ЗАПОВЕД

№ 153 /19.08.2014г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 51, т. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 44 от 21.07.2014г., взето на редовно заседание на Общински съвет -  Цар Калоян.

 

НАРЕЖДАМ:

 

На 17.09.2014г., в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от Общинския поземлен фонд, на Община Цар Калоян и земи по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по землища и местности, включени в Приложение № 1.

Началната тръжна цена за участие в търга, съгласно Заповед № РД-46-138 от 31.03.2014г. на Министъра на земеделието и храните, в която се определя размерът на началната тръжна цена за участие в търговете за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд за общините от Област Разград за едногодишни полски култури е 40,00 /четиридесет/ лева за 1 дка.

Срок на наемните отношения – 5 години /за стопанската 2014-2019г/.

Право на участие в търга имат: 

4.1.  Земеделски производители - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на следните изисквания;

а) нямат прекратени договори за ползване на обработваеми земеделски земи от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях;

б) регистрирани са като земеделски производители;

Заявления за участие в търга се приемат до 16:30 часа на 16.09.2014г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16:30 часа на 16.09.2014 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на декар площ от имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 24.09.2014г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16:30 часа на 23.09.2014 г. при условията по т. 6 на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16:30 часа на 23.09.2014 г. в Деловодството на Общината.

Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото и в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река