Община Цар Калоян

гр.Цар Калоян

Област Разград

 № 168/ 21.12.2013г.                                     До

                                                                        Заинтересованите граждани на                                                                              гр.Цар Калоян, обл.Разград                                                                      

 

 

                                                                            

 

            Община Цар Калоян, обл.Разград  Ви уведомява, че е издала Заповед

378/21.12.2013 год на Кмета на Община Цар Калоян за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ І,кв.138 по ПР на гр.Цар Калоян  на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.12.ал.2 от ЗУТ, който включва:

1.Одобряване на Задание за ПУП-ПЗ на УПИ І,квартал 138 гр.Цар Калоян

2.Допускане изработването на ПУП-ПЗ на УПИ І,квартал 138 гр.Цар Калоян, с цел определяне характера и начина на застрояване на имота.

 

        Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.     

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река