ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ЦАР КАЛОЯН

гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация „ 1, mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

РЕШЕНИЕ

N 97

Цар Калоян, 17.10.2014 год.

 

 

С решение N 1317-НС/10.10.2014 год. ЦИК обяви за избран за народен представител в 43-то НС кмета на община Цар Калоян инж. Ахмед Реджебов Ахмедов .

Съгласно чл. 42, ал, 1, т. 7 „Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение.

Със заявление с вх. 82/16.10.2014 год. кмета на община Цар Калоян уведомява ОИК за избирането му за  народен представител в 43-то Народно събрание.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 34 от ИК  и чл. 42, ал.1, т. 7 във вр. с ал. 3 от ЗМСМА с 10 гласа „ЗА”, 0- „Против” , Общинска избирателна комисия –Цар Калоян, взе следното

 

РЕШЕНИЕ

N  97

Общинска избирателна комисия –Цар Калоян прекратява предсрочно пълномощията на кмета обшина Цар Калоян.

Решението може да бъде оспорвано по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 СЕКРЕТАР:

                     /ПЕНКА СПИРИДОНОВА /                                                  /ГЮЛВЕР ДАУДОВА/

 

 

 

 

Решението обявено на ............. 2014 год. в ...............часа 

Решението свалено на ............. 2014 год. в ...............часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ЦАР КАЛОЯН

гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация  „ 11, mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

РЕШЕНИЕ

N 97-МИ

Цар Калоян, 03.12.2011 год.

 

ОТНОСНО:  Обявяване на избран за общински съветник

 

Заместник председателят на комисията уведоми присъстващите, че е постъпило уведомление от община Цар Калоян, че общинският съветник от листата на ПП „Българска социалистическа партия” НАЙДЕН ХИНКОВ КЪСОВ е назначен за Заместник кмет на община Цар Калоян, считано от 01.12.2011.

Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 4 от Изборния кодекс пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация.

Съгласно чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал.4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

С решение N 31-МИ/19.09.2011 год. , ОИК Цар Калоян е регистрирала кандидатите за общински съветници на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ “за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., в Община Цар Калоян, област Разград, както следва:

№    Име, презиме, фамилия   
1
.    НАЙДЕН ХИНКОВ КЪСОВ
2
.    КРАСИМИР ИВАНОВ КРУМОВ
3
.    ПАВЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
4
.    ЛАЗАР СТАНЕВ ЛАЗАРОВ        
5
.    ЙОРДАН НЕНКОВ НЕНКОВ
6
.    ДЕНКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
7
.    СТОЯНКА ВЪЛЕВА СТОЯНОВА
8
.    ИЛИНА ХИНКОВА КРЪСТЕВА
9
.    СТЕФАН ДОНЕВ БАЛАКЧИЕВ       

След прекратяване на пълномощията на общинския съветник НАЙДЕН ХИНКОВ КЪСОВ следващия в листата кандидат е ПАВЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА с ЕГН 4804095079

Съгласно чл. 33, ал. 1, т.18  от ИК, при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник  ОИК обявява за избран следващия в съответната листа кандидат.

Във връзка с горното на основание чл. 33, ал. 1, т. 18  от ИК и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА  с 10 гласа „ЗА”, 0- „Против” , Общинска избирателна комисия –Цар Калоян

 

РЕШИ

1.ОБЯВЯВА  за избран за общински съветник кандидата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ ПАВЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА с ЕГН 4804095079 .

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Общинския съвет  в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в 3 дневен срок от обявяването.

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 СЕКРЕТАР:

                     /ИРЕН ХРИСТОВА  /                                                               /ГЮЛВЕР ДАУДОВА/

 

Решението обявено на ............. 2011 год. в ...............часа 

Решението свалено на ............. 2011 год. в ...............часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ЦАР КАЛОЯН

гр. Цар Калоян, ул. „Кирил и Методий „ 16, mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

РЕШЕНИЕ

N 94-МИ

Цар Калоян, 30.10.2011 год.

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Обявяване на избран ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЗЕРЧЕ

 

 

На основание чл. 243, ал. 2  и чл. 246 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК , Общинска избирателна комисия – Цар Калоян с 15 гласа ЗА , 0  гласа „ПРОТИВ”

 

РЕШИ

 

ОБЯВЯВА за избран за кмет на КМЕТСТВО ЕЗЕРЧЕ, община ЦАР КАЛОЯН, област РАЗГРАД на втори тур ХЮСЕИН РЕХАНОВ ХЮСЕИНОВ с ЕГН  7007145122. , издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ , получил  732 действителни гласове.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд Разград в 7 дневен срок  от обявяването му чрез ОИК –Цар Калоян.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 СЕКРЕТАР:

                     /ПЕНКА СПИРИДОНОВА /                             /ГЮЛВЕР ДАУДОВА/

 

 

 

Решението обявено на ............. 2011 год. в ...............часа 

Решението свалено на ............. 2011 год. в ...............часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река