Наредба  № 3

От 28.02.2003 г.

 

за определянето  и администрирането на местните  такси и цени на  услуги на територията на община Цар Калоян

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛАЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ І

 

Определяне на размера на общинските  такси и цени  на  услуги

 

Чл.1.  С тази наредба се уреждат  отношенията, свързани с определянето  и  администрирането на   местните такси и цени на предоставени на физически и  юридически лица  услуги, реда  и срока  на  тяхното събиране  на  територията на  община Цар Калоян.

Чл.2.  (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

1.      за битови  отпадъци ;

2.      за ползване на  пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3.      за ползване на детски ясли, детски градини  и други  общински социални услуги;

4.      за технически услуги;

5.      за административни услуги;

6.      (Изм. с Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.)за откупуване на гробни места;

7.      (Нова – Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.)за притежаване на куче;

     8. (Нова – Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.) други местни такси.

     (2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата.

     (3) Не се определят и събират цени на общинските услуги предоставени за всеобщо ползване.

Чл.3. (1) Размерът на местните такси и цени на услугите се определят в  български лева. Местните такси са прости и пропорционални  и се заплащат безкасово, в брой или с общински  таксови  марки.

         (2) Местните такси  и цени на услугите се  заплащат предварително  или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези,  за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услугата  се определят при спазване на  следните принципи:

1.      възстановяване на пълните разходи  на общината по  предоставяне на услугата;

2.      създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3.      постигане на по-голяма справедливост при  определяне и заплащане на местните такси.

4.      ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси  и цени на услуги;

5.      насърчаване на частния сектор в предоставянето  на  регламентираните  в Наредбата  услуги.

 (2)  За  услуга, при  която. дейностите  могат да се  разграничат една  от друга, се определя  отделна такса за  всяка  от  дейностите.

Чл.5.  (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на  определена услуга  включват всички разходи  за :  работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по  събиране  на таксите и други                                   ( напр.инвестиционни) разходи, имащи  отношение към  формирането на размера та таксата.

     (2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона  за счетоводството и актовете по  неговото прилагане.

Чл.6. Размерът на таксата може  и да не  възстановява  пълните разходи  на общината по  предоставянето на  определена  услуга, когато  общинския съвет реши, че това се налага  за  защита на обществения  интерес.

(2) В случаите по ал.1  разликата  между разходите по предоставяне на услугата  и размера на таксата е  за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска  разлика между разходите  и размера на  таксите  да е за сметка  на споделени данъци,  допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други  трансфери от републиканския бюджет.

Чл.7. Лицата  неползващи услугата през съответната година или  определен период от нея, заплащат само такса за  периода  ползване на услугата.

Чл.8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани  изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

    (2) В случаите   по ал.1 разходите  са  за  сметка на  общинските приходи  от такси.

    (3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на  бюджета на общината.

Чл.9. В случаите, когато едни  и същи  услуги се  предоставят от  общината и от  други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат  пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до  размера на  пълните разходи и е възможно получаването на нетни разходи.

Чл.10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се  извършва от и за сметка на общината.

1.          Местните такси се събират от  общинската администрация.

2.          Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

Чл. 10 „а“(Нов – Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.)  

(1) По искане на длъжник на общински вземания установени с влязъл в сила акт, може да се разреши плащането на дължимите суми да се извърши изцяло до определен краен срок /отсрочване/ или може да се разреши плащането на дължимите суми да става на части /разсрочване/ съгласно одобрен погасителен план.

(2) Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите си публични и частни задължения.

(3) Отсрочване или разсрочване не се разрешава по отношение на търговец, за когото е взето решение за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност,  които обстоятелства се удостоверяват с актуално състояние на съдебна регистрация.

(4) Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава от:

1. Кмета на Община Цар Калоян – за задължения до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до края на бюджетната година.

2. Кмета на Община Цар Калоян след решение на Общински съвет Цар Калоян – за задължения над 30 000 лв. или ако се иска разсрочване за две и повече години.

