ЗАПОВЕД    

 

227/23.09.2014 г.

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от ОПФ на община Цар Калоян и земите по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, включени в Приложение № 1 на Заповед № 153/19.08.2014 г., обективирани в Протокол от 17.09.2014 г., на комисията, назначена със Заповед № 225/17.09.2014 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

1.ПЛАМЕН  ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, с ЕГН 750831хххх, постоянен адрес:  гр. Разград, община Цар Калоян, област Разград, ж.к. Орел 5, вх. Б, ет. 4, ап. 11, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от пет календарни години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 

 

Имотен №

Местност

Площ в дка.

Крайна наемна цена без ДДС

1

006011

ЕЗИЦИТЕ

2,161

90,76 лв.

2

016015

СЛИВАТА

0,056

2,35 лв.

3

034016

КЮРАН ДОЛ

17,759

745,88 лв.

4

045018

БАХЛАМА

0,437

18,35 лв.

5

073032

ЕЗИЦИТЕ

10,749

451,46 лв.

6

081008

ДИНИЩА

3,847

161,57 лв.

7

081028

ДИНИЩА

3,193

134,11 лв.

8

088029

БАХЛАМА

0,624

26,21 лв.

9

097003

МЕХЛИЧ

0,478

20,08 лв.

10

099017

ФУРАЖНИ

1,649

69,26 лв.

11

107026

ЕЗМИНА

2,517

105,71 лв.

12

114016

ДИНИЩА

3,195

134,19 лв.

13

115014

ДИНИЩА

4,047

169,97 лв.

14

118019

ДИНИЩА

0,418

17,56 лв.

15

126041

ПАРЧЕ ОРМАН

1,632

68,54 лв.

16

162006

ПАРЧЕ ОРМАН

1,426

59,89 лв.

17

164028

АЛИ УВАСЪ

2,770

116,34 лв.

18

201007

ПРИПЕК

0,480

20,16 лв.

19

201008

ПРИПЕК

0,480

20,16 лв.

20

204023

ДИНИЩА

0,482

20,24 лв.

21

206023

ПАРЧЕ ОРМАН

3,996

167,83 лв.

22

251020

ЛЮБИН ДОЛ

4,125

173,25 лв.

23

261027

РАКО ПОЛЕ

0,766

32,17 лв.

24

263030

РАКО ПОЛЕ

1,440

60,48 лв.

25

263031

РАКО ПОЛЕ

0,478

20,08 лв.

   

ОБЩО

69,205

2         906,61 лв.

 

Обща годишна наемна цена – 2 906,61 лева (две хиляди деветстотин и шест лева, шестдесет и една стотинки), без ДДС.

 

2.„БЕТА АГРО”,  ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Малко Йонково, община Исперих, област Разград, ул. Комсомолска № 1, ЕИК 202544668, представлявано от Бейти Мехмед Хаджийонуз - управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от пет календарни години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 

№ по ред

Имотен №

Местност

Площ в дка.

Крайна цена без ДДС

1

088028

БАХЛАМА

0,113

4,75 лв.

2

126048

ПАРЧЕ ОРМАН

0,508

21,34 лв.

3

135001

АЛИ УВАСЪ

0,532

22,34 лв.

4

135016

АЛИ УВАСЪ

1,520

63,84 лв.

5

141003

АЛИ УВАСЪ

0,363

15,25 лв.

6

144010

АЛИ УВАСЪ

0,297

12,47 лв.

7

156023

ДИНИЩА

0,182

7,64 лв.

8

173001

АЛИ УВАСЪ

0,279

11,72 лв.

9

214029

АЛИ УВАСЪ

0,167

7,01 лв.

10

275004

КОЕВ ДОЛ

6,716

282,07 лв.

11

281012

КОЕВ ДОЛ

0,179

7,52 лв.

12

284012

ЛЮБИН ДОЛ

4,011

168,46 лв.

13

304005

СТАНКОВ ДОЛ

0,214

8,99 лв.

14

305039

КОЕВ ДОЛ

0,224

9,41 лв.

15

307021

ЛЮБИН ДОЛ

0,699

29,36 лв.

16

318056

СТАНКОВ ДОЛ

5,057

212,39 лв.

17

327004

СТАНКОВ ДОЛ

15,359

645,08 лв.

18

330048

СТАНКОВ ДОЛ

1,011

42,46 лв.

19

350013

МЕХЛИЧ

3,934

165,23 лв.

20

352003

ЕЗИЦИТЕ

4,799

201,56 лв.

21

353001

БАХЛАМА

0,835

35,07 лв.

