ЗАПОВЕД

 

 

№ ____/23.01.2014 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 2 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 69 взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 19 от 19.12.2013 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

І. На 25.02.2014 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи-частна общинска собственост: 1. Един брой стоматологична машина с инв. № 9550 и 2. Един брой стоматологичен стол с инв. № 9551

ІІ. Начална тръжна цена: 1. За стоматологичната машина - 230,00 (двеста и тридесет) лева; 2. За стоматологичния стол – 280,00 (двеста и осемдесет) лева, съгласно решението на Общински съвет – Цар Калоян, представляваща пазарна цена (определена от независим оценител).

Начален час на търга: 10:00 часа.

1.                      Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 24.02.2014 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

2.                      Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 24.02.2014 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

3.                      Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

4.                      При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 04.03.2014 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 03.03.2014 г. при условията по т. 2 на настоящата заповед.

Заявления за участие в търга по т. 4 да се приемат до 16.30 часа на 03.03.2014 г. в Деловодството на Общината.

5.                      Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото и в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река