(5) По направеното искане за отсрочване или разсрочване компетентния орган се произнася, като взема в предвид:

1. представените доказателства;

2. размера на задължението;

3. възможността на длъжника да обслужва текущите си задължения и задълженията, чието разсрочване се иска;

4. наличието на достатъчно гаранции за събиране на разсроченото задължение;

5. други специфични особености, имащи значение за вземане на решение.

(6)  С разрешението се определят крайният срок, погасителните вноски и други условия, в т.ч. и последиците от неспазването им.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

 

Чл.11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват  ежегодно преди приемането на общинския бюджет с изменения и допълнения на тази Наредба.

Чл.12.  (1) Кметът на общината внася в общинския съвет  анализ на прилаганите  такси и  цени  на услуги при  промяна размера на таксите и цените.

     (2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:

1.      оценка доколкото  съществуващите такси и цени отразяват измененията  в разходите  или  пазарната цена;

2.      оценка на потребностите  от предоставяне на услугите;

3.      информация за привлечени средства от проекти, програми, дарения и завещания.

4.      подобрения за подобряване на администрирането на таксите.

      (3) При  необходимост общинският съвет променя размера  на таксите и цените на услугите.

Чл.13. Общинската администрация подържа данни за:

1.      услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2.      ползвателите на предоставената услуга;

3.      изключенията  от общата политика (преференции)

4.      използваната информация при определяне на такси и цени  и конкретната  методика/методики, използвани за определяне на размера им;

5.      събиране средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

МЕСТНИ ТАКСИ

 

РАЗДЕЛ І

 

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл.14. Таксата се заплаща за услугите по събирането,  извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовете отпадъци, както и за подържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване,;обезвреждане на битовите отпадъци в депа  или други  съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.15. Таксата се  заплаща от :

1.      собственика на имота;

2.      ползвателя – при учредено вещно право на ползване;

3.      концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия.

Чл.16. Таксата се определя в  годишен размер за всяко населено място с решение  на общински съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1.      осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2.      събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до  депата  или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3.      проучване,  проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата  за битови отпадъци или други инсталации  или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

4.      почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.17. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до  30 ноември на годината, за която се  дължи.

        (2) На предплатилите в  първия срок за  цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл.18. (1) Собственика на новопридобити  имоти дължи такса  от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

       (2)  Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който полването е  започнало.

       (3)  За сгради подлежащи на събаряне, таксата се  дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

       (4)  Таксата  не се събира, когато общината не  предоставя  услугата и не  извършва  разходи  по чл.16.

Чл.18а (Нов – Решение №88 по Протокол №9 от 03.11.2008 г.) (1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се обслужват, съгласно издадена Заповед на кмета на общината за районите, в които се извършват дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, както и за имотите, които не се ползват като основно жилище и за които собствениците и ползвателите са подали в Община Цар Калоян  декларация до 30 число на месец ноември на предходната година. В декларацията собствениците и ползвателите задължително посочват: точния адрес на имота и обстоятелството, че през цялата календарна година няма да ползват имота. За декларирани неверни данни лицата носят административна отговорност. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

(2)Декларацията по ал. 1, се приема и завежда в регистър на отдел “Местни данъци и ТБО”, като проверка на обстоятелствата посочени в нея се извършва от комисия, назначена от кмета на общината, която при необходимост изисква и допълнителни документи, и/или извършва насрещни проверки. Декларацията се приема, но поражда последици само когато всички съсобственици или ползватели на имота са я подписали.

(3) Освобождаването от таксата се извършва с решение на Общинския съвет.

(4) В течение на годината за декларираните обстоятелства се извършват проверки, които могат да се базират на информация за ползвани през текущата година услуги на “В и К”, “Е.ОН България-Продажби” АД,  и др., като правото на освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване се признава за тези граждани, при които за декларираните жилища отчетеният разход на електроенергия средномесечно за годината не превишава 50 kw. При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер определен пропорционално върху данъчната оценка на имота.

(5) Не се събира такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя на територията на населеното място;

 (6) Не се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоражения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

Такса ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

Чл.19. (1) Таксата се заплаща за ползването на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани  пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

     (2) Таксата се заплаща от  физическите и юридическите лица ползващи услугата в  зависимост от зоната, в която  се намират терените, посочени в ал.1.