22

360024

КОРЕНЕЖ

10,081

423,40 лв.

23

361001

ФУРАЖНИ

1,443

60,61 лв.

24

363020

КЮРАН ДОЛ

9,665

405,93 лв.

25

365007

ФУРАЖНИ

4,976

208,99 лв.

26

365009

ФУРАЖНИ

2,001

84,04 лв.

 

 

 ОБЩО

75,165

3         156,93 лв.

 

Обща годишна наемна цена 3 156,93 лева (три хиляди сто петдесет и шест лева, деветдесет и три стотинки), без ДДС.

 

3. ЗК „ЗЛАТЕН КЛАС-95”,  със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, пл. Демокрация № 1, ЕИК 826059540, представлявано от Тодор Христов Кившанов-управител, за спечелила търга за отдаване под наем за срок от пет календарни години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 

№ по ред

Имотен №

Местност

Площ в дка.

Крайна наемна цена без ДДС

1

002011

КОРЕНЕЖ

1,060

44,52 лв.

3

009013

ЕЗИЦИТЕ

0,868

36,46 лв.

4

019023

БАХЛАМА

1,069

44,90 лв.

5

027001

ЕЗИЦИТЕ

6,339

266,24 лв.

6

027033

ЕЗИЦИТЕ

3,358

141,04 лв.

7

033038

ФУРАЖНИ

11,200

470,40 лв.

8

034017

КЮРАН ДОЛ

3,054

128,27 лв.

9

036034

СЛИВАТА

3,480

146,16 лв.

10

049036

КАЛЕТО

1,730

72,66 лв.

11

135012

АЛИ УВАСЪ

3,216

135,07 лв.

12

354027

КОЕВ ДОЛ

2,887

121,25 лв.

 

 

ОБЩО

38,261

1         606,96 лв.

 

Обща годишна наемна цена – 1 606,96 лева (хиляда шестстотин и шест лева, деветдесет и шест стотинки), без ДДС.

 

4. ЙОРДАН СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ с ЕГН 720623хххх, постоянен адрес:  гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Паисий Хилендарски № 2, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от пет календарни години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

№ по ред

Имотен №

Местност

Площ в дка.

Крайна наемна цена без ДДС

1

027013

ЕЗИЦИТЕ

2,798

117,52 лв.

2

045008

БАХЛАМА

3,839

161,24 лв.

3

051020

МЕХЛИЧ

3,554

149,27 лв.

4

160017

ПАРЧЕ ОРМАН

6,817

286,31 лв.

 

 

ОБЩО

17,008

714,34 лв.

Обща годишна наемна цена – 714,34 лева (седемстотин и четиринадесет лева, тридесет и четири стотинки), без ДДС.

 

 

5. „ТЕРАС-3” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, ул. Ангел Кънчев № 13, ЕИК 200886242, представлявано от Мустафа Назиф Аляовлу-управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от пет календарни години на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Езерче:

 

№ по ред

Имотен №

Местност

Площ в дка.

Крайна наемна цена без ДДС

1

029017

КЛАДЕНЕЦ

1,000

42,00 лв.

2

040016

КРАИЩЕ

1,651

69,34 лв.

3

041001

КРАИЩЕ

0,537

22,55 лв.

4

048030

КРАИЩЕ

1,697

71,28 лв.

5

053003

ГОЛЯМ КЛАДЕНЕЦ

2,793

117,31 лв.

6

057010

ОРТА БОРУН

24,767

1 040,21 лв.

7

066006

ОРТА БОРУН

3,194

134,15 лв.

8

084026

ДЪЛГА ПОЛЯНА

5,000

210,00 лв.

9

105016

РУСКИ ПАМЕТНИК

1,102

46,28 лв.

10

106013

РУСКИ ПАМЕТНИК

7,005

294,21 лв.

11

118001

РУСКИ ПАМЕТНИК

0,805

33,81 лв.

12

119013

РУСКИ ПАМЕТНИК

3,451

144,94 лв.

13

121002

ЛОЗЯТА

0,294

12,35 лв.

14

155006

ДЕРВЕНТ ДЕРЕ

1,475

61,95 лв.

 

 

ОБЩО

54,771

2                    300,38 лв.

 

Обща годишна наемна цена – 2 300,38 лева (две хиляди и триста лева, тридесет и осем стотинки), без ДДС.

 

6.ЗК „ХЪРЦОИ”,  със седалище и адрес на управление: с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград, ул. Освобождение № 2, ЕИК 826009085, представлявано от Тодор Петров Хубанов-управител, за спечелила търга за отдаване под наем за срок от пет календарни години на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Костанденец:

 

№ по ред

Имотен №

Местност

Площ в дка.

