо”е юридическо и физическо лице, на което е издадено разрешение за извършване на дейности за третиране на отпадъци и което отговаря за стопанисване на площадката .

„Оползотворяване” е всяка дейност,която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел, чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло;

„Организация по оползотворяване” е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци;

„Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла;

 „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица;

„Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице,при чиято дейност се образуват отпадъци/първичен причинител на отпадъци/ или всеки който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка;

„Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те;

„Повторно нарушение” е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид;

„Прилежащи терени” са обслужващите тротоари, части от улични платна, подблоковите пространства и зелените площи,паркингите, гаражите и др.към конкретни жилищни и обществени сгради, обекти с обслужващи функции, производствени предприятия  и др.;

„Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.

„Разделно събиране” е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците, с оглед улесняване на специфично третиране;

„Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и отпадъци от разрушаване и реконструкция на сгради и съоръжения;

„Събиране” е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци;

„Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и чували, предназначени за събиране на битови отпадъци или отделни фракции от тях;

 „Третиране на отпадъци” са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане;

 „Транспортиране” е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност;

„Управление на отпадъците” са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществявания контрол върху тези дейности, експлоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер;

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2.  На интернет–страницата на Община Цар Калоян се оповестяват данни за:

1. Лицата по чл. 11 от Наредбата, с които са сключени договори, на които е възложено да извършват дейности по събирането на битовите отпадъци,  почистване на териториите, предназначени за обществено ползване и транспортирането им за последващо третиране и окончателно обезвреждане. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения, както и информация за схемата на разположение на контейнерите за всеки обслужван район/ населено място на Общината и за честота на събирането и транспортирането на битови отпадъци;

2. Лицата по чл. 42 от Наредбата, с които са сключени договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки и разделно събрани отпадъци от домакинствата. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения, предложения и др.;

 4. Лицата по чл.19 от Наредбата, на които е възложено събиране и транспортиране на строителни отпадъци от домакинствата, както и информация и телефони за подаване на Заявки от граждани за извозване на отпадъците – до 1 куб.м.Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail;

5. Местата за обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на Община Търговище.

6. Местата по чл.39 от Наредбата, на които са разположени кошчета за събиране на негодни за употреба батерии

Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъци и влиза в сила 14 дни след приемането й от Общински съвет-Цар Калоян;

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река