    (3) Зоните по ал.2 се  определят от общинския съвет.

    (4)Таксите по ал.1 се определят, както следва:

1.      За  ползване на  пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя на  квадратен метър:

а) на ден  - 1.20 лв. за местни търговци  и 1.50 лв. за външни търговци.

б) на месец – 10.00 лв.

в) за продажба с кола, впрегнат добитък – на ден – 2.00 лв.

г) за продажба с лек автомобил или ремарке – на ден – 8.00 лв.

д) за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден – 8.00 лв.

2.      За ползване  с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира  на  квадратен метър:

а) на ден – 1.20 лв.за местни търговци  и 1.50 лв. за външни търговци.

б) на месец – 10.00 лв.

3.      За ползване  на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за  разполагане на маси и столове, витрини, се събира  такса на квадратен метър:

а) на ден –1.20 лв.за местни търговци  и 1.50 лв. за външни търговци.

б) (Изм. с Решение №50 по Протокол №5 от 30.05.2008 г.) на месец – 1.00 лв.

          4. За  ползване на места, върху които са организирани панаири, 

              събори и празници, за продажба  на стоки се събира такса на  

              квадратен метър

                 - на ден – 2.00  лв.за местни търговци  и 4.00  лв. за външни търговци.

 5. За ползване на места, върху които са организирани панорами,  

     стрелбища, моторни люлки и други се събира такса на  

     квадратен метър на ден в размер  - 0.60 лв.

  6.За ползване на тротоари, площади, улични платна и други  

     общински терени за разполагане на строителни материали се

     събира такса на квадратен метър за месец :

а) в първа зона – 0.50 лв.

б) във втора зона – 0.40 лв.

в) в селата – 0.30 лв.

(5)Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) При ползване на  мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 5-то число  на текущия месец.

(7) При прекратяване  на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от  прекратяването до  крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(8) Таксите по този раздел се плащат в определения размер независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото.

Чл.20. За І и ІІ група инвалиди размерът на таксите по чл.19, ал.4 се намаляват с 25 % /двадесет и пет процента/.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

Такси за детски ясли, детски градини и други социални услуги

 

Чл.21. (1) /Изм. с решение Ν 65 от.01.10.2005 год., Решение Ν 4, т.2  от 21.01.2008 год, Решение №51 от 23.12.2009 год., с Решение №61 от 9.12.2010 год., с Решение №2/20.02.2012 год., Решение №63/19.12.2013 год./. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат:

1. Постоянна месечна такса в размер на 5 (пет) лв., като родителите на децата от подготвителните групи не заплащат тази такса, считано от 1.01.2011 г.

2. Такса на ден за храна в размер на - 2.20 лв.

          (2) Таксата се заплаща с 50 /петдесет/ % намаления за сираци или за деца с един родител. Тогава, когато  две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второ дете се заплаща с 50 /петдесет/ % намаление.

        (3)Не се  заплаща такса за:

1.      трето и следващи деца на многодетни родители;

2.      децата , чиито родители са І или ІІ група инвалиди, децата на

неизвестни родители, сираци, децата на загинали при  производствени аварии  и  природни бедствия,  деца на загинали при изпълнение на служебен дълг;

3.      децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък,

 утвърден от министъра  на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи.

      (4) За отсъствие на децата над 5/пет/ работни дни без предварително уведомяване от родителите на директора на детското заведение, таксата се заплаща в пълния размер.

 

 Чл.22. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса според разходите на услугата / стойността на храната  плюс 80% от режийните плюс разходите за разнос на храната по домовете, а (20% от режийните и останалите разходи за гориво  /междуселищните / са за сметка на общинския бюджет.  

 

 

РАЗДЕЛ ІV

 

Такса за технически услуги

 

Чл.23. Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториално  и селищно устройство, архитектура, строителство, благоустройство, кадастъра в селищните и извън селищните територии.

