ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГРАД  ЦАР КАЛОЯН 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

отДауд Аляовлу

- зам. кмет по „Стопански дейности“

в Община Цар Калоян

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;

 

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

 

По повод извършена от Районна прокуратура-Разград проверка за законосъобразност на наредбите, издадени на основание чл.1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси от Общински съвет-Цар Калоян, в Община Цар Калоян е получено предложение с вх. № 450/14.05.2014 г. от Прокурор в РП-Разград, с което се предлага да се предприемат действия за актуализиране на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян и на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Цар Калоян.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян и публикуване в интернет страницата на Община Цар Калоян на 26.05.2014 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, предлагам Общински съвет- град  Цар Калоян да  вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, както следва:

І. 1. Изменя и допълва чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3, като изменя т. 6: „за откупуване на гробни места“, добавя т. 7: „за притежаване на куче“, създава т. 8 (предишна т. 6): „други местни такси“.

2. Създава Раздел VІ на глава Втора - „Такси за гробни места  и такса за притежаване на куче“:

Изм. чл. 33, създава ал. 1: За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1.                       До 15 години:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 10,00 лв.

б) За гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 10,00 лв.

2. За вечни времена:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 25,00 лв.

б) За гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 25,00 лв.

3. За ползване семейни гробни места за вечни времена:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 100,00 лв.

б) гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 100,00 лв.

4. За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.

 

Добавя ал. 2 на чл. 33 (предишен чл. 33) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лв.

 

ІІ. На основание чл. 9, ал. 4 и ал. 5 от ЗМДТ добавя нов чл. 10 „а“:

Ал. 1. По искане на длъжник на общински вземания установени с влязъл в сила акт, може да се разреши плащането на дължимите суми да се извърши изцяло до определен краен срок /отсрочване/ или може да се разреши плащането на дължимите суми да става на части /разсрочване/ съгласно одобрен погасителен план.

Ал. 2. Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите си публични и частни задължения.

Ал. 3. Отсрочване или разсрочване не се разрешава по отношение на търговец, за когото е взето решение за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност,  които обстоятелства се удостоверяват с актуално състояние на съдебна регистрация.

Ал. 4. Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава от:

1. Кмета на Община Цар Калоян – за задължения до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до края на бюджетната година.

2. Кмета на Община Цар Калоян след решение на Общински съвет Цар Калоян – за задължения над 30 000 лв. или ако се иска разсрочване за две и повече години.

Ал. 5. По направеното искане за отсрочване или разсрочване компетентния орган се произнася, като взема в предвид:

1. представените доказателства;

2. размера на задължението;

3. възможността на длъжника да обслужва текущите си задължения и задълженията, чието разсрочване се иска;

4. наличието на достатъчно гаранции за събиране на разсроченото задължение;

5. други специфични особености, имащи значение за вземане на решение.

Ал. 6.  С разрешението се определят крайният срок, погасителните вноски и други условия, в т.ч. и последиците от неспазването им.

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

 

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

Зам. Кмет на Община Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река