Обявление по чл.124б,ал.2 от  ЗУТ

 

 

 

Публикувал:В.Андреева

 

 

 

Изх.№ 27 / 10.04.2014г

 

 

 

 

 

            Община Цар Калоян, обл.Разград  Ви уведомява, че е издала Заповед № 63 от 10.04.2014год на Кмета на Община Цар Калоян за изработване на ПУП- План за регулация за ПИ - 1703, квартал  74 по плана на гр.Цар Калоян за обособяването на  УПИ І-1703 с площ  28363м.кв. , на който имот се запазва одобрената улична регулация, а страничните регулационни линии са по имотни граници.

 

 

 

        Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.     

 

 

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река