Чл.24. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.25. Освобождават се от  такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Чл.26.(Изм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.)Размерът на таксите за  технически услуги се определя както следва:

1.                  За издаване на скица на недвижим имот – 8 лв., а за всеки следващ имот в скицата по 2 лв.

2.                  За издаване на скица  на недвижим имот с указан начин на застрояване и допълнителни данни – 15 лв.

3.                  За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 4 лв.

4.                  За нанасяне на настъпили промени в кадастрален план – на бр. точки – 2 лв.

5.                  За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 6 лв. 

6.                  За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 3 лв. , а за всяка следваща страница по 0,50 лв.

7.                  За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия –маси, павилиони, кабини и др. – 12 лв.

8.                  За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и съоръжения – 20 лв./

9.                  За предоставяне на списък с коордианати на подробните точки – 0, 70 лв. за точка.

10.              За издаване на скица от съхранените предходни планове – 10 лв. ;

11.              За издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР – 10 лв. ;

12.              За издаване на удостоверение за идентичност на имот – 10 лв. ;

13.              За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, както следва :

13.1.        За строеж I-ва категория по чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ -0,8% върху строителната стойност, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 2000 лв. ;

13.2. За строежи II-ра категория по чл. 137, ал.1, т. 2 от ЗУТ -0.8 % върху строителната стойност, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 2000 лв.

13.3 . За строежи III-та категория по чл. 137, ал.1, т. 3 от ЗУТ -0,2 % върху строителната стойност, но не по-малко от 300 лв. и не повече от 1500 лв.

13.4. За строежи IV –та категория по чл. 137, ал.1, т. 4 от ЗУТ  -0,2 % върху строителната стойност , но не по-малко от 150 лв. и не по-вече от 1000 лв.

13.5. За строежи  V-та категория по чл. 137, ал.1, т. 5 от ЗУТ -0,2 върху строителната стойност, но не по-малко от 50 лв. и неповече от 1000 лв.

14. За процедиране при одобряване на комплексен инвестиционен проект – цената по т. 13 +30%.

Чл.27.(Изм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.)(1) Срокът за извършване на техническите услуги по чл. 26, т.1 и т. 2 е 7 дни, по т. 8 е съгласно разпоредбите на ЗУТ, а за останалите е 14 дни.

         (2) За извършване на бърза услуга до 3/три/  работни дни таксата се  удвоява, а за експресна – 24 часа – се заплаща в троен размер.

 

РАЗДЕЛ V

 

Такси за административни услуги

 

Чл.28. (1) (Изм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.) За извършени услуги по гражданското  състояние се заплащат следните такси:

1.За издаване на удостоверение за наследници – 5 лв.

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 3 лв.

3. За издаване на удостовертение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3 лв.

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за гражански брак, както и за повторно издаване на препис –извлечение от акт за смърт- 3 лв. 

5. За издаване на удостоверение за семейно положение – 3 лв.

6. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 3 лв.

7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настояш адрес – 3 лв.

8. отменя се

9. отменя се

10. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5 лв.

11. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5 лв.

12. За преписи от документи – 5 лв.

    (2) Не се заплаща такса за услугите, визирани в чл.110, ал.2 от ЗМДТ

    (3) Срокът за извършване на  услугите по ал.1 е 3 /три/ работни дни. За извършване на експресна услуга в рамките на 24 часа, се заплаща удвоения размер на  съответната  такса по ал.1.

    (4) /Нова – Решение №44/14.07.2006 год./  За извършване на данъчни услуги по ЗМДТ и ДОПК се заплащат следните такси ”;

а/удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на физически лица:

-обикновена услуга за 14 дни           - 5,00 лв./бр.

-бърза услуга за 3 дни                        - 7,00 лв./бр.

-експресна услуга за 24 часа            - 10,00 лв./бр.

б/удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на юридически лица и еднолични търговци:

-обикновена услуга за 14 дни           - 10,00 лв./бр.

-бърза услуга за 3 дни                         -15,00 лв./бр.

-експресна услуга за 24 часа              - 20,00 лв./бр.

в/удостоверения по ЗМДТ и ДОПК /за платени данъци, декларирани даннии др./

-обикновена услуга за 7 дни                 -2,00 лв./бр.

