ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГРАД  ЦАР КАЛОЯН 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от Найден Късов - Зам.-кмет „Социални дейности

вОбщина Цар Калоян

 

ОТНОСНО:  Приемане на изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;

 

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

 

Във връзка с Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 2/07.03.2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детски кухни, влязла в сила на 01.09.2013 г. и във връзка с постъпила докладна записка с вх. № 1230/04.12.2013 г. на Директора на ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян, е  изготвен проект за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян.

Изготвеният проект за изменение на Наредбата бе обявен, в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 04.12.2013 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, предлагам  Общински  съвет- град  Цар Калоян   да  вземе  следното 

 

РЕШЕНИЕ:

1.                       Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, както следва:

Чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 се променя, както следва:

Такса на ден за храна в размер на 2,20 лева.

2.                       Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от обявяването му пред АС-Разград, по реда на АПК.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Найден Късов

Зам. Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река