ЗАПОВЕД

 

 

№199/15.08.2014 г.

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 53, т. 1, чл. 73, ал. 3, чл. 74 и чл. 75 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 17 взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 27.03.2014 г.,

 

ОТКРИВАМ:

 

І. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на сграда за обществено обслужване, състояща  се от спирка и търговски обект, с обща застроена площ от 50 кв. метра, с пазарна оценка на правото на строеж в размер на 280,00 лева, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти, в незастроен урегулиран поземлен имот № І, разположен в квартал № 138 по ПР на гр. Цар Калоян, ул. Освобождание“ № 44 А, частна общинска собственост, с площ от 518 кв. метра, отреден за обществено обслужване, актуван с Акт за общинска собственост № 130 от 22.05.2007 г., с граници – север-улица „Азърбейджан“, изток-ул. „Освобождание“ и запад – ул. „Шипка“.

ІІ. Условия на конкурса:

1.             Приобретателят се задължава да построи за своя сметка самостоятелен обект, представляващ едноетажна сграда за обществено обслужване, предвидена с влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 24/10.02.2014 г. на Кмета на Община Цар Калоян, с обща застроена площ от 50 кв.м., включваща спирка с площ 25 кв. метра и търговски обект с площ от 25 кв. метра.

Срещу учреденото право на строеж на сградата за обществено обслужване приобретателят придобива правото да построи в своя полза търговския обект, а построената от него спирка преминава в собственост на Община Цар Калоян.

2.             Начална конкурсна цена на учреденото право на строеж: Предлаганата от кандидата –приобретател цена да бъде не по-малка от  280,00 лева.

Максимален брой 80 (осемдесет) точки получава кандидатът, предложил най-висока цена.

3.             Срок за реализиране на учреденото право на строеж до 120 (сто и двадесет) месеца след сключване на договора за учредяване правото на строеж. Максимален брой 20 (двадесет) точки, получава кандидатът, предложил най-кратък срок за изпълнение.

Комисията класира на първо място участника, който е събрал най-много точки. При равен брой точки, за спечелил се обявява този кандидат, който е предложил най-висока цена на учреденото право на строеж по раздел ІІ. т. 2. Ако има двама или повече кандидати, които са посочили една и съща най-висока цена и са с равен брой точки, помежду им се извършва наддаване при условията на публичен търг с явно наддаване, с наддавателна стъпка от 100 лв. (сто лева) и за спечелил конкурса се обявява този кандидат, който предложи най-висока цена.

4. Приобретателят се задължава да изпълни за своя сметка реконструкция на инженерната инфраструктура и изграждане на нова, обезпечаваща нуждите на новопроектираната сграда, въз основа на одобрен инвестиционен проект, придружен с количествено-стойностна сметка на необходимите СМР.

5. Приобретателят се задължава да изготви за своя сметка и съгласува с Кмета на Община Цар Калоян инвестиционен проект на обекта, който ще построи в своя собственост и в собственост на Община Цар Калоян, ведно с техническо задание, в срок до 4 /четири/ месеца след подписване от страните на договор за учредяване право на строеж. При отказ на Кмета на Общината да съгласува инвестиционния проект, приобретателят се задължава да представи нов коригиран инвестиционен проект в срок до 2 /два/ месеца след писменото му уведомяване от страна на Община Цар Калоян.

6. Приобретателят се задължава да построи обекта в степен на завършеност-готов за въвеждане в експлоатация, както и съгласно техническото  задание и одобрения инвестиционен проект.

7. При неизпълнение на условията по раздел ІІ, т.1, т.4 и т.5 и т. 6 от настоящата заповед, учредителя има право да развали договора за учредяване на право на строеж, като същият не дължи на приобретателя заплащане на направените от него подобрения в имота, които остават в полза на Община Цар Калоян като обезщетение за неизпълнение.

8. Приобретателят няма право да продава учреденото право на строеж, докато не построи и предаде на Община Цар Калоян частта от обекта по т. 1 от този раздел - спирка с площ 25 кв. м., и не изпълни реконструкцията на инженерната инфраструктура в имота.

10. Всички данъци и такси по сделката, предмет на конкурса, се дължат от приобретателя.

11. Предложенията, направени от кандидата, спечелил конкурса стават част от задължителното съдържание на договора за учредено право на строеж.

     

ІІІ. УСЛОВИЯ КЪМ  КАНДИДАТИТЕ

1. Кандидатите за приобретатели да са физически или юридически лица, правоспособни да придобият правото на строеж на обекта, описан в настоящата заповед.

2. Кандидатите да представят изискуемите документи за участие в конкурса във вид, форма и срок, посочени в конкурсната документация и съгласно НРПУРОИ.

V. Изисквания към офертата:

Офертата за участие в конкурса на всеки от кандидатите, задължително следва да съдържа:

- Цена по разлел ІІ, т. 2 и условия за плащане;

- Предложен срок за изграждане на обекта - в месеци.

- Срок на валидност на офертата на кандидата - не по-кратък от 90 дни от депозирането и гаранционен срок на извършеното строителство, като сроковете на гаранциите не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени съгласно чл.160, ал.3, ал.4, ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

 

VІ. Конкурсът да се проведе на 16.09.2014 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Цар Калоян.

1.             Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмено предложение от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 16.30 часа на 15.09.2014 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

2.             Когато в определения срок постъпи предложение само от един кандидат, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи с още 15 дни  със заповед на Кмета на Общината.

3.             Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде получена до 16.30 часа на 15.09.2014 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

4.             Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозит в размер на 40% от първоначалната цена за учредяваното право на строеж, внесена по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян, до 16.30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.

5.                 Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, след представяне на документ за закупена конкурсна документация.

6.                 Утвърждавам конкурсните книжа и проект на договор за учредяване право на строеж, които са неразделна част от настоящото решение.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото и в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река