-бърза услуга за 3 дни                            -3,00 лв./бр.

-експресна услуга за 24 часа                 -4,00 лв./бр.

г/Издаване на преписи от документи съхранявани в общински данъчен архив – 1,00 лв. за лист.

Чл.29. /1/ (Изм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.) По производства за настаняване под наем , продажни, замени или учредяване на вещни права вурху общински имоти се заплаща такса в размер на 2 лв.

Чл.30. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на  - 5.00 лв.

Чл. 31(Изм. с Решение №14 по Протокол №2 от 04.03.2009 г.)(1)За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в следните размери:

-за град Цар Калоян – 150 лв. ;

-за с. Езерче и село Костанденец – 50 лв.

     (2) (Отм. с Решение №14 по Протокол №2 от 04.03.2009 г.)

     (3) (Отм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.)
     (4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

     (5) (Отм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.)

     (6) (Отм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.)

     (7) (Отм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.)

         Чл. 32 (1) (Изм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.) Таксата по чл. 31, ал. 1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение .

      (2) Срокът  за извършване на услугите по чл. 31 е 30 /тридесет/ дни. За извършване на бърза услуга до 5 /пет/ работни дни, първоначалната такса по ал.2, т.1 се увеличава с 10%

       

РАЗДЕЛ VІ

(Нов – Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.)

 

Такси за гробни места  и такса за притежаване на куче

 

Чл.33. (Изм. с Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.)(1) (Нова – Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1.      До 15 години:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 1,00 лв.

б) За гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 1,00 лв.

2. За вечни времена:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 2,00 лв.

б) За гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 2,00 лв.

3. За ползване семейни гробни места за вечни времена:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 10,00 лв.

б) гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 10,00 лв.

4. За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.

 

(2) (Нова – Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.)  За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лв.

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ЦЕНИ  НА  НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Чл.34. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл.35.  (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите, Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по  предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

         а) преките и  непреки разходи за персонал, включително работна  заплата и осигуровки;

         б)  материали, режийни, консултански и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

         в) разходи за  управление и контрол;

         г) разходи по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на  влиянието върху околната среда;

          д) допълнителните разходи се определят или  изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

       (2) Цените на услугите могат и да  надвишават себестойността им.

       (3) Цените на услугата са прости и пропорционални.

       (4) Цените на услугите се събират от  общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.36. (1) Услугите, предоставени от общината  могат да бъдат:

1.      обикновена;

2.      бърза;

3.      експресна.

   (2) Сроковете за извършване на услугите са:

1.      обикновена – в рамките на 14  /четиринадесет/ работни дни ;

2.      бърза – в рамките на 5 /пет/ работни дни;

3.      експресна – в рамките на един работен ден;

     (3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи на съответния вид услуга

     (4) Заплащането се извършва в брой или  безкасово по съответната сметка.

      (5) Бързата услуга се заплаща с 50 /петдесет/ % увеличение, а експресната – със 100 /сто/ % .

Чл.37. Необходимите документи за извършване на конкретната услуга или предоставяне на право на общината се утвърждава със заповед на кмета на общината.

Чл.38. Мястото за  изпълнението на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.39. При неспазване на сроковете по чл.37, ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.40. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената  цена пропорционално на периода, през който правото не  се ползва.

Чл.41. (Изм. с Решение №13 по Протокол №2 от 31.03.2010 г.)Общинския съвет определя следните услуги и цени за тях, както следва:

 

 

Вид услуга

Мярка

Размер

1

Издаване на заверени препис –извлечения от документи

Стр.

3 лв.

2

Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка

Бр.

3 лв.

3

Издаване на удостоверейнние за наличие или липса на задължения към общината.

 

 

4

Отменя се

 

 

5

Извършване на копирни услуги :

5.1 Едностранно /формат А4/

5.2 Двустранно /формат А4/

5.3 Едноастранно /формат А3/

5.4 Двустранно/формат А3/

 

Стр.

Стр.

Стр.

Стр.

 

20 ст.

30 ст.

40 ст.

50 ст.

6

За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

Първа стр.

