ЗАПОВЕД

 

 

№164/14.07.2014 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 35 взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 10.06.2014 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

На 13.08.2014 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, както следва: втори етаж от двуетажна полумасивна административна сграда, представляващ самостоятелен обект, състоящ се от 4 стаи и коридор с обща площ от 68,80 кв. метра, находящ се в гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, имот № 670 в кв. 37, актуван с АЧОС № 654 от 2014 г.

Началната тръжна цена за имота, съгласно решението на Общински съвет – Цар Калоян, е в размер 20 000,00 (двадесет хиляди) лева.

1.             Начален час на търга: 10.00 часа.

2.             Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 12.08.2014 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

3.             Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 12.08.2014 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

4.             Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

5.             Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

6.             При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 20.08.2014 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 19.08.2014 г. при условията по т. 3 на настоящата заповед.

Заявления за участие в търга по т. 6 да се приемат до 16.30 часа на 19.08.2014 г. в Деловодството на Общината.

7.             Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото и в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

 

 

`

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река