СЪОБЩЕНИЕ

ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ”, „ЛИЧЕН, СОЦИАЛЕН И ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ”

по проект „Достоен живот за всички” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”

От 5-ти до 7-ми февруари 2016 г., от 8:00 до 16:30 часа, в Залата на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Цар Калоян, ще се проведе тридневно обучение на кандидатите за „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ”, „ЛИЧЕН, СОЦИАЛЕН И ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ”.

 

 

Задължително е присъствието на всички обявени за класирани кандидати!

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река