ГР.ЦАР КАЛОЯН

ОБЛАСТ РАЗГРАД

№ 165 / 16.12.2003

                               

 

 

 

 

 

 

 

      На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме,че с Решение № 58 от 14.11.2013 год. Общински съвет гр.Цар Калоян е одобрил Задание по чл.125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за създаване на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 071034 в местността „Езиците” в землището на гр.Цар Калоян, който имот е предвиден за изграждане на ПСОВ/пречиствателна станция за отпадни води/.

 

    Всички , които желаят да изразат мнения и становища могат да го направят  в  отдел ТСУ при Община Цар Калоян,пл.”Демокрация” 1,ет.3 ,стая 207 .

     

     На основание чл.214б,ал.4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река