Общинска администрация Цар Калоян организира заключителна прес-конференция по проектОсигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г”, договор с рег. №: 13-13-38 /08.11.2013 г,. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 30.07.2014 г.от 13:00 часа в Конферентна зала на Дом за възрастни хора, Цар Калоян ще се проведе заключителна прес-конференция по проект Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г”.

Приоритетна ос: І „Добро управление”

Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07

Обща стойност79 937, 84 лв.

Период за изпълнение: 9 месеца

Постигнати цели на проекта:

Обща цел: Разработена ефективна интегрирана стратегическа рамка за развитието на община Цар Калоян през следващия програмен период и повишен капацитет на местно ниво за извършване мониторинг и контрол на конкретни политики

Специфични цели:

1.Извършена подробна качествена оценка на територията на общината по отношение на наличните потенциали, ресурси и проблеми, лимитиращи развитието на община Цар Калоян;

2.Определени стратегически политики и приоритети в развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 на основата на извършен анализ и чрез широко прилагане на принципите на партньорство и прозрачност;

3.Структуриран Общински план за развитие, максимално обвързан с нуждите на община Цар Калоян, който адресира, интегрира и координира във времеви и пространствен аспект необходимите интервенции за устойчиво подобряване на условията за живот и бизнес в общината;

4.Разработен и внедрен в община Цар Калоян, адекватен, ефективен и гъвкав механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на провежданата политика за устойчиво и интегрирано планиране и управление на общинската територия.

Изпълнени дейности:

Дейност 1.Дейности за организация и управление на проекта

Дейност 2. Извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян 

Дейност 3.Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие

Дейност 4. Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г.

Дейност 5.Дейности за информация и публичност.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река