Общинска администрация  Цар Калоян, разработва стратегическа рамка за развитието на общината  през следващия програмен период

и повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг

и контрол на конкретни политики с проект по ОПАК

 

 

В Община Цар Калоян, стартира проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-13-38/08.11.2013 г.,   по Оперативна програма „Административен капацитет“, Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос I „Добро управление, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия  BG051PO002/13/1.3-07

Общата стойност на проекта е 79 937.84 ( (лева). Реализацията му е в периода от 08.11.2013 г.до 08.08.2014 г., като основната  дейност по проекта е Разработване на ефективна интегрирана стратегическа рамка за развитието на община Цар Калоян през следващия програмен период и повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг и контрол на конкретни политики. И изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие.

Цел на проекта - изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие.

        Очаквани резултати:

1.       Внедрен на оперативно ниво в общинската администрация  механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на провежданата в община Цар Калоян политика за устойчиво и интегрирано планиране и управление на общинската територия;

2.       Осигурена информираност на всички заинтересовани страни за проекта, за неговите цели и постигнати резултати.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река