Крайна наемна цена без ДДС

1

019341

ГОРНА ЕЛИЯ

3,730

156,66 лв.

2

019342

ГОРНА ЕЛИЯ

2,189

91,94 лв.

3

019373

ГОРНА ЕЛИЯ

4,251

178,54 лв.

4

020351

ГОРНА ЕЛИЯ

14,597

613,07 лв.

5

020352

ГОРНА ЕЛИЯ

5,461

229,36 лв.

6

020353

ГОРНА ЕЛИЯ

0,846

35,53 лв.

7

020354

ГОРНА ЕЛИЯ

0,286

12,01 лв.

8

020355

ГОРНА ЕЛИЯ

0,340

14,28 лв.

9

021002

ГОРНА ЕЛИЯ

0,656

27,55 лв.

10

021356

ГОРНА ЕЛИЯ

0,209

8,78 лв.

11

021358

ГОРНА ЕЛИЯ

0,223

9,37 лв.

12

021359

ГОРНА ЕЛИЯ

0,143

6,01 лв.

13

021360

ГОРНА ЕЛИЯ

0,735

30,87 лв.

14

021361

ГОРНА ЕЛИЯ

1,439

60,44 лв.

15

021363

ГОРНА ЕЛИЯ

2,033

85,39 лв.

16

021365

ГОРНА ЕЛИЯ

7,060

296,52 лв.

17

021369

ГОРНА ЕЛИЯ

0,446

18,73 лв.

18

022365

ГОРНА ЕЛИЯ

2,108

88,54 лв.

19

022366

ГОРНА ЕЛИЯ

1,082

45,44 лв.

20

022367

ГОРНА ЕЛИЯ

3,684

154,73 лв.

21

022368

ГОРНА ЕЛИЯ

6,690

280,98 лв.

22

022370

ГОРНА ЕЛИЯ

4,084

171,53 лв.

23

022380

ГОРНА ЕЛИЯ

1,820

76,44 лв.

24

024631

ГОРНА ЕЛИЯ

1,122

47,12 лв.

25

036003

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,123

5,17 лв.

26

036004

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,309

12,98 лв.

27

036005

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,420

17,64 лв.

28

036006

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,426

17,89 лв.

29

036007

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,586

24,61 лв.

30

036008

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,847

35,57 лв.

31

036009

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,280

11,76 лв.

32

036010

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,298

12,52 лв.

33

036011

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,268

11,26 лв.

34

036012

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,100

46,20 лв.

35

036013

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,742

31,16 лв.

36

036014

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,285

11,97 лв.

37

036023

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,823

34,57 лв.

38

036028

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,472

19,82 лв.

39

036037

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,857

77,99 лв.

40

036038

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,699

29,36 лв.

41

037052

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,636

68,71 лв.

42

037056

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,406

17,05 лв.

43

043058

ДОЛНА ЕЛИЯ

7,660

321,72 лв.

44

043067

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,211

50,86 лв.

45

043086

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,780

32,76 лв.

46

043478

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,589

24,74 лв.

47

043480

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,472

19,82 лв.

48

044052

ДОЛНА ЕЛИЯ

3,051

128,14 лв.

49

044056

ДОЛНА ЕЛИЯ

2,180

91,56 лв.

50

045006

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,712

29,90 лв.

51

045007

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,479

20,12 лв.

52

045008

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,461

19,36 лв.

53

045025

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,520

63,84 лв.

54

045026

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,912

80,30 лв.

55

045027

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,932

39,14 лв.

56

046053

ДОЛНА ЕЛИЯ

4,999

209,96 лв.

57

046055

ДОЛНА ЕЛИЯ

12,271

515,38 лв.

58

047006

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,546

22,93 лв.

59

047007

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,689

28,94 лв.

60

047008

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,941

39,52 лв.

61

047009

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,009

42,38 лв.

62

047011

ДОЛНА ЕЛИЯ

8,455

355,11 лв.

63

065029

КУЛНИК

7,200

302,40 лв.

64

072037

КУЛНИК

4,002

168,08 лв.

65

075020

ИЧМАРИЦА

9,261

388,96 лв.

66

089040

НЕЙКОВ ДОЛ

2,501

105,04 лв.

 

 

ОБЩО

150,644

6 327,05 лв.

 

Обща годишна наемна цена – 6 327,05 лева (шест хиляди триста двадесет и седем лева и пет стотинки), без ДДС.

 

 

Внесените от участниците депозити за участие в търга се прихващат от наемната цена за първата календарна година.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

 

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река