/всяка следв./

3 лв.

2 лв.

7

Попълване приложение на данъчни декларации

1 бр.

2 лв.

8

8.1. Издаване на образец УП-2

 /обикновена –срок за изпълнение: 1 месец/

-за период от 3 години

-за период от 3 до 10 години

-за период над 10 години

/бърза-срок за изпълнение: 10 дни/

-за период от 3 години

-за период от 3 до 10 години

-за период над 10 години

8.2  Издаване на образец 30

Обикновена услуга със срок на изпълнение – 1 месец

Бърза услуга със срок на изпълнение – 10- дни

лв./бр.

 

 

2 лв.

4 лв.

6 лв.

 

3 лв.

6 лв.

9 лв.

 

2 лв.

4 лв.

9

Отменя се /издаване на фактура/

 

 

10

Отменя се /стар текст –одобряване на комплексни инвестиционни проекти/

 

 

11

За извършване на действията в чл. 175, ал.2 от ЗУТ за заверка на екзекутивна документация, какато следва:

11.1. за строежи I-ва категория

11.2 за строежи II-ра категория

11.3 за строежи III-та категория

11.4 за строежи IV-та категория

11.5  за строежи V –та категория

 

 

 

 

 

100 лв.

 70 лв.

 50 лв.

 30 лв.

 20 лв.

12

За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ в зависимост от категорията както следва :

12.1 За строежи от IV–категория /При наличие на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ от лицето, осъществило надзора в строителството/.

а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;

б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване;

в) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;

г) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;

д) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;

е) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;

ж) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;

12.2. За строежи от V –категория /Въз основа служебна проверка на обстоятелствата по чл. 168, ал. 61от ЗУТ по документацията и съответсвието на строежа с нормативните изисквания:

а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради,

б) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до:

-500 кв.м или с капацитет до 50 места за посетители:

-от 500 до 1000 кв. м или с капацитет от 50  до 100 места за посетители;

в) производствени сгради с капацитет до:

- 20 работни места;

-от 20 до 50 работни места и съоръженията към тях;

г) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;

д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

 

 

е)  електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;

 

 

 

 

 

 

 

150лв. за км.,но не повече от 3000 лв.

150 лв.

400 лв.

 

 

400 лв.

 

80 лв.

80%от съответната цена по букви а, б, в, г, д

 

400 лв.

 

 

 

 

 

100 лв.

 

 

150 лв.

300 лв.

 

 

 

150 лв.

300 лв.

80 лв.

 

80%от съответната цена по букви а, б, в, г,

 

300 лв.

13

Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от ЗУТ за строежи, изградени до 07.04.1987 год.

лв./бр.

12 лв.

14

Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от ЗУТ/.

лв./бр.

 

10 лв.

15

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско, учебно заведение

лв./бр.

7 лв.

16

Заверка на данните на свидетелите, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за извършване на обстоятелствена проверка за издаване на констативен нотариален акт по реда на ГПК.

-за срок от 3 дни;

-за срок от 24 часа;

-незабавно .

Лв./молба-декларация

 

 

 

 

10 лв.

15 лв.

20 лв.

17

Изготвяне на удостоверение за това дали имот е общинска собственост

Лв./бр.

5 лв.

18

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги на общинска собственост

Лв./бр.

3 лв.

19

Издаване на преписи:

19.1. Издаване на преписи от документи, съхранявани към преписки за общински имоти

19.2. Издаване на препис от Акт за общинска собственост

19.3. Издаване на препис от документ за извършена разпоредителна сделка

Лв./бр.

 

3 лв.

 

5 лв.

5 лв.

20

Образуване на преписка за българско гражданство

Лв./бр.

50 лв.

21

Образуване на преписка за присвояване на ЕГН на чужденци по чл.3, ал.2, т.2 от ЗГР, без случаите касаещи новородените им деца на територията на общината.

Лв./бр.

10 лв.

22

Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове.

Лв./бр.

20 лв.

23

Издаване на препис от резолюция за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове.

Лв./стр.

1, 50 лв.

24

Образуване на преписка за регистрация на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина.

Лв./преписка

10 лв.

25

Издаване на други разрешения за извършване на търговска дейност или услуги

 

20 лв.

26

Издаване на разрешение за отсичане на:

1. Дървета по чл. 32 от ЗОСИ:

а)до 5 дървета

б)повече от 5 дървета

2. дървета под режим на особена закрила – чл. 34 от ЗОСИ.

3 .дълготрайни декоративни дървета по чл.34 от ЗОСИ-орехи, кестени, черници, лешници,

 

 

Лв./бр.

Лв.бр.

 

 

5 лв.

1 лв.

15 лв.

 

15 лв.

27

Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства

Лв./пчелин

10 лв.

28

Издаване на разрешителни за преместване на пчелни семейства, съгласно чл. 21, ал.2 от ЗП.

Лв./пчелин

10 лв.

29

Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство :

-за първи път

-за всяко следващо

 

 

Лв./бр.

 

 

Безплатно

3 лв.

30

Издаване на удфостоверение за идентичност на адреси на недвижим имот и за нов административен адрес

Лв./бр.

10 лв.

31

Издаване на скица за Подробен устройствен план /ПУП/ за част от квартали или цели квартали

Лв./бр.

20 лв.

32

Сключване на граждански брак

-с ритуал

-без ритуал

 

 

30 лв.

15 лв.

33

Ползване на стола на ДСП за приготвяне на храна:

-за сватба

-за абитюриентски балове

 

 

60 лв.

35 лв.

34

Превоз на покойник

-от дома до гробище

-от болница до населено място

 

 

10 лв.

0,50 лв. за км.

35

Превоз на граждани за психическо освидетелстване

 

0,50 лв. за км

36

Нотарилани заверки:

а)удостоверяване съдържанието на частни документи

б) удостоверяване на датата и подписите на частни документи ;

 

 

в)за преупълномощаване

 

 

10 лв.

5 лв. за първия подпис +2 лв. за всеки следващ подпис.

двоен размер  на таксата по б. „а” и „б”

37

За депониране на пръст и строителни отпадъци примесени с пръст на сметището в град Цар Калоян

Лв./куб.м

5 лв.

38

Издаване  разразрешително за събиране на диворастящи билки – следва таблица

 

 

 

 

№ по ред

 

                                Наименование

  

   Мярка

 

Такса (лв.)

1

                                           2

        3

        4

ІІ.

Билки (в сурово състояние)

 

 

1.

Грудки, корени, коренища

 

 

 

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

      кг.

   0,02

 

- глухарче, девесил, оман чер

     

 

 

- пищялка, чобанка

      кг.

   0,01

 

- други

      кг.

   0,03

2.

Листа

 

 

 

- бръшлян, чобанка

      кг.

   0,03

 

- глок, живовлек, леска, липа, люляк, ягода горска, бреза, върба, къпина, лопен

     

      кг.

  

   0,02

 

- малина, подбел

      кг.

   0,01

 

- други

      кг.

   0,03

3.

Стръкове

 

 

 

- равнец бял

      кг.

   0,02

 

- глухарче, комунига жълта

 

 

 

- други

      кг.

   0,01

4.

Цветове

 

 

 

- липа

      кг.

   0,10

 

- акация бяла, бъз

      кг.

   0,02

 

- глог, равнец бял

      кг.

   0,01

 

- други

      кг.

   0,03

5.

Плодове

 

 

 

- боровинка червена и черна

      кг.

   0,15

 

- кисел трън, къпина, малина

      кг.

   0,04

 

- бъз, глог, конски кестен

 

 

 

- киселица

      кг.

   0,02

 

- бъзак, трънка

      кг.

   0,01

 

- други

      кг.

   0,03

6.

Семена

 

 

 

- всички видове

      кг.

   0,08

7.

Пъпки

 

 

 

- всички видове

     кг.

   0,08

8.

Кори

 

 

 

- ясен

     кг.

   0,20

 

- леска

     кг.

   0,10

 

- върба

     кг.

   0,05

 

- дъб

     кг.

   0,03

 

- бреза

     кг.

   0,02

 

- други

     кг.

   0,03

ІІ.

Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при  лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата

 

 

1.

От защитени лечебни растения

 

 

 

- плодове

100 гр.

 20,00

 

- семена

100 гр.

 50,00

 

- резници

       бр.

   2,00

2.

От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

 

 

 

- луковици, грудки, коренища

       бр.

   1,00

 

- плодове

100 гр.

   5,00

 

- семена

100 гр.

 10,00

 

- резници

       бр.

   0,50

3.

От други лечебни растения

 

 

 

- луковици, грудки, коренища от всички видове, с описаните

       бр.

   0,10

 

- лук (всички видове), перуника (всички видове)

 

 

 

- ботурче есенно (есенна циклама)

       бр.

   1,00

 

- плодове

100 гр.

   2,00

 

- семена

100 гр.

   5,00

 

- резници

       бр.

   0,10

 

Чл.41 а.(Нов – Решение №25 по Протокол №3 от 13.04.2009 год.) (1) Учебните заведения на общинска издръжка извършват услуги при следните цени:

1. Ползване на физкултурен салон – 70 лв.;

2. Ползване на спортна площадка – 60 лв.;

3. Издаване на удостоверение за детски добавки – 1,50 лв.;

4. Удостоверение за завършено основно образование – 6 лв.;

5. Дубликат на свидетелство за основно образование – 6 лв.;

6. Дубликат на диплома за средно образование – 12 лв.;

7. Удостоверение за завършен клас – 5 лв.;

8. Явяване на изпит като ученик в самостоятелна форма на обучение- 22 лв.;

9. Ползване на компютърен кабинет – 200 лв. месечно;

10.Ползване на физкултурен салон и спортни съоръжения във физкултурния салон – 2,00 лв. на час;

11. Ползване на класна стая – 6 лв. на час.

 

 

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.42. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация) а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.43. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1 По смисъла на тази Наредба:

1.      “ Услуги за всеобщо ползване” са тези услуги, при които конкретния ползвател не може да бъде определен.

2.      “Ползватели”  са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.

3.      “Личен доход”  са всички доходи на лицата с изключение на:

а. добавка за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто  с определена чужда помощ;

б.  сумите, които  лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в.   помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д.  еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

       § 2 Изпълнението  и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината  или  определени от него лица.

       § 3 При започнало, но незавършено плащане на  такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед  размер и срок.

       § 4 Тази  Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и  е приета  на заседание на Общински съвет с Решение № 8 от 28.02.2003 год. и влиза в сила от 01.04.2003 г, изм. с Решение №27 от 13.06.2003 г. , с Решение №24 от 23.12.2003 г.,  с Решение №17 от 12.03.2004 г., с Решение №4 от 24.01.2005 г., с Решение №65 от 01.10.2005 г., с Решение №4 от Протокол №1 от 17.01.2006 г., с Решение №22 от 11.04.2006 год., изм. с   Решение Ν 4, т.2  по Протокол Ν1 от 21.01.2008 год., изм. с Решение №50 от 30.05.2008 год., изм.  с Решение №63 от 17.07.2008 год., изм. с Решение №88 от 03.11.2008 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №14 от 04.03.2009 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №20 от 13.04.2009 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №25 от 13.04.2009 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №51 от 23.12.2009 год. на Общински съвет Цар Калоян,  изм. с Решение №13 от 31.03.2010 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №61 от 9.12.2010 год. на Общински съвет Цар Калоян, с Решение №2/20.02.2012 год., с Решение №63/19.12.2013 год., с Решение №34/10.06.2014 год.

 

       § 5 (1) Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2003 г. е определен съгласно  Решение  № 20 на ОбС.  24.04.2002 г.

., Решение Ν 4, т.2  от 21.01.2008 год

    (2) Задължава кмета на общината в срок до 30.09.2003 г   да внесе предложение за промяна на  таксата за битови отпадъци в съответствие с измененията на ЗМДТ (ДВ. Бр.119/2002 г./

       § 6 Другите общински такси , определени със закон се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

       § 7 Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Цар Калоян.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                        (Рефан   Ашим )

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река